Search result for

ruin

(106 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruin-, *ruin*. Possible hiragana form: るいん
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruin    [N] ซากปรักหักพัง, Syn. remains, wreck
ruin    [N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
ruin    [N] ความล่มจม, See also: ความล้มละลาย, Syn. bankruptey, insolvency
ruin    [VT] ทำให้พินาศ, See also: ทำลาย, Syn. destroy, defeat, devastate
ruin    [VT] ทำให้ล่มจม, See also: ทำให้ล้มละลาย, Syn. bankrupt, improverish
ruinous    [ADJ] ย่อยยับ, See also: ล่มจม, พินาศ, Syn. pernicious, calamitous, disastrous
ruination    [N] การล่มจม, See also: การย่อยยับ, การล่มสลาย, Syn. bankruptcy, damage, decay

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
bruin(บรู'อิน) n. หมี
rapine and red ruinn. การปล้นและอัคคีภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruin(vt) ทำลาย,เสื่อมโทรม,ทำให้ย่อยยับ,ทำให้ล่มจม,ทำให้พินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinAlas! We are ruined.
ruinYour help prevented me from being ruined.
ruinIf it had not been for your help, he would have been ruined.
ruinHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruinThat ancient ruin was once a shrine.
ruinGambling brought about his ruin.
ruinThe city was ruined by the brutal force of nature.
ruinThose ruins were once a splendid palace.
ruinBring everything to ruin.
ruinThe ruins are worth visiting.
ruinThe study made it clear that smoking ruins our health.
ruinThe old castle lay in ruins.
ruinThe explosion reduced the facilities to ruins.
ruinThe castle is now in ruins.
ruinThe town fell into ruin.
ruinThe tower fell into ruin.
ruinThe tower stood amid the ruins.
ruinThe sight of the ruins brought home to him the meaning of war.
ruinTelevision is ruining family life.
ruinThe muddy road has ruined my new shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่มสลาย    [V] collapse, See also: ruin, fall, Example: ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ และล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: พังพินาศจนไม่สามารถจะกลับคืนมาได้
แหลก [ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
สลักหักพัง    [ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม
ความย่อยยับ    [N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ย่อยยับ    [ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
พร่า    [V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ภังคะ    [N] destruction, See also: ruin, Syn. การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ปู้ยี่ปู้ยำ    [V] ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
ผลาญ    [V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ฉิบหาย    [V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฝนโปรย[n. exp.] (fon prōi) FR: bruiner ; il bruine
ฝนปรอย[v. exp.] (fon prøi) EN: drizzle   FR: bruiner ; il bruine

CMU English Pronouncing Dictionary
RUIN    R UW1 AH0 N
RUINS    R UW1 AH0 N Z
RUINED    R UW1 AH0 N D
RUINING    R UW1 AH0 N IH0 NG
RUINOUS    R UW1 AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruin    (v) (r uu1 i n)
ruing    (v) (r uu1 i ng)
ruins    (v) (r uu1 i n z)
ruined    (v) (r uu1 i n d)
ruining    (v) (r uu1 i n i ng)
ruinous    (j) (r uu1 i n @ s)
ruination    (n) (r uu2 i n ei1 sh @ n)
ruinously    (a) (r uu1 i n @ s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruin {m}; Verderben {n} | vor dem Ruin stehenruin | to be on the verge of ruin; to be on the brink of ruin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt [Add to Longdo]
イメージダウン[, ime-jidaun] (n,vs) ruining one's image (wasei [Add to Longdo]
ウエハスケールインテグレーション[, uehasuke-ruintegure-shon] (n) {comp} wafer-scale integration [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オールイングリッシュ[, o-ruingurisshu] (n) all English (method of teaching English) [Add to Longdo]
オールインワン[, o-ruinwan] (n) all-in-one [Add to Longdo]
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废墟[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, / ] ruins [Add to Longdo]
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby [Add to Longdo]
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins; historic relics [Add to Longdo]
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface [Add to Longdo]
ダイヤルイン[だいやるいん, daiyaruin] dial-in [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
ロールイン[ろーるいん, ro-ruin] roll in (vs) [Add to Longdo]
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
コントロールイニ[こんとろーるいに, kontoro-ruini] CONTROL.INI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, n. [OE. ruine, F. ruine, fr. L. ruina, fr. ruere,
   rutum, to fall with violence, to rush or tumble down.]
   1. The act of falling or tumbling down; fall. [Obs.] "His
    ruin startled the other steeds." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Such a change of anything as destroys it, or entirely
    defeats its object, or unfits it for use; destruction;
    overthrow; as, the ruin of a ship or an army; the ruin of
    a constitution or a government; the ruin of health or
    hopes. "Ruin seize thee, ruthless king!" --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is fallen down and become worthless from injury
    or decay; as, his mind is a ruin; especially, in the
    plural, the remains of a destroyed, dilapidated, or
    desolate house, fortress, city, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The Veian and the Gabian towers shall fall,
       And one promiscuous ruin cover all;
       Nor, after length of years, a stone betray
       The place where once the very ruins lay. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The labor of a day will not build up a virtuous
       habit on the ruins of an old and vicious character.
                          --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being dcayed, or of having become ruined or
    worthless; as, to be in ruins; to go to ruin.
    [1913 Webster]
 
   5. That which promotes injury, decay, or destruction.
    [1913 Webster]
 
       The errors of young men are the ruin of business.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Destruction; downfall; perdition; fall; overthrow;
     subversion; defeat; bane; pest; mischief.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. i.
   To fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or
   dilapidated; to perish. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Though he his house of polished marble build,
      Yet shall it ruin like the moth's frail cell. --Sandys.
   [1913 Webster]
 
      If we are idle, and disturb the industrious in their
      business, we shall ruin the faster.   --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. t. [imp. & p. p. {Ruined};p. pr. & vb. n.
   {Ruining}.] [Cf. F. ruiner, LL. ruinare. See {Ruin}, n.]
   To bring to ruin; to cause to fall to pieces and decay; to
   make to perish; to bring to destruction; to bring to poverty
   or bankruptcy; to impair seriously; to damage essentially; to
   overthrow.
   [1913 Webster]
 
      this mortal house I'll ruin.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By thee raised, I ruin all my foes.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The eyes of other people are the eyes that ruin us.
                          --Franklin.
   [1913 Webster]
 
      By the fireside there are old men seated,
      Seeling ruined cities in the ashes.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruin
   n 1: an irrecoverable state of devastation and destruction; "you
      have brought ruin on this entire family" [syn: {ruin},
      {ruination}]
   2: a ruined building; "they explored several Roman ruins"
   3: the process of becoming dilapidated [syn: {dilapidation},
     {ruin}]
   4: an event that results in destruction [syn: {ruin},
     {ruination}]
   5: failure that results in a loss of position or reputation
     [syn: {downfall}, {ruin}, {ruination}]
   6: destruction achieved by causing something to be wrecked or
     ruined [syn: {laying waste}, {ruin}, {ruining}, {ruination},
     {wrecking}]
   v 1: destroy completely; damage irreparably; "You have ruined my
      car by pouring sugar in the tank!"; "The tears ruined her
      make-up" [syn: {destroy}, {ruin}]
   2: destroy or cause to fail; "This behavior will ruin your
     chances of winning the election"
   3: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
     to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
     him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]
   4: reduce to ruins; "The country lay ruined after the war"
   5: deprive of virginity; "This dirty old man deflowered several
     young girls in the village" [syn: {deflower}, {ruin}]
   6: fall into ruin

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ruin [ruːiːn] (n) , s.(m )
   bane; ruin
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ruin [rəʏn]
   gelding
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ruin
   ruin
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ruin
   ruin
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top