หรือคุณหมายถึง salaciousneß?
Search result for

salaciousness

(5 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salaciousness-, *salaciousness*, salaciousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salaciousness[N] ความลามก, See also: การอนาจาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Matter of fact, they're a veritable advent calendar of salaciousness.มันน่าจะมีปฏิทินรูปโป๊ติดไว้ด้วย Cuffed (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salaciousness    (n) (s @1 l ei1 sh @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salacious \Sa*la"cious\, n. [L. salax, -acis, fond of leaping,
   lustful, fr. salire to leap. See {Salient}.]
   Having a propensity to venery; lustful; lecherous. --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Sa*la"cious*ly}, adv. --
   {Sa*la"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salaciousness
   n 1: the trait of behaving in an obscene manner [syn:
      {obscenity}, {lewdness}, {bawdiness}, {salaciousness},
      {salacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top