Search result for

ruins

(47 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruins-, *ruins*, ruin
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
The present city of Iskenderun is built on its ruins.เมืองอิสเคนเดอรัน ในปัจจุบัน ถูกสร้างบนซากปรักหักพังของมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It ruins everything.ทุกอย่างพังทลายแล้ว Wild Reeds (1994)
(Tyler) ln the world I see,... ..you're stalking elk through the Grand Canyon forests... ..around the ruins of Rockefeller Center.(ปิดประตู) Fight Club (1999)
I am the last, and "these fragments I have shored against my ruins."ผมเป็นเครื่องสุดท้าย... แล้วชิ้นส่วนพวกนี้ ผมเก็บไว้สำรอง The Time Machine (2002)
Soon, this house will lie in ruins.ไม่นาน บ้านนี้จะล้มจม Underworld (2003)
It's practically in ruins now, isn't it?แต่ตอนนี้พังเป็นซากแล้วไม่ใช่เหรอ Swimming Pool (2003)
There're lots of them in the area. Most of them are in ruins.มีของเยอะมากในพื้นที่นั้น ส่วนมากจะเป็นซากเก่าๆ High Tension (2003)
Of course, I went to the Trasian Ruins too.ใช่แล้ว ฉันได้ไปที่ซากเทรเชียนเหมือนกัน Hoshi no koe (2002)
She ruins people's lives.ชอบทำลายชีวิตคนอื่น Mean Girls (2004)
Archaeologists found sets when they excavated the ruins of ancient Mesopotamia.นักธรณีวิทยาเคยเจอหลายชุด ตอนที่พวกเขาขุดค้นซากอาณาจักร เมโสโปตาเมียโบราณ Pilot: Part 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinsAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
ruinsA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
ruinsMoney ruins many. [Proverb]
ruinsShe was standing amid the ruins of the castle.
ruinsThe castle is now in ruins.
ruinsThe city, after the city, after in ruins as far as the eye could see.
ruinsThe explosion reduced the facilities to ruins.
ruinsThe old castle lay in ruins.
ruinsThe ruins are worth visiting.
ruinsThe sight of the ruins brought home to him the meaning of war.
ruinsThe Stone Age ruins were discovered.
ruinsThe study made it clear that smoking ruins our health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาก    [N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง    [N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINS    R UW1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruins    (v) (r uu1 i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[, daiyaruinsa-bisu] (n) {comp} dial-in service [Add to Longdo]
フルインストール[, furuinsuto-ru] (n) full install(ation) [Add to Longdo]
ルイン[, ruin] (n) ruins [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺址[いし, ishi] (n) (historic) ruins [Add to Longdo]
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity [Add to Longdo]
旧跡;古跡;旧蹟;古蹟[ふるあと(旧跡;古跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(古跡;古蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins [Add to Longdo]
旧址[きゅうし, kyuushi] (n) historic ruins [Add to Longdo]
旧墟[きゅうきょ, kyuukyo] (n) ruins remains [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废墟[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, / ] ruins [Add to Longdo]
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins; historic relics [Add to Longdo]
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top