Search result for

risky

(45 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risky-, *risky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risky[ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, Syn. dangerous, hazardous
risky[ADJ] เป็นการเสี่ยง, Syn. chancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous

English-Thai: Nontri Dictionary
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
It's risky,มันเสี่ยงมาก Adverse Events (2008)
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต Emancipation (2008)
Isn't that risky, with the mystery weapon out there?มันไม่เสี่ยงไปหน่อยรึ อาวุธลึกลับนั่นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งนะ? Rising Malevolence (2008)
Nothing too risky.ไม่มีอะไรจะด้องเสี่ยง Bangkok Dangerous (2008)
Too risky, with RIPLEY watching.เสี่ยงเกินไป ริปลี่ตรวจสอบอยู่ WarGames: The Dead Code (2008)
It's insanely risky.เป็นความเสี่ยงที่ไร้เหตุผล Frost/Nixon (2008)
Curtis Armstrong, Risky Business, 1983, Paul Brickman.เคอร์ทิส อาร์มสตรอง ริสกี้ บิวสิเนส 1983 พอล บริคแมน I Love You, Beth Cooper (2009)
And that helps me see if this person is going to put me in danger, if they're gonna be a risky business decision.อันดับแรก ๆ ว่าพวกเขาเกิดวันไหน และนั่นช่วยให้ฉันเห็นว่า The Girlfriend Experience (2009)
It's risky, Michael.มันอันตรายนะไมเคิล Prison Break: The Final Break (2009)
Look, this is way too risky.ฟังนะ วิธีนี้มันเสี่ยงเกินไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
Is he going for the cutesy callback? Wow, that is a risky play. That could go either way.เขารีบโทรกลับหาเธอ ว้าว เขาเสียงที่จะเล่นมุขนี้ คงไม่มีทางอื่น Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riskyBanks charge higher interest on loans to risky customers.
riskyChris is in a risky situation in science class.
riskyHe underwent a risky operation.
riskyI don't want to do anything risky.
riskyIt is risky for you to go the area alone.
riskyThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกฤต[ADJ] critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
เสี่ยงอันตราย[ADJ] risky, See also: dangerous, Syn. เสี่ยงภัย, Example: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
เสี่ยง[adj.] (sīeng = sieng) EN: risky   
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
RISKY    R IH1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
risky    (j) (r i1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
riskant {adj} | riskanter | am riskantestenrisky | riskier | riskiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
リスキー[, risuki-] (n) risky [Add to Longdo]
リスキーシフト[, risuki-shifuto] (n) risky shift [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
虚業[きょぎょう, kyogyou] (n) risky business [Add to Longdo]
軽業[かるわざ, karuwaza] (n) acrobatics; risky undertaking [Add to Longdo]
芸当[げいとう, geitou] (n) feat; risky attempt; trick; stunt [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Risky \Risk"y\, a.
   Attended with risk or danger; hazardous. "A risky matter."
   --W. Collins.
   [1913 Webster]
 
      Generalization are always risky.     --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 risky
   adj 1: involving risk or danger; "skydiving is a hazardous
       sport"; "extremely risky going out in the tide and fog";
       "a wild financial scheme" [syn: {hazardous}, {risky},
       {wild}]
   2: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
     risk investments"; "anything that promises to pay too much
     can't help being risky"; "speculative business enterprises"
     [syn: {bad}, {risky}, {high-risk}, {speculative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top