Search result for

saint

(105 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saint-, *saint*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saint (n ) วิสุทธิชนม ธรรมิกชน สิทธิชน
See also: S. ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ สิทธิชน,
saint[เซนท์] (n ) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ
See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ,

English-Thai: Longdo Dictionary
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saint[N] นักบุญ, Syn. paragon, philanthropist
saint[VT] ทำให้เป็นนักบุญ, See also: บูชาเป็นนักบุญ
sainted[ADJ] ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ, See also: คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด, Syn. holy, saintly
saintly[ADJ] คล้ายนักบุญ, See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์, Syn. divine, godly, holy, virtuous
sainthood[N] ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship
Saint Bernard[N] สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว, See also: สุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด
Saint Antony's fire[N] โรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
Saint Patrick's Day[N] วันระลึกถึงนักบุญ Patrick
Saint Valentine's Day[N] วันรำลึกถึงนักบุญ St. Valentine และวันแห่งความรัก (14 ก.พ), See also: วันแห่งความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saint(เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ, Syn. paragon,venerate
saint bernardn. สุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง มีชื่อเสียงในการช่วยชีวิตคนเดินทางที่ติดอยู่ในหิมะของภูเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
sainted(เซน'ทิด) adj. อยู่ในหมู่นักบุญ,คล้ายนักบุญ,มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์, Syn. saintly
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ,ฐานะของนักบุญ,นักบุญทั้งหลาย
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ,เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly,holy,benevolent,kindly
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows

English-Thai: Nontri Dictionary
saint(n) นักบุญ
sainted(adj) คล้ายนักบุญ,เป็นนักบุญ,ศักดิ์สิทธิ์,มีใจสะอาด
saintliness(n) ความใจบุญ
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saintsนักบุญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
You go to Saint Finbar's?เธอเรียนที่ เซนต์ซิมบาร์เหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
They made Father Flynn Pastor of Saint Jerome.พวกเขาให้คุณพ่อ ฟลินน์ ไปเป็นบาทหลวงอธิการ ที่เซนต์เจโรม Doubt (2008)
The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.ท่านบิชอพแต่งตั้งหลวงพ่อ ฟลินน์ เป็นบาทหลวงอธิการที่ร.ร.เซนต์เจโรม Doubt (2008)
- Saint Clair.- เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Saint Clair.เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Saint Clair?เซนต์ แคลร์? Taken (2008)
Saint Clair.เซนต์ แคลร์? Taken (2008)
Person. Patrice Saint-Clair.ชื่อคน แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Patrice Saint-Clair.แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)
Who is Patrice Saint Clair?ใครคือแพทริก เซนต์แคลร์ Taken (2008)
Now, Patrice Saint Clair.ตอนนี้ล่ะ แพทริก เซนต์ แคลร์ Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saintA saint's maid quotes Latin. [Proverb]
saintHe acted like a saint.
saintHe is a saint of a man.
saintIt would provoke a saint.
saintLive a saint's life.
saintMany people visited the shrine where the saint lay buried.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรายทะเล[N] Saint Elmo's fire, See also: dazzling light, Example: พรายทะเลส่องแสงไฟสีฟ้าที่เปล่งออกจากปลายเสากระโดงเรือระหว่างที่มีพายุ, Count unit: ดวง, Thai definition: แสงสว่างที่เป็นแสงเรืองๆ อยู่ที่เสากระโดงเรือ
นักบุญ[N] saint, See also: holyman, Example: สุนทรตั้งชื่อลูกตามชื่อนักบุญประจำวัน, Thai definition: ผู้ที่ทำความดีไว้มาก เมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อรหัต[n.] (arahat = ørahat) EN: sainthood   
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkhasannibāt) EN: Buddhist All Saints Day   
การ์ดวาเลนไทน์[n. exp.] (kāt Wālēnthain) FR: carte de la Saint-Valentin [f]
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]
มาฆบูชา[n. exp.] (Mākha Būchā) EN: Maka Bucha ; Magha Puja ; Buddhist All Saint's day   FR: Maka Bucha [m] ; toussaint bouddhique [f]
นักบุญ[n.] (nakbun) EN: saint   FR: saint [m] ; sainte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAINT    S EY1 N T
SAINTS    S EY1 N T S
SAINT'S    S EY1 N T S
SAINTED    S EY1 N T AH0 D
SAINTLY    S EY1 N T L IY0
SAINTS'    S EY1 N T S
SAINTHOOD    S EY1 N T HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saint    (n) (s ei1 n t)
saints    (n) (s ei1 n t s)
sainted    (j) (s ei1 n t i d)
saintly    (j) (s ei1 n t l ii)
sainthood    (n) (s ei1 n t h u d)
saintlier    (j) (s ei1 n t l i@ r)
saintlike    (j) (s ei1 n t l ai k)
saintliest    (j) (s ei1 n t l i i s t)
saint's-day    (n) - (s ei1 n t s - d ei)
saintliness    (n) (s ei1 n t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilige {m,f}; Heiliger | Heiligen {pl}saint | saints [Add to Longdo]
Sankt Peter; der Heilige PetrusSaint Peter [Add to Longdo]
St. Kitts und Nevis [geogr.]Saint Kitts and Nevis (kn) [Add to Longdo]
St. Lucia [geogr.]Saint Lucia (lc) [Add to Longdo]
St. Vincent/Grenadinen [geogr.]Saint Vincent and the Grenadines (vc) [Add to Longdo]
Saint John's (Hauptstadt von Antigua und Barbuda)Saint John's (capital of Antigua and Barbuda) [Add to Longdo]
Saint George's (Hauptstadt von Grenada)Saint George's (capital of Grenada) [Add to Longdo]
Saint-Denis (Hauptstadt von Reunion)Saint-Denis (capital of Reunion) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サン[, san] (n) (1) sun; (2) saint; (3) (See ブッシュマン) San (people) [Add to Longdo]
サンシモニズム[, sanshimonizumu] (n) Saint-Simonism [Add to Longdo]
サンタ[, santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas [Add to Longdo]
サンローラン[, sanro-ran] (n) (abbr) Yves Saint-Laurent; (P) [Add to Longdo]
セイント;セント;サント[, seinto ; sento ; santo] (n) saint [Add to Longdo]
セントキッツ島[セントキッツとう, sentokittsu tou] (n) Saint Kitts (island) [Add to Longdo]
セントバーナード[, sentoba-na-do] (n) Saint Bernard (dog) [Add to Longdo]
セントヘレナバタフライフィッシュ[, sentoherenabatafuraifisshu] (n) Saint Helena butterflyfish (Chaetodon sanctaehelenae) [Add to Longdo]
セントポーリア[, sentopo-ria] (n) saintpaulia (lat [Add to Longdo]
セントルシア[, sentorushia] (n) Saint Lucia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor, #12,027 [Add to Longdo]
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Saint Petersburg (city in Russia), #25,117 [Add to Longdo]
圣徒[shèng tú, ㄕㄥˋ ㄊㄨˊ, / ] saint, #54,657 [Add to Longdo]
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, ] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum), #71,340 [Add to Longdo]
圣约翰[Shèng Yuē hàn, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Saint John, #90,679 [Add to Longdo]
圣卢西亚[Shèng Lú xī yà, ㄕㄥˋ ㄌㄨˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Saint Lucia, #100,597 [Add to Longdo]
圣赫勒拿岛[Shèng hè lè ná dǎo, ㄕㄥˋ ㄏㄜˋ ㄌㄜˋ ㄋㄚˊ ㄉㄠˇ, / ] Saint Helena, #184,401 [Add to Longdo]
圣基茨和尼维斯[Shèng jī cí hé Ní wéi sī, ㄕㄥˋ ㄐㄧ ㄘˊ ㄏㄜˊ ㄋㄧˊ ㄨㄟˊ ㄙ, / ] Saint Kitts and Nevis, #211,613 [Add to Longdo]
圣文森特和格林纳丁斯[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ, / ] Saint Vincent and the Grenadines, #215,161 [Add to Longdo]
圣约瑟夫[Shèng Yuē sè fū, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄙㄜˋ ㄈㄨ, / ] Saint Joseph, #536,186 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saint \Saint\ (s[=a]nt), n. [F., fr. L. sanctus sacred, properly
   p. p. of sancire to render sacred by a religious act, to
   appoint as sacred; akin to sacer sacred. Cf. {Sacred},
   {Sanctity}, {Sanctum}, {Sanctus}.]
   1. A person sanctified; a holy or godly person; one eminent
    for piety and virtue; any true Christian, as being
    redeemed and consecrated to God.
    [1913 Webster]
 
       Them that are sanctified in Christ Jesus, called to
       be saints.              --1 Cor. i. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the blessed in heaven.
    [1913 Webster]
 
       Then shall thy saints, unmixed, and from the impure
       Far separate, circling thy holy mount,
       Unfeigned hallelujahs to thee sing.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) One canonized by the church. [Abbrev. St.]
    [1913 Webster]
 
   {Saint Andrew's cross}.
    (a) A cross shaped like the letter X. See Illust. 4, under
      {Cross}.
    (b) (Bot.) A low North American shrub ({Ascyrum
      Crux-Andreae}, the petals of which have the form of a
      Saint Andrew's cross. --Gray.
 
   {Saint Anthony's cross}, a T-shaped cross. See Illust. 6,
    under {Cross}.
 
   {Saint Anthony's fire}, the erysipelas; -- popularly so
    called because it was supposed to have been cured by the
    intercession of Saint Anthony.
 
   {Saint Anthony's nut} (Bot.), the groundnut ({Bunium
    flexuosum}); -- so called because swine feed on it, and
    St. Anthony was once a swineherd. --Dr. Prior.
 
   {Saint Anthony's turnip} (Bot.), the bulbous crowfoot, a
    favorite food of swine. --Dr. Prior.
 
   {Saint Barnaby's thistle} (Bot.), a kind of knapweed
    ({Centaurea solstitialis}) flowering on St. Barnabas's
    Day, June 11th. --Dr. Prior.
 
   {Saint Bernard} (Zool.), a breed of large, handsome dogs
    celebrated for strength and sagacity, formerly bred
    chiefly at the Hospice of St. Bernard in Switzerland, but
    now common in Europe and America. There are two races, the
    smooth-haired and the rough-haired. See Illust. under
    {Dog}.
 
   {Saint Catharine's flower} (Bot.), the plant love-in-a-mist.
    See under {Love}.
 
   {Saint Cuthbert's beads} (Paleon.), the fossil joints of
    crinoid stems.
 
   {Saint Dabeoc's heath} (Bot.), a heatherlike plant ({Daboecia
    polifolia}), named from an Irish saint.
 
   {Saint Distaff's Day}. See under {Distaff}.
 
   {Saint Elmo's fire}, a luminous, flamelike appearance,
    sometimes seen in dark, tempestuous nights, at some
    prominent point on a ship, particularly at the masthead
    and the yardarms. It has also been observed on land, and
    is due to the discharge of electricity from elevated or
    pointed objects. A single flame is called a {Helena}, or a
    {Corposant}; a double, or twin, flame is called a {Castor
    and Pollux}, or a {double Corposant}. It takes its name
    from St. Elmo, the patron saint of sailors.
 
   {Saint George's cross} (Her.), a Greek cross gules upon a
    field argent, the field being represented by a narrow
    fimbriation in the ensign, or union jack, of Great
    Britain.
 
   {Saint George's ensign}, a red cross on a white field with a
    union jack in the upper corner next the mast. It is the
    distinguishing badge of ships of the royal navy of
    England; -- called also {the white ensign}. --Brande & C.
 
   {Saint George's flag}, a smaller flag resembling the ensign,
    but without the union jack; used as the sign of the
    presence and command of an admiral. [Eng.] --Brande & C.
 
   {Saint Gobain glass} (Chem.), a fine variety of soda-lime
    plate glass, so called from St. Gobain in France, where it
    was manufactured.
 
   {Saint Ignatius's bean} (Bot.), the seed of a tree of the
    Philippines ({Strychnos Ignatia}), of properties similar
    to the nux vomica.
 
   {Saint James's shell} (Zool.), a pecten ({Vola Jacobaeus})
    worn by pilgrims to the Holy Land. See Illust. under
    {Scallop}.
 
   {Saint James's-wort} (Bot.), a kind of ragwort ({Senecio
    Jacobaea}).
 
   {Saint John's bread}. (Bot.) See {Carob}.
 
   {Saint John's-wort} (Bot.), any plant of the genus
    {Hypericum}, most species of which have yellow flowers; --
    called also {John's-wort}.
 
   {Saint Leger}, the name of a race for three-year-old horses
    run annually in September at Doncaster, England; --
    instituted in 1776 by Col. St. Leger.
 
   {Saint Martin's herb} (Bot.), a small tropical American
    violaceous plant ({Sauvagesia erecta}). It is very
    mucilaginous and is used in medicine.
 
   {Saint Martin's summer}, a season of mild, damp weather
    frequently prevailing during late autumn in England and
    the Mediterranean countries; -- so called from St.
    Martin's Festival, occurring on November 11. It
    corresponds to the Indian summer in America. --Shak.
    --Whittier.
 
   {Saint Patrick's cross}. See Illust. 4, under {Cross}.
 
   {Saint Patrick's Day}, the 17th of March, anniversary of the
    death (about 466) of St. Patrick, the apostle and patron
    saint of Ireland.
 
   {Saint Peter's fish}. (Zool.) See {John Dory}, under {John}.
    
 
   {Saint Peter's-wort} (Bot.), a name of several plants, as
    {Hypericum Ascyron}, {Hypericum quadrangulum}, {Ascyrum
    stans}, etc.
 
   {Saint Peter's wreath} (Bot.), a shrubby kind of {Spiraea}
    ({Spiraea hypericifolia}), having long slender branches
    covered with clusters of small white blossoms in spring.
    
 
   {Saint's bell}. See {Sanctus bell}, under {Sanctus}.
 
   {Saint Vitus's dance} (Med.), chorea; -- so called from the
    supposed cures wrought on intercession to this saint.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saint \Saint\ (s[=a]nt), v. t. [imp. & p. p. {Sainted}; p. pr. &
   vb. n. {Sainting}.]
   To make a saint of; to enroll among the saints by an offical
   act, as of the pope; to canonize; to give the title or
   reputation of a saint to (some one).
   [1913 Webster]
 
      A large hospital, erected by a shoemaker who has been
      beatified, though never sainted.     --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {To saint it}, to act as a saint, or with a show of piety.
    [1913 Webster]
 
       Whether the charmer sinner it or saint it. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saint \Saint\, v. i.
   To act or live as a saint. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saint
   n 1: a person who has died and has been declared a saint by
      canonization
   2: person of exceptional holiness [syn: {saint}, {holy man},
     {holy person}, {angel}]
   3: model of excellence or perfection of a kind; one having no
     equal [syn: {ideal}, {paragon}, {nonpareil}, {saint},
     {apotheosis}, {nonesuch}, {nonsuch}]
   v 1: hold sacred [syn: {enshrine}, {saint}]
   2: declare (a dead person) to be a saint; "After he was shown to
     have performed a miracle, the priest was canonized" [syn:
     {canonize}, {canonise}, {saint}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 saint [sɛ̃]
   holy; sacred
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top