Search result for

roar

(90 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roar-, *roar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roar[VI] คำราม, See also: แผดเสียง, Syn. bawl, bellow
roar[VI] หัวเราะลั่น, Syn. laugh heartily
roar[VI] ส่งเสียงครึกโครม, See also: ทำเสียงอึกทึก
roar[N] การแผดเสียง, See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน, Syn. ontery, yell
roar[N] การหัวเราะลั่น, Syn. guffaw
roar[N] เสียงคำราม, Syn. bawl
roar[N] เสียงครึกโครม, See also: เสียงโครมครืน
roarer[N] ผู้แผดเสียงหัวเราะ, See also: ผู้ส่งเสียงดังลั่น
roar at[PHRV] ตะโกนใส่, Syn. shout at
roaring[N] ซึ่งส่งเสียงดังลั่น, Syn. sounding, plangent, stormy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
uproar(อัพ'รอร์) n. ความเอะอะ,ความสับสนวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.

English-Thai: Nontri Dictionary
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
roar(vi) คำราม,ร้อง,แผดเสียง,หัวเราะลั่น
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roar!คำราม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
ROAR!-- The After-Dinner Mysteries (2013)
ROARING AND HAMMERINGROARING AND HAMMERING Episode #1.5 (2008)
Mune ga pachi pachi suru hodo sawagu genki dama However hard your chest pounds, the Genki Dama will roar!Mune ga pachi-pachi suru hodo Sawagu Genki-Dama Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Roar!คำราม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Roar!ก็ได้ แต่รู้ไว้ด้วยนะว่านายน่ะอัปลักษณ์จริงๆ เลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Why couldn't you come roaring in and save us like last time?ทำไม ท่านไม่ช่วยชีวิตมากมายนั่น? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Run! - [ Roaring ]วิ่ง City of Ember (2008)
[ Roaring ][Roaring] City of Ember (2008)
The roar of the engine. It just, tickles me.ตอนเครื่องยนต์คำราม มันช่างจั๊กจี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
(SCOTT roaring)(SCOTT ROARING) The Fourth Kind (2009)
[FLAMES ROARING]บาร์ก็ตรงกับลักษณะสถานที่ก่อนหน้าด้วย House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roarDid you hear the roar of the lions?
roarThe lion began to roar as we approached.
roarThe commander was roaring at his soldiers.
roarFather roared at me in anger.
roarThe cold north wind was roaring outside.
roarWe roared with laughter.
roarLeo started to roar when he was two years old.
roarThe jet roared during takeoff.
roarThe thunder roared.
roarThe audience roared with laughter.
roarThe lion opened its huge mouth and roared.
roarThe cheers swelled to a roar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงคำราม[N] roar, See also: long loud deep sounds, Example: เสียงคำรามของเสือนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นอย่างไร, Thai definition: เสียงที่ทำเพื่อขู่หรือทำให้น่ากลัว
คำราม[V] growl, See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster, Syn. ขู่คำราม, Example: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง, Thai definition: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
แผด[V] roar, See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เขาแผดเสียงตวาดลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดลั่นออฟฟิศ, Thai definition: เปล่งเสียงดังด้วยความโกรธ, เปล่งเสียงดังสนั่น
แผด[V] roar, See also: cry, yell, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เธอแผดเสียงใส่สามีทันทีที่จับได้ว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่น, Thai definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
แผดเสียง[V] roar, See also: cry, yell, Syn. ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: หนูน้อยแผดเสียงร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดเมื่อหมอกำลังฉีดยา, Thai definition: เปล่งเสียงดังสนั่น
การแผดเสียง[N] roar, See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling, Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง, Example: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบ
เสียงก้อง[N] roar, See also: loud sound, loud voice, clamor, bellow, Syn. เสียงกังวาน, Example: เสือโคร่งอ้าปากคำรามเสียงก้อง, Thai definition: เสียงดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
สนั่น[ADV] loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: มีเสียงดังมาก
สนั่น[ADV] loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: มีเสียงดังมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly   
แผด[v.] (phaet) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell   FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
เซ็งแซ่[adv.] (sengsaē) EN: uproariously   
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow   FR: écho [m]
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROAR    R AO1 R
ROARK    R AO1 R K
ROARS    R AO1 R Z
ROARED    R AO1 R D
ROARKE    R AO1 R K
ROARTY    R AO1 R T IY0
ROARING    R AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roar    (v) (r oo1 r)
roars    (v) (r oo1 z)
roared    (v) (r oo1 d)
roaring    (v) (r oo1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
どうどうと[, doudouto] (adv) (on-mim) with roaring sound [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
アングロアラブ[, anguroarabu] (n) Anglo-Arab [Add to Longdo]
ガオー[, gao-] (n) roar; sound made by monsters [Add to Longdo]
ゴーっ[, go-tsu] (adv-to) (on-mim) (See 轟々) roaringly; rumblingly [Add to Longdo]
ソロアルバム[, soroarubamu] (n) solo album [Add to Longdo]
フェロアロイ[, feroaroi] (n) ferro-alloy [Add to Longdo]
フロアリミット[, furoarimitto] (n) floor limit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǒu, ㄏㄡˇ, ] roar (of a lion) [Add to Longdo]
吼声[hǒu shēng, ㄏㄡˇ ㄕㄥ, / ] roar [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] roar of dashing waves [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] roar of a tiger [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roar \Roar\, v. i. [imp. & p. p. {Roared}; p. pr. & vvb. n.
   {Roaring}.] [OE. roren, raren, AS. r[=a]rian; akin to G.
   r["o]hten, OHG. r[=e]r[=e]n. [root]112.]
   1. To cry with a full, loud, continued sound. Specifically:
    (a) To bellow, or utter a deep, loud cry, as a lion or
      other beast.
      [1913 Webster]
 
         Roaring bulls he would him make to tame.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
    (b) To cry loudly, as in pain, distress, or anger.
      [1913 Webster]
 
         Sole on the barren sands, the suffering chief
         Roared out for anguish, and indulged his grief.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         He scorned to roar under the impressions of a
         finite anger.           --South.
      [1913 Webster]
 
   2. To make a loud, confused sound, as winds, waves, passing
    vehicles, a crowd of persons when shouting together, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       The brazen throat of war had ceased to roar.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How oft I crossed where carts and coaches roar.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. To be boisterous; to be disorderly.
    [1913 Webster]
 
       It was a mad, roaring time, full of extravagance.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   4. To laugh out loudly and continuously; as, the hearers
    roared at his jokes.
    [1913 Webster]
 
   5. To make a loud noise in breathing, as horses having a
    certain disease. See {Roaring}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Roaring boy}, a roaring, noisy fellow; -- name given, at the
    latter end Queen Elizabeth's reign, to the riotous fellows
    who raised disturbances in the street. "Two roaring boys
    of Rome, that made all split." --Beau. & Fl.
 
   {Roaring forties} (Naut.), a sailor's name for the stormy
    tract of ocean between 40[deg] and 50[deg] north latitude.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roar \Roar\, v. t.
   To cry aloud; to proclaim loudly.
   [1913 Webster]
 
      This last action will roar thy infamy.  --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roar \Roar\, n.
   The sound of roaring. Specifically:
   (a) The deep, loud cry of a wild beast; as, the roar of a
     lion.
   (b) The cry of one in pain, distress, anger, or the like.
   (c) A loud, continuous, and confused sound; as, the roar of a
     cannon, of the wind, or the waves; the roar of ocean.
     [1913 Webster]
 
        Arm! arm! it is, it is the cannon's opening roar!
                          --Byron.
     [1913 Webster]
   (d) A boisterous outcry or shouting, as in mirth.
     [1913 Webster]
 
        Pit, boxes, and galleries were in a constant roar
        of laughter.             --Macaulay.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roar
   n 1: a deep prolonged loud noise [syn: {boom}, {roar},
      {roaring}, {thunder}]
   2: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
     bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
     {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
     {roaring}, {yowl}]
   3: the sound made by a lion
   v 1: make a loud noise, as of wind, water, or vehicles; "The
      wind was howling in the trees"; "The water roared down the
      chute" [syn: {roar}, {howl}]
   2: utter words loudly and forcefully; "`Get out of here,' he
     roared" [syn: {thunder}, {roar}]
   3: emit long loud cries; "wail in self-pity"; "howl with sorrow"
     [syn: {howl}, {ululate}, {wail}, {roar}, {yawl}, {yaup}]
   4: act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way;
     "desperadoes from the hills regularly roared in to take over
     the town"-R.A.Billington
   5: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn:
     {bellow}, {roar}]
   6: laugh unrestrainedly and heartily [syn: {roar}, {howl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top