Search result for

sanity

(37 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanity-, *sanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanity[N] การมีสุขภาพจิตที่ดี, Syn. sound mind, healthy mind, wholesome outlook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanity(แซน'นิที) n. การมีสุขภาพจิตที่ปกติ,จิตปกติ,การมีจิตมั่นคง,การมีเหตุผลพอควร
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania

English-Thai: Nontri Dictionary
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanityภาวะจิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanityความมีจิตปรกติ, ความมีสติดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sanity hearingการไต่สวนสภาพจิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It wouldn't make for sanity, would it? Living with the devil?มันคงจะดูไม่ปกติใช่มั้ยที่ต้องอยู่กับปิศาจ Rebecca (1940)
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า How I Won the War (1967)
There are times, I know, when your sanity is about to give way.ผมรู้ว่าสติคุณกําลังจะแตก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I fear for Jobe's sanity.ผมกังวลสภาพจิตของเขา The Lawnmower Man (1992)
Besides my sanity?รวมทั้งสติของฉันด้วยใช่ไหมคะ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
But for the sake of time and sanity, let's break this down into a little male-driven, fact-based logic.ใช่มันน่าสงสาร แต่เวลานี้ ช่วยเปลี่ยนมันเป็นแรงขับแบบผู้ชายที่ขึ้นอยู่กับเหตุผลได้ไหม Red Eye (2005)
Ank You. Finally, Some Sanity.ขอบคุณค่ะ ค่อยยังชั่วหน่อย Something's Coming (2007)
What if I'm losing my sanity too?หรือว่าชั้นสูญเสียจิตใจไปแล้ว? Appleseed Ex Machina (2007)
Only after extract the last sanity drop.หลังจากที่พึงพอใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
This is the definition of sanity.นี่เป็นนิยามของสิ่งปกติ Knight Rider (2008)
Which gives me the prerogative to question your sanity, your loyalty, your worthiness to serve.ซึ่งทำให้ผมมีอภิสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัย ในสภาพจิตและความภักดีของคุณ ว่าคุณมีค่าพอจะทำงานต่อไปหรือเปล่า Bound (2009)
I need it for my sanity, and I need you to back me up.ฉันต้องทำงานเพื่อให้รู้สึกเป็นผู้เป็นคน และฉันต้องการให้คุณสนับสนุนฉัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action   
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SANITY    S AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanity    (n) (s a1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gesunder Menschenverstandsanity and reason [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
狂気[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P) [Add to Longdo]
正気[せいき, seiki] (n,adj-no) (See 狂気) sanity; consciousness; soberness [Add to Longdo]
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity [Add to Longdo]
発狂[はっきょう, hakkyou] (n,vs) madness; craziness; insanity [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]
物狂い[ものぐるい, monogurui] (n) insanity; an insane person [Add to Longdo]
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]
癲狂[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanity \San"i*ty\, n. [L. sanitas, from sanus sound, healthy.
   See {Sane}.]
   The condition or quality of being sane; soundness of health
   of body or mind, especially of the mind; saneness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanity
   n 1: normal or sound powers of mind [syn: {sanity}, {saneness}]
      [ant: {insanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top