Search result for

ruine

(53 entries)
(0.5977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruine-, *ruine*
Possible hiragana form: るいね
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He could not talk to the fish anymore, because the fish had been ruined too badly.เขาไม่สามารถพูดคุยกับปลาอีก ต่อไป เพราะปลาที่ได้รับการทำลาย มากด้วยไม่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Ruined us both.เจ๊งเราทั้งสอง The Old Man and the Sea (1958)
But we have killed many sharks, you and I and ruined many more.แต่เราได้ฆ่าปลาฉลามหลายคุณ และฉัน และอื่น ๆ อีกมากมายเจ๊ง The Old Man and the Sea (1958)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.칹͹˹prot The Godfather (1972)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
Whoever threw that is ruined, man.ใครขว้างมาเจ็บแน่ *batteries not included (1987)
I've worked on this deal too long to have it ruined by some snot-nosed punk.ผมเฝ้ารอมานานมากที่จะได้ไอ้ห้างนั่น และมันก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีแล้วด้วย.. ใช่ไหม? Mannequin (1987)
I'll be ruined.ฉันจะพังก็คราวนี้ล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป The Russia House (1990)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruineAlas! We are ruined.
ruineAnother storm, and our village would have been ruined.
ruineAnother war, and we will be ruined.
ruineBut for my advice he would have been ruined.
ruineHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruineHe ruined his body by drinking too much.
ruineHe ruined his health by working too hard.
ruineHe ruined his health by working too much.
ruineHe ruined his health in the end.
ruineHe was given to drinking and ruined his health.
ruineHe will be ruined for life.
ruineHe worked so hard that he ruined his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฝนโปรย[n. exp.] (fon prōi) FR: bruiner ; il bruine
ฝนปรอย[v. exp.] (fon prøi) EN: drizzle   FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกปรอย ๆ[v. exp.] (fontok prøi-prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ฝนตกหยิม ๆ[v. exp.] (fontok yim-yim) EN: drizzle   FR: bruiner

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINED    R UW1 AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruined    (v) (r uu1 i n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruineruin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒城[こうじょう, koujou] (n) ruined castle [Add to Longdo]
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]
凋残[ちょうざん, chouzan] (adj-na,n) ruined blossoms [Add to Longdo]
沈倫[ちんりん, chinrin] (n,vs) sinking into obscurity; being ruined [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ruine [ruːiːnə] (n) , s.(f )
     ruin; ruins
  

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ruine [rɥin]
     ruin
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top