Search result for

sans

(97 entries)
(0.1248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sans-, *sans*, san
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sans    [PREP] ปราศจาก, See also: ไม่มี
Sanskrit    [N] สันสกฤต
Sanskrit    [N] ภาษาสันสกฤต
Sanskritic    [ADJ] เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sans frais (Fr.)ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sans nombre (Fr.)นับจำนวนมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sans recours (Fr.)ไม่มีการไล่เบี้ย (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sanskrit languageภาษาสันสกฤต [TU Subject Heading]
Sanskrit literatureวรรณกรรมสันสกฤต [TU Subject Heading]
Sanskrit poetryกวีนิพนธ์สันสกฤต [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sans(แซนซ,ซาน) prep. ปราศจาก,ไม่มี
sans serifแซนเซอริฟ <คำอ่าน>เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ
sanscrit(แซน'สคริท) adj. = Sanskrit
sanskrit(แซน'สคริท) n. ภาษาสันสกฤต

English-Thai: Nontri Dictionary
Sanskrit(n) ภาษาสันสกฤต
partisanship(n) การแบ่งพวก,การถือพรรคถือพวก,การเข้าข้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, it's Sanskrit.ใช่มันเป็นภาษาสันสกฤต Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
Spiritual sex with the vampire, lurks between the lines of sanskrit tablets.จิตวิญญาณ เพศสัมพันธ์ของแวมไพร์ ซ่อนอยู่ในแผ่นจารึกภาษาสันสกฤต No Such Thing as Vampires (2007)
It looks like he wrote a sanskrit characterดูเหมือนเขาวาดตัวอักษรสันสกฤต Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Last week he said hello to me in Sanskrit.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขากล่าวทักทาย กับผมในภาษาสันสกฤต Sex Trek: Charly XXX (2007)
What do you say to a mouse that says hello in Sanskrit?สิ่งที่คุณพูดกับเมาส์ที่บอกว่า สวัสดีในภาษาสันสกฤต Sex Trek: Charly XXX (2007)
It may also interest you to know that... many of the origins to your words come from Sanskrit.มันคงน่าสนใจเช่นกัน หากคุณได้รู้ว่า... ต้นกำเนิดคำในภาษาของคุณบางคำนั้น มาจากภาษาสันสกฤต Namastey London (2007)
..become a professor of Sanskrit and Botany.เป็นผู้เชียวชาญภาษาสันสกฤตและพฤกษศาสตร์ Heyy Babyy (2007)
/She cast the spell in Sanskrit, /an ancient language /that the Emperor did not understand.นางร่ายเวทมนตร์ภาษาสันสกฤต ภาษาเก่าแก่โบราณที่ฮ่องเต้มิอาจเข้าใจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Médecins Sans Frontières, USC neurology is every good doctor's fellowship at USC, dream job. which is, like, my dream job.โครงการแพทย์ไร้พรมแดนของมหาวิทยาลัยUSCด้านประสาทวิทยา ซึ่งเป็นงานในฝัน ของผู้วิจัยที่USC งานในฝันของพี่ด้วย Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Médecins Sans Frontières.โครงการแพทย์ไร้พรมแดน(M#233; decins Sans Fronti#232; res) Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Médecins Sans Frontières.โครงการแพทย์ไร้พรมแดน Chuck Versus the Tic Tac (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันสกฤต    [N] Sanskrit
สันสกฤต    [N] Sanskrit, Syn. สังสกฤต, ภาษาสันสกฤต, Example: สันสกฤตนั้นมีรากศัพท์และคำศัพท์พ้องกับภาษากรีก, Thai definition: ชื่อภาษาในตระกูลอินเดีย-ยุโรป ซึ่งมีใช้ในวรรณคดีอินเดียโบราณ เช่น คัมภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ต่อมาใช้ในวรรณคดีของพราหมณ์โดยทั่วไปและในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บินตรง[v. exp.] (bin trong) FR: voler sans escale
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai mī ngā) EN: tuskless elephant   FR: éléphant sans défense [m]; éléphant dépourvu de défense [m]
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SANS    S AE1 N Z
SANSO    S AE1 N S OW0
SANSOM    S AE1 N S AH0 M
SANSON    S AE1 N S AH0 N
SANSUI    S AE0 N S UW1 IY0
SANSING    S AE1 N S IH0 NG
SANSONE    S AE1 N S AH0 N
SANSUI'S    S AE0 N S UW1 IY0 Z
SANSKRIT    S AE1 N S K R IH2 T
SANSBURY    S AE1 N S B EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sans    (in) (s a n z)
Sansui    (n) (s a1 n s uu ii1)
Sanskrit    (n) (s a1 n s k r i t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産出[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sanskrit {n} (altindische Literatur- und Gelehrtensprache)Sanskrit [Add to Longdo]
Sansibar {m} (Insel im Indischen Ozean gehört zu Tansania)Zanzibar [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
イタリアルネッサンス[, itariarunessansu] (n) the Italian renaissance [Add to Longdo]
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid [Add to Longdo]
オンライン計算処理[オンラインけいさんしょり, onrain keisanshori] (n) {comp} online computing [Add to Longdo]
ゴシック体[ゴシックたい, goshikku tai] (n) {comp} "Gothic" typeface (usu. sans-serif) [Add to Longdo]
サンクチュール[, sankuchu-ru] (n) sans couture (fre [Add to Longdo]
サンザ[, sanza] (n) sansa [Add to Longdo]
サンシェード[, sanshie-do] (n) sunshade [Add to Longdo]
サンシモニズム[, sanshimonizumu] (n) Saint-Simonism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三水县[Sān shuǐ xiàn, ㄙㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanshui county in Guangdong [Add to Longdo]
三穗县[Sān suì xiàn, ㄙㄢ ㄙㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sansui county in Guizhou [Add to Longdo]
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, / ] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture [Add to Longdo]
梵文[Fàn wén, ㄈㄢˋ ㄨㄣˊ, ] Sanskrit [Add to Longdo]
梵汉对音[fàn hàn duì yīn, ㄈㄢˋ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ , / ] Sanskrit-Chinese transliteration [Add to Longdo]
梵语[Fàn yǔ, ㄈㄢˋ ㄩˇ, / ] Sanskrit [Add to Longdo]
般若[bān ruò, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ, ] Sanskrit prajna: wisdom; great wisdom; wondrous knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンセリフ[さんせりふ, sanserifu] sans serif [Add to Longdo]
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference [Add to Longdo]
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
一様参照[いちようさんしょう, ichiyousanshou] uniform referencing [Add to Longdo]
引数実体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
間接参照[かんせつさんしょう, kansetsusanshou] indirect referencing [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三隻[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] das_Nachschlagen, Verweis, Verweisung [Add to Longdo]
山紫水明[さんしすいめい, sanshisuimei] schoene_Landschaft [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
山菜[さんさい, sansai] essbare_wildwachsende_Pflanzen [Add to Longdo]
蚕糸[さんし, sanshi] Seidenfaden [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] Eingriff, Einfall, Ueberfall [Add to Longdo]
賛成[さんせい, sansei] Zustimmung, Beifall [Add to Longdo]
酸性[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]
酸素[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sans \Sans\ (s[aum]n; E. s[a^]nz), prep. [F., from L. sine
   without.]
   Without; deprived or destitute of. Rarely used as an English
   word. "Sans fail." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sans
   sense
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sans [sã]
   without
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top