Search result for

sales

(118 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sales-, *sales*, sale
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sales[N] ยอดการขาย, See also: รายได้จากการขาย, Syn. receipts
salesman[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย, Syn. salesperson, seller
salesgirl[N] คนขายของผู้หญิง, See also: พนักงานขายหญิง, Syn. saleswoman
saleslady[N] พนักงานขายหญิง, Syn. salesperson, saleswoman
salesroom[N] ห้องขายสินค้า, See also: ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล
sales talk[N] วิธีชักจูงให้ซื้อของ
salesclerk[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
saleswoman[N] พนักงานขายผู้หญิง, See also: คนขายผู้หญิง, Syn. saleslady, salesgirl
sales clerk[N] พนักงานขาย, See also: คนขายของ, Syn. shop assistant
salesperson[N] พนักงานขาย, See also: ตัวแทนขาย, Syn. salesman, saleswoman, saleslady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sales(เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย, See also: salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n.
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sales taxภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sales taxภาษีการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salesซื้อขาย [TU Subject Heading]
Sales accountingการบัญชีการขาย [TU Subject Heading]
Sales day bookสมุดรายวันขาย [การบัญชี]
Sales discountส่วนลดจ่าย [การบัญชี]
Sales executivesนักบริหารการขาย [TU Subject Heading]
Sales forecastingพยากรณ์การขาย [TU Subject Heading]
Sales invoiceใบกำกับสินค้า [การบัญชี]
Sales journalสมุดรายวันขาย [การบัญชี]
Sales ledgerบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ [การบัญชี]
Sales managementการจัดการขาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
All the men who wanted to be insurance salesmen or doctors or lawyers or Indian chiefs.ผู้คนทั้งหมดที่ต้องการ เป็นคนขายประกัน หรือหมอ หรือ ทนาย หรือหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sales of new homes rose...บ้านของเรามีสวนกุหลาบด้วยครับ Day of the Dead (2008)
Bring our sales up.ดึงยอดขายของเราขึ้นมาก. Episode #1.5 (2008)
[Diamond Salesman] Rifka![พนักงานขายอัญมณี] ริฟก้า New York, I Love You (2008)
I get to write about zoning laws... and give my opinion on yard sales.ที่ได้เขียนข่าวเกี่ยวกับกฎหมายโซนนิ่ง และเขียนคววามเห็นเกี่ยวกับการขายที่ดินเนี่ยะ Marley & Me (2008)
No syndication, no advance sales.ไม่มีการขายเวลา ไม่มีการขายล่วงหน้า Frost/Nixon (2008)
No advance sales, no commercials.ไม่มีขายล่วงหน้า ไม่มีขายโฆษณา Frost/Nixon (2008)
But the financing was always conditional on advertising sales, and no one predicted that they'd fall apart like this.เรามีอยู่ แต่ทางเงื่อนไขทางการเงิน ขึ้นกับการขายโฆษณาโน้น Frost/Nixon (2008)
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา? Frost/Nixon (2008)
You are a good salesman. You got it in you, man.นายเป็นยอดเซลล์แมน นายมีพรสวรรค์ด้านนี้ Pineapple Express (2008)
Daily sales per clan run about 500,000 Euro.Daily sales per clan run about 500,000 Euro. Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salesA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
salesA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
salesAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
salesA good salesman will not encroach on his customer's time.
salesAre there any stores with "going out of business" sales?
salesAs head of the sales team she reports only to the managing director.
salesAutomobile sales suffered a setback at the end of the financial year.
salesChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
salesDon't worry about making lots of sales.
salesDo you have any sales distributors in Japan?
salesEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
salesFor instance, in my father's business, the timing of sales and purchases was very important, and he would sometimes write or say to his colleagues, "There is a tide," without going into detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่านายหน้า[N] commission, See also: sales commission, brokerage, compensation, fee, Syn. เปอร์เซ็นต์, ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, Example: เขาขอค่านายหน้า 5 เปอร์เซ็นต์ จากการติดต่อค้าขายที่ดิน
พนักงานขาย[N] salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count unit: คน
พนักงานขายของ[N] salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count unit: คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย[N] sales manager

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีขาย [n. exp.] (banchī khāi) EN: sales account   
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ห้องขาย [n. exp.] (hǿng khāi) EN: sales room   FR: salle de vente [f]
การให้บริการหลังการขาย[n. exp.] (kān hai børikān lang kān khāi) EN: after-sales service   FR: service après-vente [m]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākøn kān khāi) EN: sales forecast   FR: prévision des ventes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALES    S EY1 L Z
SALES'    S EY1 L Z
SALESMEN    S EY1 L Z M EH0 N
SALESMAN    S EY1 L Z M AH0 N
SALESMAN'S    S EY1 L Z M AH0 N Z
SALESMEN'S    S EY1 L Z M EH0 N Z
SALESWOMAN    S EY1 L Z W UH2 M AH0 N
SALESWOMEN    S EY1 L Z W IH2 M AH0 N
SALESPEOPLE    S EY1 L Z P IY2 P AH0 L
SALESPERSON    S EY1 L Z P ER2 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sales    (n) (s ei1 l z)
salesman    (n) (s ei1 l z m @ n)
salesmen    (n) (s ei1 l z m @ n)
saleswoman    (n) (s ei1 l z w u m @ n)
saleswomen    (n) (s ei1 l z w i m i n)
salespeople    (n) (s ei1 l s p ii p @ l)
salesmanship    (n) (s ei1 l z m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzförderung {f}sales promotion [Add to Longdo]
Absatzkrise {f} | Absatzkrisen {pl}sales crisis | sales crises [Add to Longdo]
Absatzlage {f}sales situation [Add to Longdo]
Absatzmöglichkeit {f}sales potential [Add to Longdo]
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan [Add to Longdo]
Außendienst {m}sales representatives [Add to Longdo]
Kassenbeleg {m}sales slip [Add to Longdo]
Kassenzettel {m}; Kassenbon {m}sales check; sales slip [Am.] [Add to Longdo]
Rücklieferung {f}sales return; return shipment [Add to Longdo]
Umsatzanalyse {f}; Umsatzstatistik {f}sales analysis [Add to Longdo]
Umsatzdaten {pl}sales data [Add to Longdo]
Umsatzentwicklung {f}; Verkaufsentwicklung {f}sales trend [Add to Longdo]
Umsatzerwartung {f}sales expectancy [Add to Longdo]
Umsatzsschwankungen {f}sales fluctuations [Add to Longdo]
Umsatzsteigerung {f}sales increase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
コンサルティングセールス[, konsaruteinguse-rusu] (n) consulting sales [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
スキンレディ[, sukinredei] (n) door-to-door condom sales-lady (wasei [Add to Longdo]
セールス[, se-rusu] (n) sales; (P) [Add to Longdo]
セールスアプローチ[, se-rusuapuro-chi] (n) sales approach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ, / ] sales volume, #3,937 [Add to Longdo]
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, / ] sales figure; total income from sales; turnover, #6,027 [Add to Longdo]
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar, #8,247 [Add to Longdo]
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson, #23,160 [Add to Longdo]
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] sales representative; salesperson, #24,648 [Add to Longdo]
营收[yíng shōu, ˊ ㄕㄡ, / ] sales; income; revenue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales [Add to Longdo]
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sales
   n 1: income (at invoice values) received for goods and services
      over some given period of time [syn: {gross sales}, {gross
      revenue}, {sales}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top