Search result for

satisfaction

(59 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfaction-, *satisfaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfaction[N] การชดเชย, See also: การชดใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction.เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
Don't give them the satisfaction, the fucks.ไม่ให้พวกเขาหลับเลยรึไง ไอบ้า Goodfellas (1990)
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed."สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ The Joy Luck Club (1993)
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด Don Juan DeMarco (1994)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Anna and the King (1999)
-For the inner satisfaction it brings.\ เพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเองต่างหากละ A Walk to Remember (2002)
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า The Matrix Reloaded (2003)
We need satisfaction.เราต้องทำมัน Eating Out (2004)
We need satisfaction. We shouldn't deny our bodies.ถึงเรามีสติแค่ใหนแต่ว่าเราก็ปฎิเสธความปรารถนาไม่ได้หรอก Eating Out (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactionHis success was a great satisfaction to me.
satisfactionI can't get sexual satisfaction.
satisfactionI had the satisfaction of finishing the work.
satisfactionI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
satisfactionIt would be a satisfaction to me.
satisfactionShe expressed satisfaction with her life.
satisfactionWe hope this will be to your satisfaction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
อิฏฐารมณ์[N] satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
รูจี[N] pleasure, See also: satisfaction, Syn. รุจี, ความชอบใจ
ความพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพึงใจ[N] satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พึงพอใจ[n.] (khwām mai pheungphøjai) EN: dissatisfaction   FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheungphøjai) EN: satisfaction [f]   FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheungphøjai nai kān thamngān) EN: job satisfaction   
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFACTION    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N
SATISFACTIONS    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfaction    (n) (s a2 t i s f a1 k sh @ n)
satisfactions    (n) (s a2 t i s f a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befriedigung {f} | Befriedigungen {pl}satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P) [Add to Longdo]
甘心[かんしん, kanshin] (n,vs) satisfaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfaction \Sat`is*fac"tion\, n. [OE. satisfaccioun, F.
   satisfaction, fr. L. satisfactio, fr. satisfacere to satisfy.
   See {Satisfy}.]
   1. The act of satisfying, or the state of being satisfied;
    gratification of desire; contentment in possession and
    enjoyment; repose of mind resulting from compliance with
    its desires or demands.
    [1913 Webster]
 
       The mind having a power to suspend the execution and
       satisfaction of any of its desires.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Settlement of a claim, due, or demand; payment;
    indemnification; adequate compensation.
    [1913 Webster]
 
       We shall make full satisfaction.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which satisfies or gratifies; atonement.
    [1913 Webster]
 
       Die he, or justice must; unless for him
       Some other, able, and as willing, pay
       The rigid satisfaction, death for death. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contentment; content; gratification; pleasure;
     recompense; compensation; amends; remuneration;
     indemnification; atonement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfaction
   n 1: the contentment one feels when one has fulfilled a desire,
      need, or expectation; "the chef tasted the sauce with great
      satisfaction" [ant: {dissatisfaction}]
   2: state of being gratified or satisfied; "dull repetitious work
     gives no gratification"; "to my immense gratification he
     arrived on time" [syn: {gratification}, {satisfaction}]
   3: compensation for a wrong; "we were unable to get satisfaction
     from the local store" [syn: {atonement}, {expiation},
     {satisfaction}]
   4: (law) the payment of a debt or fulfillment of an obligation;
     "the full and final satisfaction of the claim"
   5: act of fulfilling a desire or need or appetite; "the
     satisfaction of their demand for better services"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top