Search result for

roaming

(31 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roaming-, *roaming*, roam
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roaming๑. การใช้งานข้ามเขต๒. การค้นหาเครือข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While roaming through the clover Could I have passed her over?เวลาเดินลุยทุ่งโคลฟเวอร์ ฉันเดินผ่านเธอไปหรือไม่ The Little Prince (1974)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
and apparently roaming free.- เห็นว่ามีบริการโรมมิ่งฟรีด้วย Spies Like Us (1985)
I couldn't find a spot to settle last night so I ended up crashing on the ferry and before I knew it, she was moving and when we landed I just started roaming around the town.ผมหาที่จะพักเมื่อคืนไม่ได้ ผมเลยนอนพักบนเฟอร์รี่ มารู้ตัวอีกทีเรือก็ขยับแล้ว Dark Harbor (1998)
Roaming wild, beating up anyone who gets in your wayทำตัวเป็นนักเลงไปทั่ว ตีทุกคนที่ขวางหน้า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
There aren't lions roaming here but there were in Sudan, and the orphan boys got chased.ครั้งนึงเขาเคยถูกมันไล่ I Heart Huckabees (2004)
the other two are roaming.มีประตูรปภ. Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Look... when I'm out there roaming the floors, okay, I am the other grey that dr.Yang likes to humiliate and kick around.ฟังนะ... เมื่อฉันออกจากตรงนี้ไปที่ชั้น,ตกลงนะ ฉันเป็นเกรย์อีกคน ดร.หยางชอบ ทำให้ฉันขายหน้าและเตะให้ฉันพ้นจากตรงนั้น Kung Fu Fighting (2007)
Where have you been, hmm? Where were you roaming?ไปไหนมา ห๊า เธอไปเที่ยวไหนมา Like Stars on Earth (2007)
Monsters roaming the earth?สัตว์ประหลาดออกอาละวาด? Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
- The roaming drains the battery.- บริการข้ามแดนแบตเตอรี่จะหมดเร็วมาก - ก็ได้ 4 Days Out (2009)
May 1,1975, a 6-year-old darrin call was found roaming in the middle of nowhere and was picked up and was in state care for the first few months.1 พฤษภาคม 1975 ดาเรน คอลล์ อายุ 6 ปี ถูกพบเร่ร่อนอยู่แถวตอนกลางที่ห่างไกล และถูกรับไป อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในช่วง 2-3 เดือนแรก Haunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roamingI was roaming over the mountains all through the night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสัญจร[N] travel, See also: roaming, wander, tour, journey, trip, Syn. การเดินทาง, การท่องเที่ยว, Example: หมู่บ้านริมทางเกิดขึ้นจากการสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้ยานพาหนะทางบก

CMU English Pronouncing Dictionary
ROAMING    R OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roaming    (v) (r ou1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
グローバルローミング[, guro-baruro-mingu] (n) {comp} global roaming [Add to Longdo]
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.) [Add to Longdo]
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] (n) global roaming (mobile telephone); international roaming [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
漂泊[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) roaming; drifting about; wandering [Add to Longdo]
彷徨[ほうこう, houkou] (n,vs) (1) wandering; rambling; roaming; (2) fluctuation; variation [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roam \Roam\ (r[=o]m), v. i. [imp. & p. p. {Roamed} (r[=o]md); p.
   pr. & vb. n. {Roaming}.] [OE. romen, ramen; cf. AS.
   [=a]r[=ae]man to raise, rise, D. ramen to hit, plan, aim, OS.
   r[=o]m[=o]n to strive after, OHG. r[=a]men. But the word was
   probably influenced by Rome; cf. OF. romier a pilgrim,
   originally, a pilgrim going to Rome, It. romeo, Sp. romero.
   Cf. {Ramble}.]
   To go from place to place without any certain purpose or
   direction; to rove; to wander.
   [1913 Webster]
 
      He roameth to the carpenter's house.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Daphne roaming through a thorny wood.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To wander; rove; range; stroll; ramble.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top