Search result for

saa

(56 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saa-, *saa*
Possible hiragana form: さあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hello? - Is this the Saarne Institute?เอ่อ สถาบัน Saarne ใช่มั้ยคะ Orphan (2009)
You do not understand. Saarne Institute is not an orphanage.คณไม่เข้าใจ ที่นี้ไม่ใช่บ้านเด็กกำพร้า Orphan (2009)
It's called the Saarne Institute. S - A-A-R-N-E, Saarne.ชื่อสถาบัน Saarne ค่ะ Orphan (2009)
My name is Dr. Värava. I'm calling from the Saarne Institute.ผมดร.วาวา ผมโทรมาจากสถาบัน Saarne นะครับ Orphan (2009)
Okay. We've got saag paneer.เอาล่ะ เรามี สาเก พาเนีย Chapter Two 'Ink' (2009)
I just need to make sure that my Elie Saab dress is in there for the party tonight.ชุดเอลี่ ซาบของฉันอยู่ในนี้ สำหรับงานปาร์ตี้คืนนี้ Empire of the Son (2011)
Made by Saab, fielded by U.S. and Swedish forces.สร้างโดยซาร์บ ทั้งสหรัฐฯ และสวีเดน นำไปใช้รบจริง Countdown (2011)
We owned a ski chalet in Saas-Fee Switzerland and I think I know more than anyone in this restaurant about living in cold climes.พวกเราเคยเป็นเจ้าของกระท่อมสกีที่ Saas-Fee Switzerland และฉันรู้ดีกว่าใครในร้านนี้ เรื่องการอยู่ในที่หนาว And the Reality Check (2011)
I sent in tip about how your Elie Saab couture upstages stodgy lions ten minutes ago, just like you said.เมื่อประมาณสิบนาทีที่แล้ว เหมือนที่คุณสั่ง Despicable B (2012)
Salladhor Saan is a good name for songs. It is."ซาลาดอร์ ซาน" เป็นชื่อที่ดี สำหรับการขับร้อง The Night Lands (2012)
Salladhor Saan will join our fleet. 30 ships, his men know how to fight.ซาลาดอร์ ซานจะเข้าร่วม กับกองทัพเรา เรือสามสิบลำ The Night Lands (2012)
Salladhor Saan is an old friend, I've known him 30 years.ซาลาดอร์ ซานเป็นเพื่อนเก่าแก่ข้า The Night Lands (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton

CMU English Pronouncing Dictionary
SAAB    S AA1 B
SAAD    S AA1 D
SAAL    S AA1 L
SAAM    S AA1 M
SAAR    S AA1 R
SAARI    S AA1 R IY0
SAAB'S    S AA1 B Z
SAATCHI    S AA1 CH IY0
SAARINEN    S AA1 R AH0 N AH0 N
SAARINEN    S AH0 R IY1 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saab    (n) (s a1 b)
Saatchi    (n) (s a1 t ch ii)
Saavedra    (n) (s aa1 v e d r @)
Saarbrucken    (n) (z aa1 b r u k @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
さあ[さあ, saa] เอาล่ะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Saatbeet {n}seedbed [Add to Longdo]
Saatgut {n}; Samen {m}seed; seeds [Add to Longdo]
Saatkartoffel {f}seed potato [Add to Longdo]
Saatkorn {n}seedcorn [Add to Longdo]
Saatzeit {f}seed-time [Add to Longdo]
Saatgans {f} [ornith.]Bean Goose (Anser fabalis) [Add to Longdo]
Saatkrähe {f} [ornith.]Rook (Corvus frugilegus) [Add to Longdo]
Saarland {n}Saarland [Add to Longdo]
Saarbrücken (Stadt in Deutschland)Saarbrücken (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
さあ[, saa] (conj,int) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さあさあ[, saasaa] (int) come; come now [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
システムアプリケーションアーキテクチャ[, shisutemuapurike-shon'a-kitekucha] (n) {comp} System Application Architecture; SAA [Add to Longdo]
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
暑さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 暑気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨博[Sà bó, ㄙㄚˋ ㄅㄛˊ, / ] Saab, #56,688 [Add to Longdo]
萨尔[Sà ěr, ㄙㄚˋ ㄦˇ, / ] Saarland, #82,741 [Add to Longdo]
萨尔布吕肯[Sà ěr bù lǚ kěn, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄌㄩˇ ㄎㄣˇ, / ] Saarbrücken, #397,834 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAA
     Standard Application Architecture (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAA
     Standards Association of Australia (org., Australia)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top