Search result for

riven

(45 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riven-, *riven*
Possible hiragana form: りう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riven[ADJ] ซึ่งฉีกออก, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. torn apart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riven(รีฟ'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ rive adj. ผ่าออก,ฉีกออก,แยกออก,หักออก
driven(ดริฟ'เวิน) v. กริยาช่องที่3ของdrive
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
menu-driven systemระบบทำงานด้วยเมนูหมายถึงระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้เมนูเป็นหลัก กล่าวคือ มีรายการคำสั่งต่าง ๆ ปรากฏบนจอภาพให้เลือก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำคำสั่งเลย เพียงแต่ใช้เมาส์เลื่อนไปที่คำสั่งที่ต้องการแล้วกด คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ ระบบดังกล่าวนี้ทำให้การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
power driven(เพา'เออร์ ดริฟเวิน) adj. ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
shriven(ชริฟ'เวิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ shrive

English-Thai: Nontri Dictionary
driven(vt) pp ของ drive
shriven(vt) pp ของ shrive
striven(vi) pp ของ strive

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
Today, in St. Peter's Square, the faithful pray that there is among them another leader who can unite their church, which has been so riven by change and dissent in recent years.วันนี้ที่ลานยัง San Pietro, ผู้ศรัทธา สวดว่าในหมู่พวกเขาที่จะ อื่นผู้นำ การชุมนุมกันใหม่ที่คริสตจักร ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
- Swanee Riven - I love that song.พ่อสะสมแสตมป์ ทุกคนเลยต้องสะสมตาม The King's Speech (2010)
I'm not... crooning Swanee Rivenผมโล่งใจ The King's Speech (2010)
Rivendell.หากจะทำการให้สำเร็จ เราต้องใช้ความรอบคอบ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
It would seem you were meant to come to Rivendell.อาทิตย์กำลังตกจากฟ้า พร้อมแสงสุดท้ายของวันดูริน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Back to Rivendell.ตรงนี้ไม่มีอะไร The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The blind ambition of a Mountain King... so riven by greed, he could not... see beyond his own desire!ความใฝ่ฝันของคนตาบอดภูเขาพระมหากษัตริย์ ... ... ผุดโผล่ขึ้นมาได้โดยความโลภเขาไม่สามารถ ... ... เห็นเกินกว่าความต้องการของเขาเอง The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
If that fell Kingdom should rise again ... Rivendell, Lórien, the Shire ... even Gondor itself will ... fall.ริเวนเดลล์, โลเรียน มณฑลแม้ฤดูใบไม้ร่วงเดียวกันอนดอร์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
-But where is he leading us? -To Rivendell, Master Gamgee.ว่าเเต่เขาจะพาเราไปไหน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Rivendell.-Did you hear that? The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We're six days from Rivendell! He'll never make it!อีกตั้ง 6 วันถึงริเวนเดล เขาต้องไม่รอดเเน่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVEN    R IH1 V AH0 N
RIVENBARK    R IH1 V AH0 N B AA0 R K
RIVENBURG    R IH1 V AH0 N B ER0 G
RIVENBURGH    R IH1 V AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riven    (v) (r i1 v n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming [Add to Longdo]
イベント駆動[イベントくどう, ibento kudou] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
イベント駆動型[イベントくどうがた, ibento kudougata] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
コマンド駆動型システム[コマンドくどうがたシステム, komando kudougata shisutemu] (n) {comp} command driven method; command-driven system [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]
ドリブン[, doribun] (adj-na) driven [Add to Longdo]
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] (n,adj-no) {comp} parameter-driven [Add to Longdo]
プロペラ機[プロペラき, puropera ki] (n) propeller-driven aircraft; prop plane [Add to Longdo]
メニュードライバー[, menyu-doraiba-] (n) {comp} menu driven [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no) [Add to Longdo]
メニュードライバー[めにゅーどらいばー, menyu-doraiba-] menu driven [Add to Longdo]
メニュー方式[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no) [Add to Longdo]
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
割り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]
待ち行列方式[まちぎょうれつほうしき, machigyouretsuhoushiki] queue-driven (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Riven \Riv"en\,
   p. p. & a. from {Rive}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rive \Rive\, v. t. [imp. {Rived}; p. p. {Rived} or {Riven}; p.
   pr. & vb. n. {Riving}.] [Icel. r[imac]fa, akin to Sw. rifva
   to pull asunder, burst, tear, Dan. rive to rake, pluck, tear.
   Cf. {Reef} of land, {Rifle} a gun, {Rift}, {Rivel}.]
   To rend asunder by force; to split; to cleave; as, to rive
   timber for rails or shingles.
   [1913 Webster]
 
      I shall ryve him through the sides twain. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The scolding winds have rived the knotty oaks. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Brutus hath rived my heart.       --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top