Search result for

ruse

(61 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruse-, *ruse*
Possible hiragana form: るせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruse[N] อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruse(รูซ) n. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย, Syn. trick,stratagem
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
ceruse(เซอ'รูส) n. ผงตะกั่วขาว ใช้ในการทำสี
cruse(ครูซ) n. หม้อดินเผาหรือขวดใส่ของเหลว
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read

English-Thai: Nontri Dictionary
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,กลอุบาย
cruse(n) หม้อ,หม้อดินเผา,ไห
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Larry Ruseckas, Esquire, will be calling the shots.ลารี่ รูเซคกัส ผู้ดูแลเป็นหมอฝึกหัด\\\ จะถูกตามให้มาดู The Itch (2008)
HE WAS JUST USING THE BUTCHER'S RUSE AS A WAY TO LURE THE VICTIM TO BE ALONE WITH HER.เขาแค่ใช้รูปแบบของนักฆ่าฯ ล่อเหยื่อให้อยู่กับเขาสองต่อสองมากกว่า Zoe's Reprise (2009)
The reaper always uses Some sort of ruse To get close to and spend Time with his victims.มัจจุราชมักใช้อุบายเข้าใกล้และใช้เวลากับเหยื่อ Omnivore (2009)
Looks like he used A cop ruse. Good spot.เป็นจุดที่ดี เปลี่ยว รถน้อย Omnivore (2009)
The ruse you played with Filip Telford.เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด Balm (2009)
The ruse you played with Filip Telford... faking symptoms to extend his critical status?เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด... หลอกยื่นเวลารักษาอาการของเขา ว่ามีอาการโคม่า The Culling (2009)
A pregnancy ruse-- Clich? But effective..อุบายว่าท้อง ไร้สมองแต่ก็ได้ผล The Wrath of Con (2009)
It's a ruse. I wanna talk.เฮ้ ไอ้หนู! The Night of the Comet (2009)
Sorry about the ruse, but I have something betterขอโทษที่อำนะ แต่ผมมีบางอย่างที่ดีกว่า Investigative Journalism (2010)
The reappearance of my mother, the lawsuit-- it's all been part of an elaborate ruse to get me to sign over my hotel to Elizabeth.การกลับมาของแม่ฉัน การฟ้องร้อง-- ทั้งหมดนี่ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนอันซับซ้อน เพื่อที่จะให้ฉันเซ็นชื่อ โอนโรงแรมให้เอลิซาเบธ The Empire Strikes Jack (2010)
Or what? A ruse?หรืออะไร อุบายรึ Mosley Lane (2010)
Just walked in here with the same exact ruseเดินเข้ามาพร้อมกับอุบายอันเดียวกัน Mosley Lane (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
เล่ห์กระเท่[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse   FR: profond
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise   FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลูกเล่น[n.] (lūk lēn) FR: astuce [f] ; ruse [f] ; truc [m] ; subterfuge [m]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUSE    R UW1 Z
RUSED    R UW1 Z D
RUSES    R UW1 Z AH0 Z
RUSELER    R UW1 S AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruse    (n) (r uu1 z)
ruses    (n) (r uu1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kniff {m}; List {f}; Finte {f} | Kniffe {pl}; Listen {pl}; Finten {pl}ruse | ruses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse [Add to Longdo]
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アセチルセルロース[, asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose [Add to Longdo]
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex [Add to Longdo]
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy [Add to Longdo]
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses [Add to Longdo]
オーラルセックス[, o-rarusekkusu] (n) oral sex [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
オラクルセブン[, orakurusebun] (n) {comp} Oracle 7 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set [Add to Longdo]
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruse \Ruse\, n. [F., fr. OF. re["u]ser, rehuser, to turn aside,
   to shuffle, retreat, fr. L. recusare to refuse; pref. re-
   again + causa cause. See {Cause}, and cf. {Recusant}.]
   An artifice; trick; stratagem; wile; fraud; deceit.
   [1913 Webster]
 
   {Ruse de guerre}[F.], a stratagem of war.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruse
   n 1: a deceptive maneuver (especially to avoid capture) [syn:
      {ruse}, {artifice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top