หรือคุณหมายถึง sacredneß?
Search result for

sacredness

(9 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacredness-, *sacredness*, sacrednes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacredness[N] ความเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ความศักดิ์สิทธิ์, Syn. divinity, holiness, sanctity

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zhao has no sacredness.Zhao มันไม่ได้มีความยำเกรงลุงเลย. The Last Airbender (2010)
We have faith in the sacredness of our cause.เรามีความสัทธา ในความถูกต้องของเหตุผล And Straight on 'til Morning (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SACREDNESS    S EY1 K R AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacredness    (n) (s ei1 k r i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na,n) holiness; sacredness; dignity; (P) [Add to Longdo]
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacred \Sa"cred\, a. [Originally p. p. of OE. sacren to
   consecrate, F. sacrer, fr. L. sacrare, fr. sacer sacred,
   holy, cursed. Cf. {Consecrate}, {Execrate}, {Saint},
   {Sexton}.]
   1. Set apart by solemn religious ceremony; especially, in a
    good sense, made holy; set apart to religious use;
    consecrated; not profane or common; as, a sacred place; a
    sacred day; sacred service.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to religion, or to the services of religion; not
    secular; religious; as, sacred history.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sacred song.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Designated or exalted by a divine sanction; possessing the
    highest title to obedience, honor, reverence, or
    veneration; entitled to extreme reverence; venerable.
    [1913 Webster]
 
       Such neighbor nearness to our sacred [royal] blood
       Should nothing privilege him.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Poet and saint to thee alone were given,
       The two most sacred names of earth and heaven.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, not to be profaned or violated; inviolable.
    [1913 Webster]
 
       Secrets of marriage still are sacred held. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Consecrated; dedicated; devoted; -- with to.
    [1913 Webster]
 
       A temple, sacred to the queen of love. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Solemnly devoted, in a bad sense, as to evil, vengeance,
    curse, or the like; accursed; baleful. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       But, to destruction sacred and devote. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Society of the Sacred Heart} (R.C. Ch.), a religious order
    of women, founded in France in 1800, and approved in 1826.
    It was introduced into America in 1817. The members of the
    order devote themselves to the higher branches of female
    education.
 
   {Sacred baboon}. (Zool.) See {Hamadryas}.
 
   {Sacred bean} (Bot.), a seed of the Oriental lotus ({Nelumbo
    speciosa} or {Nelumbium speciosum}), a plant resembling a
    water lily; also, the plant itself. See {Lotus}.
 
   {Sacred beetle} (Zool.) See {Scarab}.
 
   {Sacred canon}. See {Canon}, n., 3.
 
   {Sacred fish} (Zool.), any one of numerous species of
    fresh-water African fishes of the family {Mormyridae}.
    Several large species inhabit the Nile and were considered
    sacred by the ancient Egyptians; especially {Mormyrus
    oxyrhynchus}.
 
   {Sacred ibis}. See {Ibis}.
 
   {Sacred monkey}. (Zool.)
    (a) Any Asiatic monkey of the genus {Semnopithecus},
      regarded as sacred by the Hindoos; especially, the
      entellus. See {Entellus}.
    (b) The sacred baboon. See {Hamadryas}.
    (c) The bhunder, or rhesus monkey.
 
   {Sacred place} (Civil Law), the place where a deceased person
    is buried.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Holy; divine; hallowed; consecrated; dedicated; devoted;
     religious; venerable; reverend.
     [1913 Webster] -- {Sa"cred*ly}, adv. -- {Sa"cred*ness},
     n.
     [1913 Webster] Sacrific

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacredness
   n 1: the quality of being sacred

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top