Search result for

rzahl

(73 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rzahl-, *rzahl*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rzahl มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rzahl*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even we were outnumbered by the army But Brother SanDe is very skilledAuch wenn wir in Unterzahl waren, ist SanDe doch sehr kampferfahren. Two Champions of Death (1980)
They. Plural. Is it OK?"Sie" in der Mehrzahl, ist Ihnen das genehm? "S, I, E." The Lady Banker (1980)
More defeat than victory... Do you remember?Bis jetzt sind die Niederlagen aber in der Überzahl, wenn du ehrlich bist. House on the Edge of the Park (1980)
Overwhelming enemy forces approaching.Feinde in Überzahl nähern sich. Private Benjamin (1980)
The party shares the concern of the american taxpayer, the working man.Wir sind für kommunale verbesserungen und nehmen uns des steuerzahlers an. Used Cars (1980)
Mr. Fendly my time is paid for by the taxpayers of the city of New York.Mr. Fendly, meine Zeit wird von den Steuerzahlern der Stadt New York bezahlt. When Time Ran Out... (1980)
- Hey, my man! I'm a tax payer I can paint anywhere I wanna paint. - Besides it's legal.Ich kann als Steuerzahler überall malen wo ich will. Downtown 81 (1981)
We are taxpaying, hardworking citizens.Wir sind aufrichtige Steuerzahler. The Lumberjack (1981)
We can't educate foreigners at the taxpayer's expense.Den Fachbereich Arabistik müsste man vielleicht schließen. Nein, wir werden nicht mehr auf Kosten des Steuerzahlers Ausländer ausbilden. Doing the Honours (1981)
For the lowest audience viewing figure of the year.Für die niedrigste Zuschauerzahl des Jahres. The Final Conflict (1981)
Used chariots! Low mileage.Niedrige KilometerzahlHistory of the World: Part I (1981)
And what about the taxpayers' dollars?Und was ist mit dem Geld der Steuerzahler? Just My Bill (1982)
We do accept cash, money orders or all major credit cards. Sorry, we don't accept personal checks.Wir akzeptieren Barzahlung, Postanweisungen oder Kreditkarte, aber keine persönlichen Übergaben. Steele Trap (1982)
I was persuaded, with deep reluctance, that my preservation was a necessity in the interests of the ratepayers of Thames Marsh.Gegen meinen Willen hat man mich davon überzeugt, dass mein Leben wichtig sei, für die steuerzahlenden Bürger von Thames Marsh. The Challenge (1982)
But the people of India are untouched.Aber die Mehrzahl des Volkes in Indien bleibt unberührt. Gandhi (1982)
My dear Jinnah the Muslims are in a majority on two different sides of the country.Das kann nicht Ihr Ernst sein. Die Moslems sind in der Mehrzahl in zwei extremen Teilen des Landes. Gandhi (1982)
That's my point. If you can't outnumber 'em, you're better off alone.Wer nicht in der Überzahl ist, ist besser allein. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Ganging up on two kids?Nur weil wir in der Unterzahl sind, haben wir keine Angst. Dragon Lord (1982)
Count it to me, I also count you everythingErzahl schon, ich erzahl dir doch auch alles. The State of Things (1982)
This is the book, of the one that had spoken to you.Das ist das Buch, von dem ich dir erzahlt habe. The State of Things (1982)
For that reason I speak to him/her of this history.Deshalb erzahle ich lhnen diese Geschichte. The State of Things (1982)
Nobody wants to be anything.Keiner will mir was erzahlen. The State of Things (1982)
More than once I counted the same history - ...in HollywoodMehrmals hab ich dieselbe Geschichte erzahlt. The State of Things (1982)
Now I know like they are the histories, and, inevitably...Jetzt weiss ich, wie das Erzahlen geht, und unweigerlich... The State of Things (1982)
SHELLEY: We're slightly outnumbered here.Wir sind leicht in der MinderzahlThe Taxicab Wars (1983)
Outnumbered!In der MinderzahlThe Taxicab Wars (1983)
We'll pay the restaurant and get the complaint withdrawn.Wirzahlen den Wirt aus. Derzieht seine Klage zurück. L'Argent (1983)
We would pay generously.Wirzahlen großzügig. The Osterman Weekend (1983)
Good warriors are never outnumbered.Gute Kämpfer sind nie in der UnterzahlWinners & Sinners (1983)
Looks like your type. Long-legged? Kinky.Der Commissioner frönt einmal im Jahr seinem Steckenpferd... und mischt die Spielerszene auf und sagt dann den Steuerzahlern, dass er so nah dran ist, Albert Lombard einzubuchten. One Eyed Jack (1984)
Double the work force.Verdoppeln Sie die ArbeiterzahlMolten Steele (1984)
Oh. Well, don't I get a discount for cash?Gibt es bei Barzahlung keinen Nachlass? Small Town Steele (1984)
Pan Mei the traitor- Pan Mei, der Verräter! - Wir sind in der UnterzahlThe 8 Diagram Pole Fighter (1984)
We're outnumberedWir sind in der UnterzahlWheels on Meals (1984)
Our man was shot to death. But he took Tooney with him, and Calderone got away. New York figures he's back down here.Sind Sie hier, weil Ihre Arbeit dem Steuerzahler von Nutzen ist, oder nur, um Ihre Sommerbräune aufzufrischen? Brother's Keeper (1984)
Payment in green.Gegen Barzahlung. The Pope of Greenwich Village (1984)
I understand this concern on behalf of the taxpayers.Ich verstehe die Bedenken der Steuerzahler. Brazil (1985)
The American taxpayer.- Die Steuerzahler? D.A.R.Y.L. (1985)
We'll crush them with our numbers and be in Richmond by August.Überzahl alleine wird nicht genug sein. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Now, I am an American citizen, I am a veteran and I am a taxpayer, which means that you work for me, bub.Ich bin amerikanischer Staatsbürger, ich bin Kriegsveteran und Steuerzahler. Das heißt, Sie arbeiten für mich. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
Hmm, well, I know the audience for Neo-Absurdist theater kind of dwindled.Hm. Ich weiß, die Zuschauerzahlen des absurden Theaters gingen zurück. All the World's a Stage (1986)
million embassies, school fees at Eton paid for by the taxpayer and what does Britain get?Schulgeld für Eton muss der Steuerzahler aufbringen und was hat der Bürger davon? The Bishops Gambit (1986)
It's the taxpayers'.Das gehört dem Steuerzahler. The Smoke Screen (1986)
- I tell you, son, it's a cinch to get ratings.- Junge, das garantiert Zuschauerzahlen. Little Shop of Horrors (1986)
It belongs to the taxpayers!Der Flieger gehört dem Steuerzahler. Top Gun (1986)
The 8 p.m. Ticket sales.Die Zuschauerzahlen von heute Abend. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Attendance?Und die Zuschauerzahlen? A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
What happened, once you found out about Freddy Angelo's heroin deal, you decided to rip him off and go into business for yourself?Heroindeal gestoßen und wolltest ihn ausbooten und das Geschäft machen? 'ne gute Idee. Den Abschaum weg von der Straße, und den Steuerzahler kostet es nichts. The Big Easy (1986)
Bourne, in turn, thanked the taxpayers as he left the dentist's office.Bourne dankte den Steuerzahlern, als er die Zahnarztpraxis verließ. The Hero (1987)
Bourne, in turn, thanked the taxpayers as he left the dentist's office.Bourne dankte den Steuerzahlern, als er die Zahnarztpraxis verließ. The Hero (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barzahlung {f}cash payment [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population [Add to Longdo]
Mehrheit {f}; Mehrzahl {f} | Mehrheiten {pl} | moralische Mehrheit {f}majority | majorities | moral Majority [Add to Longdo]
Mehrzahl {f}; Plural {m} | in der Mehrzahl; im Pluralplural | in the plural [Add to Longdo]
Quinärzahl {f} (Zahlensystem auf der Basis 5)quinary number [Add to Longdo]
Steuerzahler {m} | Steuerzahler {pl}taxpayer | taxpayers [Add to Longdo]
Teilnehmerzahl {f}attendance [Add to Longdo]
Überzahl {f}superior number [Add to Longdo]
Ziffer {f} (in mehrstelligerZahl) | Ziffern {pl} | aus zwei Zifferndigit | digits | two-digit [Add to Longdo]
überbezahlen; zu viel bezahlen | überbezahlend | überbezahlt; überzahltto overpay; to pay too much | overpaying | overpaid [Add to Longdo]
überzahlen | überzahlend | überzahlt | überzahlt | überzahlteto overpay | overpaying | overpaid | overpays | overpaid [Add to Longdo]
Barzahlung bei Bestellungc.w.o : cash with order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人口[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
大半[たいはん, taihan] der_groessere_Teil, Mehrzahl [Add to Longdo]
現金払い[げんきんばらい, genkinbarai] Barzahlung [Add to Longdo]
納税[のうぜい, nouzei] Steuerzahlung [Add to Longdo]
複数[ふくすう, fukusuu] Plural, Mehrzahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top