Search result for

samurai

(42 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -samurai-, *samurai*
Possible hiragana form: さむらい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
samurai[N] นักดาบซามูไร (มาจากภาษาญี่ปุ่น), See also: นักดาบ, ซามูไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
samurai(แซมมูไร') n., (pl. -rai) ซามูไร,นักดาบซามูไร,นักดาบ,นายทหารกองทัพบก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Samuraiซามูไร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, we, too... will become samurai one day.ต้องการความอิสระ ของขวัญอำลา Goemon (2009)
I'll become a samurai soon."ข้ามีภรรยาและลูก Goemon (2009)
Also, if I do that, you'll become a noble samurai.เจ้าไม่มีทางเลือก Goemon (2009)
No... it's a line from "The Seven Samurai."เปล่า เอามาจาก "เจ็ดเซียนซามูไร" น่ะ Summer Wars (2009)
Demon samurai.โอชิคุร ปีศาจซามูไร The Gothowitz Deviation (2009)
you think the samurai just goanna go like that they'll find you and they'll battle you again the suma who?นายคิดว่าพวกซามูไรจะปล่อยไปแบบนั้นเหรอ พวกนั้นจะหานายจนเจอ แล้วก็จะสู้กับนายอีกครั้ง Step Up 3D (2010)
the house of samurai the most house in the city our fairest rival what do you mean they can find me?พวกซูมา อะไรนะ พวกเฮ้าส์ออฟซามูไร พวกที่ใหญ่ที่สุดในเมือง คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเรา หมายความว่ายังไงที่พวกเขาจะหาผมเจอน่ะ Step Up 3D (2010)
they got technology out there you know like a bear with a JPS inside c'mon that's enough don't let them freaking you out man what else now nobody mess up with us not even the samurai not unless you want to get roastedพวกนั้นมีเทคโนโลยี แบบเหมือนกับมีที่มีจีพีเอส มาเถอะ พอได้แล้ว อย่าให้พวกนั้นปั่นหัวนายนะ คราวนี้อะไร ไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องกับพวกเราแน่ Step Up 3D (2010)
nobody battle the samurai just onceอย่ามาแหยมกับทีมซามูไร Step Up 3D (2010)
Julian and the samurai how could they get our rehearsal footage does everyone has their DVDs?ใครเป็นคนเกี่ยวข้อง? จูเลียและพวกซามูไร ว่าพวกนั่นได้รับวิดีโอ เราซ้อมกันทุกคนจะมีดีวีดีได้ไง Step Up 3D (2010)
I've been training with the samurais alright what?ฉันกำลังฝึกซ้อมอยู่กับทีมซามูไร เข้าใจมั๊ย\ อะไรน่ะ? Step Up 3D (2010)
it's time to grow up the samurai will win in any cost you need to leave nowถึงเวลาที่ต้องโตขึ้นแล้ว ทีมซามูไรจะต้องชนะ ในทุกทาง แกไปได้แล้ว Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
samuraiA samurai in the Edo Era carried two swords.
samuraiKamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.
samurai"The Nightingale Samurai" A samurai tale full of humanity and humour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซามูไร[N] samurai, Example: ซากุมะโซซัน เป็นซามูไรคนสำคัญคนหนึ่งของญี่ปุ่น, Thai definition: เชื้อชาตินักรบที่ถือดาบของญี่ปุ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMURAI    S AE1 M ER0 AY2
SAMURAIS    S AE1 M ER0 AY2 Z
SAMURAI'S    S AE1 M ER0 AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
samurai    (n) (s a1 m u r ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんばら映画[ちゃんばらえいが, chanbaraeiga] (n) samurai movie [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
サムライ債[サムライさい, samurai sai] (n) samurai loan; yen-denominated loan [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
芋侍[いもざむらい, imozamurai] (n) rustic (boorish) samurai [Add to Longdo]
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond [Add to Longdo]
遠侍[とおさぶらい, toosaburai] (n) (See 武家造) guard house in a samurai style house (Kamakura period) [Add to Longdo]
加禄[かろく, karoku] (n) increase in a samurai's stipend [Add to Longdo]
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages) [Add to Longdo]
郷士[ごうし, goushi] (n) country samurai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さむらい, samurai] Samurai [Add to Longdo]
侍気質[さむらいかたぎ, samuraikatagi] Samuraigeist [Add to Longdo]
剣劇[けんげき, kengeki] Samurai-Drama [Add to Longdo]
[し, shi] SAMURAI, GEFOLGSMANN, MANN, GELEHRTER [Add to Longdo]
藩学[はんがく, hangaku] Samurai-Schule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Samurai \Sa"mu*rai`\, n. pl. & sing. [Jap.]
   In the former feudal system of Japan, the class or a member
   of the class, of military retainers of the daimios,
   constituting the gentry or lesser nobility. They possessed
   power of life and death over the commoners, and wore two
   swords as their distinguishing mark. Their special rights and
   privileges were abolished with the fall of feudalism in 1871.
   They were referred to as "a cross between a knight and a
   gentleman".
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shizoku \Shi*zo"ku\, n. sing. & pl. [Jap. shi-zoku, fr. Chin.
   ch' (chi) branch, posterity + tsu kindered, class.]
   The Japanese warrior gentry or middle class, formerly called
   {samurai}; also, any member of this class.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 samurai
   n 1: a Japanese warrior who was a member of the feudal military
      aristocracy
   2: feudal Japanese military aristocracy

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 samurai
  n.
 
   A hacker who hires out for legal cracking jobs, snooping for factions in
   corporate political fights, lawyers pursuing privacy-rights and First
   Amendment cases, and other parties with legitimate reasons to need an
   electronic locksmith. In 1991, mainstream media reported the existence of a
   loose-knit culture of samurai that meets electronically on BBS systems,
   mostly bright teenagers with personal micros; they have modeled themselves
   explicitly on the historical samurai of Japan and on the ?net cowboys? of
   William Gibson's {cyberpunk} novels. Those interviewed claim to adhere to a
   rigid ethic of loyalty to their employers and to disdain the vandalism and
   theft practiced by criminal crackers as beneath them and contrary to the
   hacker ethic; some quote Miyamoto Musashi's Book of Five Rings, a classic
   of historical samurai doctrine, in support of these principles. See also
   {sneaker}, {Stupids}, {social engineering}, {cracker}, {hacker ethic}, and
   {dark-side hacker}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top