Search result for

ruffian

(46 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruffian-, *ruffian*
Possible hiragana form: るっふぃあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
ruffianism[N] ความเศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck

English-Thai: Nontri Dictionary
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
What a ruffian!ช่างร้ายอะไรอย่างนี้ Dong Yi (2010)
Is it, ruffians, thugs? Have they come for me?มัน, อันธพาล, อันธพาล? Tangled (2010)
Probably be best if we avoid ruffians and thugs, though.อาจจะดีที่สุดถ้าเราหลีกเลี่ยงอันธพาลและนักเลง แม้ว่า Tangled (2010)
- Give me back my guide, ruffians.- ให้ฉันกลับคำแนะนำของฉัน, อันธพาล Tangled (2010)
You big ruffian.นักเลงโตอย่างแก Episode #1.8 (2011)
Quite a scandal. They... They say this ruffian, Robert Frobisher is a composer.thіnk yоu'rе uр tо ѕnuff? Cloud Atlas (2012)
Ruffians in ski masks.พวกรูฟเฟียนใส่หน้ากากสกี Til Death Do Us Part (2012)
The ruffians killed him.พวกรูฟเฟียนฆ่าเขา Til Death Do Us Part (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffianA ruffian's pistol went off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruffian    (n) (r uh1 f i@ n)
ruffians    (n) (r uh1 f i@ n z)
ruffianly    (j) (r uh1 f i@ n l ii)
ruffianism    (n) (r uh1 f i@ n i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒事師[あらごとし, aragotoshi] (n) actor who specializes in ruffian roles (specialises) [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum, #131,774 [Add to Longdo]
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] ruffian; bully, #415,430 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\ (r[u^]f"yan or r[u^]f"f[i^]*an; 277), n. [F.
   rufien, OF. ruffien, ruffian, pimp, libertine, rake; cf. Pr.
   & Sp. rufian, It. ruffiano; all perhaps of German or Dutch
   origin; cf. G. raufen to pluck, scuffle, fight, OD. roffen to
   pander. Cf. Ruffle to grow turbulent.]
   1. A pimp; a pander; also, a paramour. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He [her husband] is no sooner abroad than she is
       instantly at home, reveling with her ruffians. --Bp.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   2. A boisterous, cruel, brutal fellow; a desperate fellow
    ready for murderous or cruel deeds; a cutthroat.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou on thy deathbed play the ruffian? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A tough, lawless or bullying person.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\, a.
   Brutal; cruel; savagely boisterous; murderous; as, ruffian
   rage.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffian \Ruf"fian\, v. i.
   To play the ruffian; to rage; to raise tumult. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruffian
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top