Search result for

rockling

(64 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rockling-, *rockling*, rockl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rockling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rockling*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rockling(รอค'คิง) adj. โยกไปมา,แกว่งไกว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three days ago. Amtrak station in Rocklin.สามวันที่แล้ว สถานีรถไฟแอมแทรคในร็อคลิน Oiled (2010)
Three days ago, Amtrak station in Rocklin.สามวันที่แล้ว สถานีรถไฟแอมแทรคในร็อคลิน Caregiver (2010)
It's big and rocklike.ทั้งใหญ่ทั้งแข็งหยั่งกะหิน Guadalcanal/Leckie (2010)
You can start right after that. Okay, so the Gilroy kid-- he was last seen at the Rockland Mall on June 23.คุณเริ่้มลงมือหลังจากนั้น เอาล่ะ เด็กชายกิลรอย The Boy with the Answer (2010)
We have evidence from credit card charges that the defendant was at the Rockland Mall on the day that Terrence Gilroy was abducted.เราได้หลักฐานจาก การใช้เครดิตการ์ด ว่าจำเลยได้อยู่ที่ห้างรอคมอลล์ ในระหว่างวันที่เทมเรนซ์ กิลรอย ถูกลักพาตัวไป The Boy with the Answer (2010)
We planned a quiet wedding in Rockland County, just us and the justice.เราวางแผนจะจัดงานแต่งงานเงียบ ๆ ในร๊อคแลนด์ มีแค่เรากับผู้พิพากษา Saturn Returns (2012)
Didn't Michael say they were going on a honeymoon in Rockland County?ไมเคิลพูดว่า พวกเขาจะไปฮันนีมูน กันที่เขตร๊อคแลนด์ ใช่รึเปล่า? Saturn Returns (2012)
Rockland County?เขตร๊อคแลนด์เหรอ? Saturn Returns (2012)
It was made from a Rockland County gas station.มันมาจากปั๊มน้ำมันในเขตร๊อคแลนด์ Saturn Returns (2012)
Okay, Rockland's 30 away, we can't lose any more time.โอเค ร๊อคแลนด์อยู่ห่างออกไป 30 นาที เราอย่ามัวเสียเวลาอีกเลย Saturn Returns (2012)
Roscoe, Rockland, Beaverkill, Agloe, Chatham, Wallaceberg.วอลเลซเบิร์ก Paper Towns (2015)
He does have some sort of rocklike heart.เขามี จิตใจที่ดี Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Open that door, Rockland.Öffnen Sie die Tür, Rockland! Arthur (1981)
It leads one to wonder what the bytes and ROMs... have to do with the latest hemlines, doesn't it?Was hat wohl Computertechnik mit Rocklängen zu tun? Steele Threads (1983)
The line to the hemlines grows clearer.Die Spur zu den Rocklängen verdichtet sich. Steele Threads (1983)
I take it you're not into Lady Die.- Stehst du nicht auf die Rocklady? A Cup of Time (1987)
Lady Die does. She's giving a concert for 'em on Friday night. That's nice.Doch, die Rocklady gibt Freitag ein Wohltätigkeitskonzert. A Cup of Time (1987)
Tonight, live from our downtown studio, the new queen of rock will tell us the inside story about her overnight success on the charts.Heute Abend ist die Rocklady bei uns mit den heißesten Facts über ihren Aufstieg in den Hitparaden. A Cup of Time (1987)
I think Lady Die and Sarah are one and the same.Ich glaube, die Rocklady und Sarah sind dieselbe Person. A Cup of Time (1987)
Lady Die is being interviewed on the David Kay Show tonight, live.Die Rocklady gibt ein Interview in der David-Kay-Show. Live, wenn ich nicht irre. A Cup of Time (1987)
Get these two outta here! Just ask Lady Die about the cup.- Frag die Rocklady nach der Tasse. A Cup of Time (1987)
Lady Die looked a little older in person, don't you think?Die Rocklady sieht älter aus als auf Fotos. A Cup of Time (1987)
It had to have been Lady Die you saw.- Das war die Rocklady. A Cup of Time (1987)
All right, let's assume that it was Lady Die, A.K.A. Sarah, who paid us the visit. What else do we know?Also, falls es die Rocklady oder auch Sarah war, was wissen wir noch? A Cup of Time (1987)
It was Lady Die, the singer.- Die Rocklady, die Sängerin. A Cup of Time (1987)
They were rock legends.Sie waren Rocklegenden, du nicht. Look Who's Talking (1989)
We'll put him in the storage shed for now... then we'll take him to Rockland.Wir werden ihn erst mal in den Vorratsschuppen legen. Dann bringen wir ihn nach Rockland. Head Above Water (1996)
Are we... taking him to Rockland?- Bringen wir ihn nach Rockland? Head Above Water (1996)
We have to take him to Rockland. Fine.Na komm, bringen wir ihn nach Rockland. Head Above Water (1996)
"Benjamin Rockland.""Benjamin Rockland." Brutal Youth (1996)
- Benny Rockland?- Benny Rockland? Brutal Youth (1996)
Benny Rockland, grad student at Metropolis U, lived in the dorms.Benny Rockland, Student der Uni in Metropolis, wohnte im Wohnheim. Brutal Youth (1996)
Benny Rockland.Benny Rockland. Brutal Youth (1996)
There's gotta be a way to figure out where Benny Rockland was during the time he was missing.Es muss einen Weg geben, rauszufinden, wo Benny Rockland war, während er vermisst wurde. Brutal Youth (1996)
Hey, I like your hemlines.Ihre Rocklänge gefällt mir sehr. It's My Party (1998)
And you're still judging her on hemlines.Und doch urteilen Sie anhand der Rocklänge über Sie. It's My Party (1998)
- And so, on this, the night of the Fiona Comet, our thoughts turn... to that satellite's only passenger-- Jerry Garcia.... um die Rocklegende und den einzigen Passagier: Jerry Garcia. My Favorite Martian (1999)
Well, who told you to move to freaking Rockland County? My new husband.Warum zieht ihr in das Rockland County? Roamin' Holiday (1999)
So what do you do up there in Rockland County?Was arbeiten Sie in Rockland County? Roamin' Holiday (1999)
The USS Camden repeat broadcast of Boston Red Sox baseball... has been brought to you by George C. Hollison of Rockland... in business in Midwest since 1940.WUSS Camdens Wiederholung des Boston Red Sox Baseballspiels wurde gesponsert von George C Hall und Sons of Rockland... In the Bedroom (2001)
Hi. I'm Kristen Gellar from the Rockland Gymnastics Association. We're selling brand-name candy.Hi, ich bin Kristen Gellar von der Rockland Gymnastics Association und ich verkaufe Süßigkeiten. In the Bedroom (2001)
Well, it took about five guys to get her off the poor fellow at Rockland.Fünf Leute waren nötig, um sie von dem armen Pfleger in Rockland wegzuzerren. Don't Say a Word (2001)
That's why Rockland couldn't figure her out.Darum hat man sie in Rockland nicht durchschaut. Don't Say a Word (2001)
Is the man that you hurt at Rockland-- Did that have anything to do with the terrible thing... that happened to you in the subway years ago?Hatte der Mann, den du in Rockland verletzt hast, mit der schrecklichen Sache zu tun, die dir vor Jahren in der U-Bahn passiert ist? Don't Say a Word (2001)
Asscaredas you were when you went after that guy at Rockland, but she's only eight years old.So wie du, als der Mann in Rockland hinter dir her war, aber sie ist erst acht Jahre alt, Elisabeth. Don't Say a Word (2001)
- They are the men that sent the orderly at Rockland after you.Die den Pfleger in Rockland auf dich gehetzt haben. Don't Say a Word (2001)
Marwan wasn't here today.Er war im Rockland-Gebäude. Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2005)
Edgar? Have you scanned all the satellite imagery around the rocklyn building?Haben Sie die Satellitenbilder vom Rockland-Gebäude geprüft? Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2005)
Around here we always party like it's 1999.Hast du gehört? Die Rocklady stimmt zu. Half Nelson (2006)
CRAP.Sofort nach ihrer Tour werden wir in Tahoe heiraten und ziehen in ihr Haus in Rockland County. Manhattan Project (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็ง[V] be hard, See also: be stiff, be solid, be rigid, be rocklike, be firm, Ant. อ่อน, Example: ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
แข็ง[ADJ] hard, See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKLEY    R AA1 K L IY0
ROCKLIN    R AA1 K L IH2 N
BROCKLEY    B R AA1 K L IY0
BROCKLIN    B R AA1 K L IH2 N
ROCKLAND    R AA1 K L AH0 N D
BROCKLIN'S    B R AA1 K L IH2 N Z
MCCROCKLIN    M AH0 K R AA1 K L AH0 N
VANBROCKLIN    V AE2 N B R AA1 K L AH0 N
BROCKLEHURST    B R AA1 K AH0 L HH ER0 S T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rockling \Rock"ling\, n. (Zool.)
     Any species of small marine fishes of the genera {Onos} and
     {Rhinonemus} (formerly {Motella}), allied to the cod. They
     have three or four barbels.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top