Search result for

roadblock

(24 entries)
(0.2511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roadblock-, *roadblock*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roadblock    [N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier

English-Thai: Nontri Dictionary
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Of course, I doubt they'll toss up any roadblocks for that.แน่นอนฉันสงสัยว่าพวกเขาจะโยนเครื่องกีดขวางใด ๆ สำหรับการที่ The Shawshank Redemption (1994)
I can't. There are hterhamwe roadblocks everywhere.ไม่ได้หรอก พวก nhterhamwe กั้นถนนไว้หมดเลย Hotel Rwanda (2004)
Please, please. You pay money at the roadblocks.ขอร้องล่ะ จ่ายเงินให้พวกที่กั้นถนนซะ Hotel Rwanda (2004)
I've got permission to go through these roadblocks.ผมได้รับอนุญาติให้ผ่านถนนนี่ไปได้ Hotel Rwanda (2004)
The whole place had roadblocks.ถนนทั้งเมืองถูกปิดเส้นทาง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Captain Pajota, you'll continue to the Cabu bridge, where you'll set up a roadblock.กัปตันปาโยต้า คุณจะไปต่อที่สะพานคาบู แล้วจัดการเรื่องการสกัดกั้น The Great Raid (2005)
We need assistance setting up a roadblock at the 5th Street Bridge.เราต้องการหน่วยสนับสนุน ตรงบริเวณสตรีทบริดจ์สาย 5 Hollow Man II (2006)
No, I just hit a few roadblocks. You might have heard of The Clapper?ไม่ ไม่ยอมครับ, ผมเจออุปสรรคแค่นิดหน่อย เคยได้ยินชื่อ แคปเปอร์มั๊ย? Night at the Museum (2006)
Get me a roadblock at Granville and Sheridan.ปิดถนนแกรนด์วิล\\\ กับถนนเชอริเดนให้ที Eagle Eye (2008)
And you keep throwing up all of these roadblocksและนายเอาแต่โยนมันทิ้งเพราะเรื่องขี้ปะติ๋ว The Damage a Man Can Do (2008)
And in a city on lockdown, an ambulance with its siren blaring and lights on, it's gonna make it through every roadblock, virtually uncontested.เพื่อให้แน่ใจว่ารถพยาบาลเข้ามาถึงคุณ และเมื่อเมืองถูกปิด รถพยาบาล ที่ส่งเสียงดังและไฟสว่างวาบ มันจะไปทุกที่ได้อย่างง่ายดาย แม้ถนนจะถูกปิด Mayhem (2008)
Then I'll make sure every truck leaves this yard hits a roadblock.ถ้างั้นฉันจะทำให้มั่นใจว่ารถบรรทุกทุกคัน ที่ออกจากบริเวณนี้จะเจอกับอุปสรรค Seeds (2008)
Dude, they set up a fucking roadblock! They're gonna find us.พวกเขาตั้งด่านกั้นถนน พวกนั้นตามหาเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You get back to that roadblock ASAP.ส่วนคุณกลับไปที่จุดที่ปิดถนน ASAP Day of the Dead (2008)
Juma's men will set up roadblocks, checkpoints, into the city.คนของจูมาได้ปิดถนน ตั้งจุดตรวจตามเส้นทางเข้าสู่เมือง 24: Redemption (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งกีดขวาง    [N] barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้

CMU English Pronouncing Dictionary
ROADBLOCK    R OW1 D B L AA2 K
ROADBLOCKS    R OW1 D B L AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roadblock    (n) (r ou1 d b l o k)
roadblocks    (n) (r ou1 d b l o k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
道路封鎖[どうろふうさ, dourofuusa] (n) roadblock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roadblock
   n 1: any condition that makes it difficult to make progress or
      to achieve an objective; "intolerance is a barrier to
      understanding" [syn: {barrier}, {roadblock}]
   2: a barrier set up by police to stop traffic on a street or
     road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc.
     [syn: {roadblock}, {barricade}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top