Search result for

rotting

(25 entries)
(0.2783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotting-, *rotting*, rott
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll carve your heart out of your rotting chest.ข้าจะควักเอาหัวใจจากอกเน่าๆ ของเจ้าให้ได้ Outlander (2008)
Lucifer keeps rotting in his cage.ลูซิเฟอร์ก็เน่าอยู่ในกรงเขาต่อไป The Monster at the End of This Book (2009)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
Electra Glide was just rotting behind some garage.รุ่นElectra Glidegเครื่องยนต์แย่มาก อยู่ด้านหลังอู่ซ่อมรถ Albification (2009)
Yeah, the bastard left me in here with a rotting corpse.ใช่ แล้วไอ้เวรนั่น ก็ทิ้งฉัน ไว้ในนี้ กับซากเน่าๆ นี่ Gurgle (2009)
Boy, the only thing missing from this place is a couple dozen bodies lymed and rotting in shallow graves under the floorboards.สิ่งที่ดูเหมือนหายไปจากที่นี่ น่าจะเป็น ศพคนตายกับหลุมศพเน่าๆ Preggers (2009)
Had to be pretty strong to cover up the rotting corpse smell, right?มันเป็นการยากมาก ที่จะกำจัดกลิ่นเหม็นจาก การเน่าสลายของศพใช่มั้ยล่ะ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
This rotting society, what it calls rehabilitation.สังคมที่เสื่อมโทรมนี้ จะมีอะไรที่จะช่วยฟื้นฟูมัน Watchmen (2009)
Maybe you'd rather be rotting in a hole somewhere till they figure out a way to do it to us.บางทีนายอาจจะซ่อนอยู่ในรูที่ไหนซักแห่ง จนพวกเค้าหาทางออกให้กับพวกเรา X-Men Origins: Wolverine (2009)
Rotting alive, alone.ฉันตัวคนเดียวอยู่แล้ว Carriers (2009)
It's the smell of rotting marine life.มันเป็นกลิ่นเน่าของปลาที่ตายไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Rotting.กำลังเน่า The Body and the Bounty (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หึ่ง[ADJ] rotting, See also: stinking, Syn. ฉึ่ง, Example: ถังขยะใบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหึ่ง, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็นมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTTING    R AA1 T IH0 NG
ROTTINGHAUS    R AA1 T IH0 NG HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotting    (v) (r o1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation [Add to Longdo]
朽壊[きゅうかい, kyuukai] (n,vs) rotting and crumbling [Add to Longdo]
世界一周[せかいいっしゅう, sekaiisshuu] (n) round-the-world trip; circumnavigation; globe-trotting [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐肉[fǔ ròu, ㄈㄨˇ ㄖㄡˋ, ] rotting flesh; carrion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retting \Ret"ting\, n.
   1. The act or process of preparing flax for use by soaking,
    maceration, and kindred processes; -- also called
    {rotting}. See {Ret}. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. A place where flax is retted; a rettery. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rot \Rot\, v. i. [imp. & p. p. {Rotted}; p. pr. & vb. n.
   {Rotting}.] [OE. rotien, AS. rotian; akin to D. rotten, Prov.
   G. rotten, OHG. rozz?n, G. r["o]sten to steep flax, Icel.
   rotna to rot, Sw. ruttna, Dan. raadne, Icel. rottin rotten.
   [root]117. Cf. {Ret}, {Rotten}.]
   1. To undergo a process common to organic substances by which
    they lose the cohesion of their parts and pass through
    certain chemical changes, giving off usually in some
    stages of the process more or less offensive odors; to
    become decomposed by a natural process; to putrefy; to
    decay.
    [1913 Webster]
 
       Fixed like a plant on his peculiar spot,
       To draw nutrition, propagate, and rot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To perish slowly; to decay; to die; to
    become corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Four of the sufferers were left to rot in irons.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Rot, poor bachelor, in your club.   --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To putrefy; corrupt; decay; spoil.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotting
   n 1: (biology) the process of decay caused by bacterial or
      fungal action [syn: {decomposition}, {rot}, {rotting},
      {putrefaction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top