Search result for

rook

(82 entries)
(1.6453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rook-, *rook*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว[rook-pra-cam-tua] (n ) 持病(じびょう)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rook[N] นกตระกูลกาชนิดหนึ่ง
rook[N] นักต้มตุ๋น (คำสแลง), See also: นักหลอกลวง, Syn. swindler
rook[VT] โกง (คำสแลง), See also: หลอกลวง, ต้มตุ๋น, Syn. cheat, swindle
rook[N] ตัวเรือในเกมหมากรุก, Syn. castle, chess piece
rooky[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่
rookie[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่
rookery[N] ฝูงกา, Syn. colony, communal nest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rook(รุค) n. อีกาสีดำ,นักต้ม,ผู้หลอกลวง, (เกมหมากรุก) เรือ vt. โกง,หลอกลวง,หลอกต้ม
rookery(รุค'เคอรี) n. ฝูงอีกา,ที่ผสมพันธุ์ของอีกา,ที่นกชอบอยู่กันเป็นฝูง
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent

English-Thai: Nontri Dictionary
rook(n) เรือในหมากรุก,นกจำพวกกา
rook(vt) หลอกลวง,โกง,ต้มตุ๋น
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brook(vt) ยอม,ยินยอม,ยอมทน
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My move: knight to rook three.Bishop to knight four. ตาฉัน : The Thing (1982)
Your move: king to rook one.ตาคุณ : The Thing (1982)
My move: rook to knight six.คิงรุกหนึ่งตัว ฉันเดินเรือไป 96 The Thing (1982)
Rookies.พวกเด็กใหม่ Field of Dreams (1989)
Hey, rookie!เด็กใหม่ Field of Dreams (1989)
The last move, I took your rook with my bishop. Right there.ตาสุตท้ายพ่อกินเรือแก The Bodyguard (1992)
It's rookie's luck.ถือว่าดวงดีนะ Ghost in the Shell (1995)
He was used to give confidence to young rookiesเขาเป็นคนที่นำความมั่นใจ มาสู่นักชกหน้าใหม่ GTO (1999)
In your Rookie of the Year trophy.ในถ้วยรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมของพ่อ Unbreakable (2000)
4927, you are still a rookie4927, คุณยังเป็นมือใหม่ Infernal Affairs (2002)
You are the new rookie?เฮ้! นายพึ่งมาใหม่เหรอ? Ladder 49 (2004)
- You are the rookie, right? - Yeah.นายเป็นดับเพลิงคนใหม่ ใช่มั้ย? Ladder 49 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rookThe rookie breathed new life into the team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือ[N] rook, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวหมากรุกที่เดินตาตรงได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky   
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang hak) EN: crooked nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROOK    R UH1 K
ROOKE    R UH1 K
ROOKS    R UH1 K S
ROOKER    R UH1 K ER0
ROOKIE    R UH1 K IY0
ROOKARD    R UH1 K ER0 D
ROOKIES    R UH1 K IY0 Z
ROOKSTOOL    R UH1 K S T UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rook    (v) (r u1 k)
rooks    (v) (r u1 k s)
rooked    (v) (r u1 k t)
rookie    (n) (r u1 k ii)
rookery    (n) (r u1 k @ r ii)
rookies    (n) (r u1 k i z)
rooking    (v) (r u1 k i ng)
rookeries    (n) (r u1 k @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turmgabel {f} (Schach)rook fork [Add to Longdo]
Saatkrähe {f} [ornith.]Rook (Corvus frugilegus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
クルックス管[クルックスかん, kurukkusu kan] (n) Crookes tube [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
トルコヤツメ[, torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata) [Add to Longdo]
ブルック[, burukku] (n) brook [Add to Longdo]
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roke \Roke\, n. [See {Reek}.]
   1. Mist; smoke; damp [Prov. Eng.] [Written also {roak},
    {rook}, and {rouk}.]
    [1913 Webster]
 
   2. A vein of ore. [Pov.Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster] Rokeage

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rook \Rook\, n. [AS. hr[=o]c; akin to OHG. hruoh, ruoh, ruoho,
   Icel. hr[=o]kr, Sw. roka, Dan. raage; cf. Goth. hrukjan to
   crow.]
   1. (Zool.) A European bird ({Corvus frugilegus}) resembling
    the crow, but smaller. It is black, with purple and violet
    reflections. The base of the beak and the region around it
    are covered with a rough, scabrous skin, which in old
    birds is whitish. It is gregarious in its habits. The name
    is also applied to related Asiatic species.
    [1913 Webster]
 
       The rook . . . should be treated as the farmer's
       friend.                --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   2. A trickish, rapacious fellow; a cheat; a sharper.
    --Wycherley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rook \Rook\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Rooked}; p. pr. & vb. n.
   {Rooking}.]
   To cheat; to defraud by cheating. "A band of rooking
   officials." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rook \Rook\ (r[oo^]k), n.
   Mist; fog. See {Roke}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rook \Rook\, v. i.
   To squat; to ruck. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rook \Rook\, n. [F. roc (cf. Sp. roque), fr. Per. & Ar. rokh, or
   rukh, the rook or castle at chess, also the bird roc (in this
   sense perhaps a different word); cf. Hind. rath a war
   chariot, the castle at chess, Skr. ratha a car, a war car.
   Cf. {Roll}.] (Chess)
   One of the four pieces placed on the corner squares of the
   board; a castle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rook
   n 1: (chess) the piece that can move any number of unoccupied
      squares in a direction parallel to the sides of the
      chessboard [syn: {castle}, {rook}]
   2: common gregarious Old World bird about the size and color of
     the American crow [syn: {rook}, {Corvus frugilegus}]
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rook [rok]
   smoke
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top