Search result for

sabbath

(32 entries)
(0.1258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sabbath-, *sabbath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sabbath[N] วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But don't think for one minute that you can sell beer on the Sabbath.แต่อย่าได้คิดแม้แต่น้อย ที่จะขายเบียร์บนนั้นได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Black Sabbath, Motorhead, Metallica ?Black Sabbath, Motorhead, Metallica? Pilot (2005)
Would you pull an ass out of a pit on the sabbath?คุณจะยอมถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนาหรือเปล่า The Right Stuff (2007)
Would you or would you not pull an ass out of a pit on the sabbath?คุณจะยอม หรือไม่ยอม ถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนา The Right Stuff (2007)
Keeping the sabbath might just meanไปนั่งฟังเทศน์อาจจะหมายถึง The Ten (2007)
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า# The Ten (2007)
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)
Because it is the Sabbath!พ่อของพ่อชั้นเคยเห็นพวกมัน Agora (2009)
He always used to pull the old "can't work on the sabbath" card whenever we had to bury a body.ปกติเขาเคยดึง การ์ดเก่าๆ ชื่อ"ไม่สามารถใช้ได้ในวันพระ" เมื่อไหร่ที่เราต้องฝังศพ And Then There Were None (2011)
Also, tonight's the Sabbath and my mother and I have a tradition of lighting the candles and watching Wheel of Fortune, so...แล้ววันนี้วันซับบาธ [ประเพณีของชาวยิว] แม่กับฉันมีธรรมเนียมว่า จะจุดเทียนแล้วก็ดูกงล้อร้อยล้านกัน The Zarnecki Incursion (2011)
More sightings, animal slaughter, Sabbaths.สัมภาษณ์มากขึ้น การฆ่าสัตว์สะบาโต. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
Tomorrow sisters from all dark corners of the land will join me in the light of the Blood Moon for the greatest Sabbath of all.พรุ่งน น้องสาวจากมุมมืดที่ดินทั้งหมดของ ฉันจะเข้าร่วมในที่มีแสง เลือดของดวงจันทร Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sabbathShe rides to the black sabbath.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมสวนะ[n.] (thammasawana) EN: hearing of a sermon on a holy day ; holy day ; Buddhist sabbath   
อุโบสถ[n.] (ubōsot) EN: Buddhist Sabbath ; monk's day ; Buddhist holy day   FR: sabbat bouddhique [m]
วันพระ[n. exp.] (wan phra) EN: Buddhist Sabbath ; Buddhist observance day ; Buddhist holy day   FR: jour sacré [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]
วันธรรมสวนะ[n. exp.] (wan thammasawana) EN: Buddhist holy day ; Buddhist sabbath ; day of observance for Buddhists   

CMU English Pronouncing Dictionary
SABBATH    S AE1 B AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sabbath    (n) (s a1 b @ th)
Sabbaths    (n) (s a1 b @ th s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミンゴ[, domingo] (n) (arch) Sunday (esp. as the sabbath in early Japanese Christianity) (por [Add to Longdo]
悪魔の宴[あくまのうたげ, akumanoutage] (n) black sabbath; witches' sabbath [Add to Longdo]
安息日[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]
主の日[しゅのひ, shunohi] (n) the Sabbath; the Lord's Day [Add to Longdo]
主日[しゅじつ, shujitsu] (n) the Sabbath; the Lord's Day [Add to Longdo]
聖日[せいじつ, seijitsu] (n) holy day; the Sabbath [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主日[zhǔ rì, ㄓㄨˇ ㄖˋ, ] Sabbath; Sunday [Add to Longdo]
安息日[ān xī rì, ㄢ ㄒㄧ ㄖˋ, ] Sabbath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sabbath \Sab"bath\, n. [OE. sabat, sabbat, F. sabbat, L.
   sabbatum, Gr. sa`bbaton, fr. Heb. shabb[=a]th, fr. sh[=a]bath
   to rest from labor. Cf. {Sabbat}.]
   1. A season or day of rest; one day in seven appointed for
    rest or worship, the observance of which was enjoined upon
    the Jews in the Decalogue, and has been continued by the
    Christian church with a transference of the day observed
    from the last to the first day of the week, which is
    called also {Lord's Day}.
    [1913 Webster]
 
       Remember the sabbath day, to keep it holy. --Ex. xx.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. The seventh year, observed among the Israelites as one of
    rest and festival. --Lev. xxv. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: A time of rest or repose; intermission of pain,
    effort, sorrow, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Peaceful sleep out the sabbath of the tomb. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Sabbath breaker}, one who violates the law of the Sabbath.
    
 
   {Sabbath breaking}, the violation of the law of the Sabbath.
    
 
   {Sabbath-day's journey}, a distance of about a mile, which,
    under Rabbinical law, the Jews were allowed to travel on
    the Sabbath.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Sabbath}, {Sunday}.
 
   Usage: Sabbath is not strictly synonymous with Sunday.
      Sabbath denotes the institution; Sunday is the name of
      the first day of the week. The Sabbath of the Jews is
      on Saturday, and the Sabbath of most Christians on
      Sunday. In New England, the first day of the week has
      been called "the Sabbath," to mark it as holy time;
      Sunday is the word more commonly used, at present, in
      all parts of the United States, as it is in England.
      "So if we will be the children of our heavenly Father,
      we must be careful to keep the Christian Sabbath day,
      which is the Sunday." --Homilies.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sabbath
   n 1: a day of rest and worship: Sunday for most Christians;
      Saturday for the Jews and a few Christians; Friday for
      Muslims

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top