Search result for

saxon

(37 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saxon-, *saxon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saxon[N] ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 5 และ 6, See also: ชาวแองโกลแซกซอน
Saxon[N] ภาษาอังกฤษโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saxon(แซค'เซิน) n.,adj. ชาวอังกฤษ,ชาวแองโกล-แซกซอน,ภาษาอังกฤษโบราณ
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What you saw at Asgorath is no surprise. Some months ago, Saxons began raiding our villages.ที่ท่านเห็นที่อัซโกแรธไม่น่าแปลกใจ หลายเดือนที่แล้ว พวกแซกซอน โจมตีหมู่บ้างของเรา Arthur's Bane: Part One (2012)
Morgana and a band of Saxons attacked us as we crossed the border into Ismere.มอร์กานากับพวก แซกซอนโจมตีเรา Arthur's Bane: Part One (2012)
The place is crawling with Saxons.ที่นี่เต็มไปด้วยพวกแซกซอน Arthur's Bane: Part Two (2012)
Something's wrong. The Saxons - where have they all gone?นี่มันผิดปกติ พวกแซกซอนหายไปไหนกันหมด? Arthur's Bane: Part Two (2012)
At first, we assumed it was the Saxons... they've been active in that area before.ตอนแรกเราคิดว่าเป็นพวกแซกซอน พวกนั้นเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่ดี The Kindness of Strangers (2012)
There's a dangerous sorcerer at large, Merlin, not to mention Saxons.มีพ่อมดที่อันตรายและแข็งแกร่งที่สุด เมอร์ลิน ไม่ได้พูดถึงแซกซอนนะ The Kindness of Strangers (2012)
It's getting dark, we'd be sitting targets for the Saxons.มันกำลังจะมืดแล้ว เราควรจะนั่งลงแล้วพุ่งเป้าไปที่แซกซอน The Kindness of Strangers (2012)
Saxons.แซกซอน The Drawing of the Dark (2012)
When we were out on patrol, a Saxon escaped and Mordred let him.ตอนที่เราไปลาดตระเวน เราเจอพวกแซกซอนกำลังหนีแล้วมอร์เดร็ดก็ปล่อยเขาไป The Drawing of the Dark (2012)
I saw you... let a Saxon go.ข้าเห็นเจ้า ปล่อยชาวsaxonไป The Drawing of the Dark (2012)
Were you part of a cohort of Saxons who attacked an arms shipment bound for Camelot?เจ้าเป็นคนๆหนึ่งในหมู่แซกชอน ที่บุกโจมตีการขนส่งอาวุธไปยังคาเมลอต? The Drawing of the Dark (2012)
A force of Saxons, sire.กองกำลังของแซกซอน ฝ่าบาท The Diamond of the Day: Part One (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAXON    S AE1 K S AH0 N
SAXONA    S AE1 K S AH0 N AH0
SAXONS    S AE1 K S AH0 N Z
SAXONY    S AE1 K S AH0 N IY0
SAXON'S    S AE1 K S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saxon    (n) (s a1 k s n)
Saxons    (n) (s a1 k s n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sächsische Schweiz {f}Saxon Switzerland [Add to Longdo]
Sachse {m}; Sächsin {f} | Sachsen {pl}Saxon | Saxons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]
北方戦争[ほっぽうせんそう, hoppousensou] (n) Great Northern War (Sweden vs. Russia, Poland, Denmark, Saxony and Hanover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒克逊[Sā kè xùn, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon (people) [Add to Longdo]
撒克逊人[Sā kè xùn rén, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ ㄖㄣˊ, / ] Saxon (people) [Add to Longdo]
萨克森[Sà kè sēn, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, / ] Saxony [Add to Longdo]
萨克逊[sà kè xùn, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 German \Ger"man\, n.; pl. {Germans}[L. Germanus, prob. of Celtis
   origin.]
   1. A native or one of the people of Germany.
    [1913 Webster]
 
   2. The German language.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A round dance, often with a waltz movement, abounding
      in capriciosly involved figures.
    (b) A social party at which the german is danced.
      [1913 Webster]
 
   {High German}, the Teutonic dialect of Upper or Southern
    Germany, -- comprising Old High German, used from the 8th
    to the 11th century; Middle H. G., from the 12th to the
    15th century; and Modern or New H. G., the language of
    Luther's Bible version and of modern German literature.
    The dialects of Central Germany, the basis of the modern
    literary language, are often called Middle German, and the
    Southern German dialects Upper German; but High German is
    also used to cover both groups.
 
   {Low German}, the language of Northern Germany and the
    Netherlands, -- including {Friesic}; {Anglo-Saxon} or
    {Saxon}; {Old Saxon}; {Dutch} or {Low Dutch}, with its
    dialect, {Flemish}; and {Plattdeutsch} (called also {Low
    German}), spoken in many dialects.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saxon \Sax"on\ (s[a^]ks"[u^]n or -'n), n. [L. Saxo, pl. Saxones,
   from the Saxon national name; cf. AS. pl. Seaxe, Seaxan, fr.
   seax a knife, a short sword, a dagger (akin to OHG. sahs, and
   perhaps to L. saxum rock, stone, knives being originally made
   of stone); and cf. G. Sachse, pl. Sachsen. Cf. {Saxifrage}.]
   1.
    (a) One of a nation or people who formerly dwelt in the
      northern part of Germany, and who, with other Teutonic
      tribes, invaded and conquered England in the fifth and
      sixth centuries.
    (b) Also used in the sense of Anglo-Saxon.
    (c) A native or inhabitant of modern Saxony.
      [1913 Webster]
 
   2. The language of the Saxons; Anglo-Saxon.
    [1913 Webster]
 
   {Old Saxon}, the Saxon of the continent of Europe in the old
    form of the language, as shown particularly in the
    "Heliand", a metrical narration of the gospel history
    preserved in manuscripts of the 9th century.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saxon \Sax"on\, a.
   Of or pertaining to the Saxons, their country, or their
   language.
   (b) Anglo-Saxon.
   (c) Of or pertaining to Saxony or its inhabitants.
     [1913 Webster]
 
   {Saxon blue} (Dyeing), a deep blue liquid used in dyeing, and
    obtained by dissolving indigo in concentrated sulphuric
    acid. --Brande & C.
 
   {Saxon green} (Dyeing), a green color produced by dyeing with
    yellow upon a ground of Saxon blue.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saxon
   adj 1: of or relating to or characteristic of the early Saxons
       or Anglo-Saxons and their descendents (especially the
       English or Lowland Scots) and their language; "Saxon
       princes"; "for greater clarity choose a plain Saxon term
       instead of a latinate one"
   n 1: a member of a Germanic people who conquered England and
      merged with the Angles and Jutes to become Anglo-Saxons;
      dominant in England until the Norman Conquest

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Saxon [saksɔn]
   Saxon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top