Search result for

round up

(27 entries)
(0.9887 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -round up-, *round up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round up[PHRV] ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม, Syn. round down, round off
round up[IDM] ชุมนุมกัน, See also: รวบรวม, รวมตัวกัน
round up[IDM] ไล่จับ (ฆาตรกร, อาชญากร)
round up[IDM] หยุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put a round up him.ทั้งหมดจะต้อง How I Won the War (1967)
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้ Blazing Saddles (1974)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
Round up those fucking wagons.ยิงแม่งตายห่าหมดเนี่ยละ Goodfellas (1990)
Frenchy and Joe Buddha had to round up the workers.เฟรนชี่และโจ บุดดาห์จะไปไล่ต้อนพวกคนงาน Goodfellas (1990)
Round up only the Jews! Round up!เร็ว ๆ ๆ ๆ คนโปแลนด์ทำงานต่อไป The Pianist (2002)
For Round Up Aspartame Nutra Sweet and other products.นูทราสวีทและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ดังนั้น เราจึงต้องออกสู่สนามรบ The Corporation (2003)
Mr. Filch? Round up the ghosts.Mister Filch, notices to the bogeys Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
We're gonna round up the rest of the team and get to the surface. Let's move!ไปเร็ว AVP: Alien vs. Predator (2004)
Once that's achieved, Lieutenant O'Grady's second squad will round up the POWs and lead them to the front gate, where Dr. Fisher and the medics will be waiting.หลังจากหน่วยของร้อยโทโอเกรดี้ทำงานสำเร็จแล้ว เราจะพาเชลยศึกทั้งหมดออกมาที่ที่พัก และนำแถวไปยังประตูหลัก จะมีหมอฟิชเชอร์และแพทย์สนาม.. The Great Raid (2005)
See, I only get 'em once and month and I missed last month, so I just... because of the round up...เข้าใจมะว่า .เราต้องดูแลลูกเดือนละครั้ง และเดือนที่แล้วเรา ไม่ได้ดูแล ก็เลย.. ต้องมีเวลาให้พวกเขาเพิ่มขึ้นอีก Brokeback Mountain (2005)
As you promised, round up the refugees and send them to Hyeon-To City right away.อย่างที่ท่านสัญญาไว้ รวบรวมผู้อพยพ แล้วส่งพวกเขาไปที่เมืองฮยอนโท Episode #1.43 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene   FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get   FR: mener le bétail

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1,vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]
狩り出す;駆り出す;狩出す;駆出す[かりだす, karidasu] (v5s,vt) (1) to hunt out; to flush out; to round up; (2) to impress; to recruit [Add to Longdo]
上頸;上頚;盤領;上げ頸;上げ頚[あげくび, agekubi] (n) neckband; round upright collar (on some traditional Japanese clothing) [Add to Longdo]
切り上げる;切上げる[きりあげる, kiriageru] (v1,vt) (1) to close; to finish; (2) to round up (a number); (3) to revalue (a currency) [Add to Longdo]
頸上;首紙;首上;頸紙[くびかみ, kubikami] (n) (See 上頸) neckband; round upright collar (on some traditional Japanese clothing) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round up \Round up"\, v. t.
   to collect or gather together scattered animals, persons, or
   things. "Round up the usual suspects." --[Casablanca]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 round up
   v 1: seek out and bring together; "round up some loyal
      followers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top