Search result for

run over

(39 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run over-, *run over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run over[PHRV] วิ่งไปที่, Syn. run across, run round
run over[PHRV] ขับไปส่งที่, Syn. run across
run over[PHRV] (ของเหลว) ล้น, See also: ท่วม, เลย
run over[PHRV] ชนล้มและบาดเจ็บ, Syn. knock down, knock over
run over[PHRV] (สายตา) หรือส่วนอื่นของร่างกายไล่ไปตาม, See also: มองผ่าน
run over[PHRV] ทำซ้ำ ๆ, See also: ท่องจำ, เรียนรู้ซ้ำๆ, Syn. go over, go through
run over with[PHRV] มี (บางสิ่ง) มากเกินไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
run overวิ่งทับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kids get run over here all the time!ถ้าเธอออกไปข้างนอกนั่น เด็กๆก็จะแขนหักบ้างขาหักบ้าง วุ่นวายไปหมด Scandal Makers (2008)
I'm gonna run over there and check on him.เดี๋ยวฉันวิ่งไปเช็คดูให้ก็ได้ Day of the Dead (2008)
Walking home, he was run over by a drunk driver.กำลังเดินกลับบ้าน โดนชนเพราะ พวกที่เมาแล้วขับ Emotional Rescue (2009)
It's a truck. Just run over there and check it out.ก็แค่รถปิกอัพ วิ่งไปทางนั้นแล้วก็จัดการซะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
So I have to run over to the supplier - And pick up the rest.ผมเลยต้องไปที่ร้านที่จัดส่งให้เรา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
* "come sit next to me, you fine fellow" * * uh * * you run over there without a second to lose * * and what comes next?# "มานั่งใกล้ฉันสิ เพื่อนคนดี" # # ฉันรีบไปตรงนั้น แบบไม่ต้องคิด # # แล้วจะเป็นไงต่อ เฮ้ ลุยไปเลย # Mash-Up (2009)
You must have run over a pot whole or something.แกขับลงหลุมไม่ก็ทับอะไรแน่ๆ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
- before you get run over. - You don't get it.ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมมากเกินไป เธอไม่เข้าใจ How to Succeed in Bassness (2009)
And now you have an employee who tries to run over a single mother... only to be shot in the head by the same cop you previously bereaved.บางทีมันไม่ใช่อย่างที่เธอต้องการ ในชีวิต คุณรู้ไหม ? มีใครอีกไหมที่เธอติดต่อด้วย ที่ไนท์ฟาวเวอร์ Edge of Darkness (2010)
I'm gonna run over to Merlotte's for a while.ฉันจะไปที่ร้านเมอร์ล๊อตต์ ซักแปบนึงนะ Evil Is Going On (2010)
Hey, I gotta-- l gotta run over to the apartments.ผมต้องไป ที่อพาร์ทเม้นท์ คุณอยากจะ... Everything Is Broken (2010)
Don't know if I want to crawl into a hole and die or... run over Wendell and Angela with a truck.ไม่รู้ว่าผมจะคลานลงหลุมแล้วตายไป หรือ ขับรถพุ่งชน เวนเดลกับแองเจลา ดี The X in the File (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run overA child was run over here last night.
run overA dog was run over by a truck.
run overA student was run over by a car on the Basin Street.
run overBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
run overCats are often run over by moving vehicles.
run overDo you have the time to run over the draft of my speech, Ken?
run overHe came near being run over by a car.
run overHe came near to being run over.
run overHe escaped being run over by a hair's breadth.
run overHe narrowly escaped being run over.
run overHer doll was run over by a car.
run overHe was nearly killed after being run over by a car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon   FR: superposer
ทับ[v.] (thap) EN: press ; weigh down ; run over   FR: presser ; tasser ; écraser
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
過ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
轢死[れきし, rekishi] (n,vs) death by being run over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run over
   v 1: injure or kill by running over, as with a vehicle [syn:
      {run down}, {run over}]
   2: flow or run over (a limit or brim) [syn: {overflow},
     {overrun}, {well over}, {run over}, {brim over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top