Search result for

rudiment

(46 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rudiment-, *rudiment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudiment[N] มูลฐาน, See also: ขั้นต้น, Syn. basic, element, principle
rudiment[N] ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่, See also: ขั้นต้น, Syn. embryo
rudiments[N] หลักการชั้นต้น, See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น, Syn. elements, first principles
rudimentary[ADJ] ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial
rudimentary[ADJ] เป็นขั้นพื้นฐาน, Syn. beginning, elementay
rudimentary[ADJ] ยังไม่เจริญเต็มที่, See also: ยังไม่สมบูรณ์, Syn. embryonic, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles

English-Thai: Nontri Dictionary
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน,เกี่ยวกับขั้นต้น,ขั้นปฐม,แรกเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rudimentส่วนไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudiment; vestige; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rudimentaryไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudimentary; vestigial-เหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A rudimentary version of the ancient languageสิ่งที่มันบอกอยู่นี้ ไม่ใช่ภาษา มนุษย์โบราณ Air: Part 1 (2009)
So preoccupied with his own obsessions that he's foregone all but the most rudimentary of human connections.ดังนั้น เขาจึงหมกหมุ่น กับสิ่งที่อยู่แต่ภายในจิตใจของเขา เขารู้ล่วงหน้าทั้งหมด แต่ ส่วนมากเป็นพื้นฐาน ของการมีมนุยษ์สัมพันธ์ Blinded by the Light (2009)
Foregone all but the most rudimentaryผู้มีพร้อมสรรพ ยกเว้นพื้นฐาน Dirty Harry (2009)
I suppose if someone could teach sign language to Koko the gorilla I could teach you some rudimentary physics.ฉันว่าถ้าจะมีใครสอนภาษามือ ให้กับโคโคที่เป็นกอริล่า... The Gorilla Experiment (2009)
I've already programmed rudimentary instructionsฉันได้เริ่มโปรแกรมคำสั้งขั้นพื้นฐาน Sabotage (2010)
Apart from the genetic targeting, the toxin itself is quite rudimentary.ฉันหมายถึง ถ้าไม่นับว่าเจาะจงเป้าหมายได้แล้ว พิษนี้มันก็งั้นๆ พื้นๆ The Bishop Revival (2010)
If you speak even the most rudimentary form of the English language, then you'll understand this,- ทำไม? เกิดอะไรขึ้น? - ไม่รู้เหมือนกัน The Art of Getting By (2011)
So they're conscious of their environment in some very rudimentary fashion.ดังนั้นพวกเขากำลังสติของ สภาพแวดล้อมของพวกเขา ในบางแฟชั่นพื้นฐานมาก Is There Life After Death? (2011)
food, water, a rudimentary education.ทั้งอาหาร น้ำ การศึกษาขั้นพื้นฐาน The Origins of Monstrosity (2012)
-Show me your rudiments.-ขอดูจังหวะพื้นฐานหน่อย Whiplash (2014)
Data transmission back through the Wormhole is rudimentary.เป็นข้อมูลไบนารี่อย่างง่ายๆ Interstellar (2014)
Another mom and pop donut shop. Rudimentary security.ร้านขายโดนัทร้านต่าง ระบบความปลอดภัยไม่ยุ่งยากมาก Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
ง่าย ๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going   FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué
งู ๆ ปลา ๆ[adv.] (ngū-ngū plā-plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUDIMENT    R UW1 D AH0 M AH0 N T
RUDIMENTS    R UW1 D AH0 M AH0 N T S
RUDIMENTARY    R UW2 D AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudiment    (n) (r uu1 d i m @ n t)
rudiments    (n) (r uu1 d i m @ n t s)
rudimentary    (j) (r uu2 d i m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatz {m} | Ansätze {pl}rudiment | rudiments [Add to Longdo]
Rudiment {n}; Überbleibsel {n}rudiment [Add to Longdo]
rudimentär {adj}rudimentary [Add to Longdo]
rudimentär {adv}rudimentarily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
痕跡器官[こんせききかん, konsekikikan] (n) vestigial (rudimentary) organ [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] (adj-na) elementary; basic; rudimentary [Add to Longdo]
脊索[せきさく, sekisaku] (n,adj-no) notochord (rudimentary spinal chord) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudiment \Ru"di*ment\ (r[udd]"d[i^]*ment), n. [L. rudimentum,
   fr. rudis unwrought, ignorant, rude: cf. F. rudiment. See
   {Rude}.]
   1. That which is unformed or undeveloped; the principle which
    lies at the bottom of any development; an unfinished
    beginning.
    [1913 Webster]
 
       but I will bring thee where thou soon shalt quit
       Those rudiments, and see before thine eyes
       The monarchies of the earth.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       the single leaf is the rudiment of beauty in
       landscape.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an element or first principle of any art or
    science; a beginning of any knowledge; a first step.
    [1913 Webster]
 
       This boy is forest-born,
       And hath been tutored in the rudiments
       of many desperate studies.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There he shall first lay down the rudiments
       Of his great warfare.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) An imperfect organ or part, or one which is never
    developed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudiment \Ru"di*ment\, v. t.
   To furnish with first principles or rules; to insrtuct in the
   rudiments. --Gayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rudiment
   n 1: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
      mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
      {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
      {ABC's}, {ABCs}]
   2: the remains of a body part that was functional at an earlier
     stage of life; "Meckel's diverticulum is the rudiment of the
     embryonic yolk sac"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rudiment [ruːdiːmɛnt] (n) , s.(n )
   rudiment
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top