Search result for

ripely

(417 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ripely-, *ripely*, ripe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ripely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ripely*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ripe[ADJ] สุก, See also: สุกงอม, Syn. mellow, ripened
ripe[ADJ] เจริญเต็มที่, Syn. mature, seasoned
ripe[ADJ] เป็นผู้ใหญ่, Syn. aging, mature
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
ripen[VT] ทำให้สุก, See also: ทำให้สุกงอม, Syn. mature, mellow
ripen[VT] ทำให้เติบโตเต็มที่, See also: ทำให้เจริญเต็มที่, Syn. develop, mature
stripe[N] ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer
stripe[N] ลายทางยาว, See also: ลายทาง, ลายแถบ, Syn. line, streak
stripe[N] แถบยศ, See also: บั้งยศ, Syn. chevron
stripe[VT] ทำให้เป็นริ้ว, See also: ทำให้เป็นลายทางยาว, Syn. streak, striate
stripe[N] การโบย, See also: การตี, การเฆี่ยน, Syn. blow, clout
unripe[ADJ] ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe
striped[ADJ] ซึ่งมีสาย, See also: ซึ่งเป็นแถบ, Syn. lined, banded, barred
striper[N] ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
overripe[ADJ] สุกเกินไป, Syn. rotting, decayed, decaying
rareripe[N] ซึ่งสุกหรืองอมเร็ว
ripeness[N] ความสุกงอม, See also: การเจริญเต็มที่, Syn. perfection
underripe[ADJ] ห่าม, See also: ที่ยังไม่สุกดี
pin stripe[ADJ] ที่เป็นแถบบางมาก (โดยเฉพาะในสิ่งทอ)
pin stripe[N] ริ้วหรือแถบบาง
pinstriper[SL] นักธุรกิจ (โดยเฉพาะที่สวมชุดสูทลายทาง)
centripetal[ADJ] ที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลาง, Ant. centrifugal
gripe about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about
ripe old age[IDM] แก่มาก, See also: ทีอายุมาก
candy-striped[ADJ] ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)
when the time is ripe[IDM] เมื่อถึงเวลา, See also: เมื่อได้เวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallows-ripeadj. ควรต้องโทษแขวนคอ
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว,ผักที่โตเร็ว
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
tripe(ไทรพ์) n. ผ้าขี้ริ้ว,เครื่องใน,คำพูดหรือข้อเขียนที่ผิดหรือไม่มีค่า,สิ่งที่ด้อยคุณค่า,สวะ,สิ่งเหลวไหล, Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
tripe(n) กระเพาะสัตว์,เครื่องในสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripenial-รอบองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polypetalous; apopetalous; choripetalous; dialypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
streak; stripeเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apopetalous; choripetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
afferent nerve; nerve, centripetalประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choripetalous; apopetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centripetal drainage patternแบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centripetal forceแรงสู่ศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetal nerve; nerve, afferentประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centripetal replacementการแทนที่สู่ศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cerebripetalไปสู่สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centripetal๑. -สู่ศูนย์๒. -สู่สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialypetalous; apopetalous; choripetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nerve, centripetal; nerve, afferentประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, afferent; nerve, centripetalประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]
Centripetalแขนขา [การแพทย์]
Centripetal Forceแรงหดตัวจากขอบบาดแผลเข้าหากลางบาดแผล [การแพทย์]
Centripetallyเข้าใน [การแพทย์]
Cervix, Ripeปากมดลูกนุ่มยืดขยายได้,ปากมดลูกบางตัวและเริ่มเปิด [การแพทย์]
Cervix, Unripedปากมดลูกยังไม่พร้อมสำหรับการคลอด [การแพทย์]
centripetal forceแรงสู่ศูนย์กลาง, แรงที่ทำให้วัตถุมีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลม แรงนี้มีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเส้นทางการเคลื่อนที่นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
centripetal accelerationความเร่งสู่ศูนย์กลาง, ความเร่งของวัตถุ ณ ตำแหน่งใด ๆ บนส่วนโค้งรูปวงกลม มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
Lymphatic Cyst, Peripelvicถุงหลอดน้ำเหลืองรอบกรวยไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี The Great Dictator (1940)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
-Militaristic tripe! -Zira!วานรคลั่งการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Your husband's okay. He's fishing. He just caught some stripers.สามีคุณสบายดี เขาตกปลาอยู่ เขาพอได้มาบ้างเเล้ว Jaws (1975)
You will be punished and deflowered when we decide the time is ripeคุณจะถูกลงโทษและ flower when ที่เราตัดสินใจเวลาสุก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- It's a big, pretty white plane with red stripes, curtains and wheels.- เป็นเครื่องบินลำใหญ่ สวยมาก สีขาว Airplane! (1980)
Independence will fall like a ripe apple.เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก Gandhi (1982)
There's some ripe ones.ลูกสุกๆ ก็มี Return to Oz (1985)
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ The Princess Bride (1987)
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป Akira (1988)
This one is ripeอันนั้นกินได้แล้ว My Neighbor Totoro (1988)
The chief warder, Barker... gave us blue denim uniforms with yellow stripes.หัวหน้าผู้คุม, Barker ... ทำให้เราแต่งกายผ้ายีนส์สีน้ำเงิน มีลายเส้นสีเหลือง In the Name of the Father (1993)
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน The Joy Luck Club (1993)
Ah...that's nice and ripe.ah ... ที่ดีและสุก The Shawshank Redemption (1994)
Hey, Morgan, who's the girl with the striped pants? She's got a nice ass.มอร์แกน ยายก้นใหญ่นั่นใครวะ Good Will Hunting (1997)
Candystripe a cancer ward.นี่คุณขายไอ้พวกนี้เหรอ? Fight Club (1999)
So fuck off with your sofa units and Strinne green stripe patterns.โห, พระเจ้า กินเบียร์ไป3เหยือก แล้วยัง พูดไม่ออกอีกเหรอ Fight Club (1999)
Stripes or anything?แบบลายๆ หรือยังไงหละ? Never Been Kissed (1999)
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล Woman on Top (2000)
- They should be firm as well. Ripe, but firm.- ให้แน่ใจว่าสุก แต่เต่งตึง Woman on Top (2000)
Roaring fires, malt beer, ripe meat off the bone!กองไฟ, เบียร์, เนื้อย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
So red... and ripe and luscious.มันแดง เปล่งปลั่ง และเย้ายวน The Dreamers (2003)
Ripe as a plum... still unplucked.ใบหน้าใสซื่อ Girl with a Pearl Earring (2003)
I haven't worn this candy stripers outfit since, like, the tenth grade.ฉันไม่ได้ใส่ชุดลายเส้นสีหวานขนาดนี้ มาตั้งแต่เกรด10แล้ว The O.C. (2003)
And I don't even know if I'm black with white stripes or white with black stripes.แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่า ตัวฉันสีดำพาดขาว หรือว่า ขาวพาดดำ Madagascar (2005)
- Yeah, you won't run on, you stripes! - You mess with him, you mess with me, coward!/นายยุ่งกับเขา ก็คือยุ่งกับฉันด้วย เจ้าโง่ Madagascar (2005)
See? Mr. Grumpy Stripes.เห็นมั้ย มิสเตอร์ Grumpy StripeMadagascar (2005)
And then that he has black and white stripes...และที่เขามีสีขาวสีดำพาดน่ะ Madagascar (2005)
Looks like you're black with white stripes after all.นับลายสีดำกับขาวของนาย หลังจากนั้น. Madagascar (2005)
"Come on!" we cried "The time is ripeมาเร็วๆเข้า พวกเราร้อง เวลาหมดแล้ว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
When you slip the rice-cake to Dr. Crab it is a sign that says your misuage (virginity),is ripe for sale.เมื่อเธอเอาขนมข้าวให้ด็อกเตอร์แครปแล้วมันหมายถึง พรหมจรรย์ของเธอพร้อมสำหรับขายแล้ว Memoirs of a Geisha (2005)
Nothing, just got stung by striped mosquitoไม่มีอะไร แค่โดนยุงกัดน่ะ Grave of the Fireflys (2005)
I will bleed on the flag to make sure the stripes stay red.มองผม Mission: Impossible III (2006)
I'd like to see the Stars and Stripes flying over this place so things start to look a little more American down here.ฉันอยากจะเห็นธงอเมริกา ปลิวไสวไปทั่วที่นี่.. ..ซึ่งจะทำให้มันเริ่มดูเป็นอเมริกา มากขึ้นเรื่อยๆที่นี่ Bandidas (2006)
Why'd you let her off? She was ripe for the picking.ทำใมถึงตัดเธอออกวะ เธอก็เป็นตัวเลือกที่ดีออก Dasepo Naughty Girls (2006)
When the wound heals your mind ripens.จิตใจคุณจะดีขึ้นเมื่อแผลหาย A Millionaire's First Love (2006)
So there's not gonna be bones. There's gonna be a ripe, rotting body in the coffin.ไม่มีกระดูกแล้ว มันจะมีแต่โลง, ที่มีศพเน่าได้ที่ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
this is "fashion buzz," and coming up in the hour, we'll tell you why mauve is bad, stripes are the fad and naomi's gone mad.นี่คือ แฟชั่นบัซ และชั่วโมงนี้ เราจะบอกคุณว่าทำไมสีม่วงสดถึงได้แย่ ลายริ้วกำลังเป็นที่นิยม และนาโอมิคลั่งไปแล้ว How Betty Got Her Grieve Back (2007)
All these kids, they're running out of their parents' money. They're ripe.เด็กพวกนี้น่ะ กำลังเลิกที่จะขอเงินพ่อแม่ใช้ Bang, Bang, Your Debt (2007)
- This one's got racing stripes. - Yeah.ติดลายแถบซิ่งด้วย ใช่ Transformers (2007)
There's a Fiesta with racing stripes over there.นี่ รถเต่านี่ Transformers (2007)
No, I don't want a Fiesta with racing stripes.รถเต่าแต่งลายซิ่งเนี่ย ผมไม่เอาหรอก Transformers (2007)
Chick drummer, freaky dude. Not unlike the White Stripes.มือกลองแปลก ไม่เหมือนไวท์สตริพ Juno (2007)
They're ripe petunias.พวกเขาขึ้นอืดแล้ว No Country for Old Men (2007)
- You don't like Minnie Riperton?- ไม่ชอบเพลงรักหวานๆเหรอ Disturbia (2007)
I have seen many striped shorts but never seen one with criss crossed stripes..ฉันเห็นกางเกงลายกริซเยอะแยะ แต่ไม่เคยเห็นลายกริซไขว่... Namastey London (2007)
- I saw stripes! - No! Man!ฉันเห็นลายทาง\ไม่นะ! Epic Movie (2007)
- not a... not a shirt with stripes.- ไม่ต้องมีลาย_BAR_ Rendition (2007)
"The mangoes have gone ripe."Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ripeSoon ripe, soon rotten.
ripeThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
ripeHis striped suit and checked tie didn't match.
ripeThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
ripeIt is high time we aired some of our gripes.
ripeCherries are ripe in June or July.
ripeI am afraid time is not ripe for it yet.
ripeShe watched the gardens grow, and she watched the apples turn red and ripen.
ripeAre these bananas ripe?
ripeA ripe apple dropped from the tree.
ripeSome boys made away with all the ripe fruits on my persimmon tree.
ripeA green banana is not ripe enough to eat.
ripeThe apple is not quite ripe yet.
ripeThe farmer longs for the day when the grain ripens.
ripeHe lived to a ripe old age.
ripeThese plums are ripe.
ripeThe apples will be ripe soon.
ripeThe time is ripe for action.
ripeWhen the time is ripe, be bold and go for it! I'll stand by you.
ripeThe time is ripe for a drastic reform.
ripeThe national flag of the USA is called the Stars and Stripes.
ripeTheir friendship ripened into a deep love.
ripeThe apples are ripe.
ripeHer striped dress accentuates her slimness.
ripeThe apples are not quite ripe.
ripeThese grapes are ripe.
ripeIs that green striped shirt in the wash?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
ลาย[ADJ] striped, See also: streaked, Example: หลังคลอด ผู้หญิงมักจะมีท้องลาย, Thai definition: เป็นแนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว
สุก[V] ripen, See also: be ripe, be mature, grow ripe, Ant. ดิบ, Example: มะม่วงเริ่มสุกเต็มต้นจนกินไม่ทัน, Thai definition: ระยะที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
สุก[ADJ] ripe, See also: mature, ripened, Ant. ดิบ, Example: นกมาจิกกินมะละกอสุกไปจนหมดต้น, Thai definition: ที่พ้นจากห่าม (ใช้กับผลไม้)
มะพร้าวห้าว[N] ripe coconut, Example: ส่วนผสมหลักๆ ที่ใช้ทำทองม้วนคือ มะพร้าวห้าว นำมาคั้นเป็นกะทิ แป้งสาลี และน้ำตาล, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ผลมะพร้าวที่แก่จัด
แถบยศ[N] stripe, Example: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา, Count unit: แถบ, อัน, Thai definition: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
ข้าวเม่า[N] pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
แถบ[N] strip, See also: band, stripe, Example: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน, Count unit: แถบ, Thai definition: สิ่งที่แบนยาว
งอม[V] be overripe, See also: be too ripe, Syn. สุกจัด, แก่จัด, Ant. อ่อน, ดิบ, Example: ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อมะละกอด้วยนะ เอาลูกที่สุกกำลังดีไม่งอมจัด, Thai definition: สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ
ปลาช่อน[N] snake-head fish, See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish, Example: ปลาซ่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อเจริญเติบโตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 1 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Channa striatus ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัว ด้านหลังลำตัวเป็นสีน้ำตาลเทาหรือค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่างๆ มีจุดหรือริ้วสีน้ำตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป
ปากตะกร้อ[N] ripe mango, Syn. มะม่วงปากตะกร้อ, Example: เขาสอยมะม่วงปากตะกร้อมาบ่มไว้ในลังจำนวนมาก, Thai definition: เรียกมะม่วงที่แก่จัดควรสอยลงมาบ่มได้
แรงสู่ศูนย์กลาง[N] centripetal force, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีทิศเข้าสู่จุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงหนีศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
สุกงอม[V] mature, See also: ripe, Syn. สุก, แก่, งอม, Ant. ดิบ, Example: กล้วยหวีนี้สุกงอมมากแล้ว รีบกินซะไม่อย่างนั้นจะเน่าเสียหมด, Thai definition: สุกจัดมากจนเกือบเน่าหรือเละ
หมากสง[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: หมากที่แก่จัด
หมากสุก[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสง, Ant. หมากดิบ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดกระทบเห็นเป็นสีคล้ายหมากสุก, Count unit: ผล, ทะลาย
ตอก[N] thin bamboo-stripes, See also: bamboo strips, Example: ยายนำเครื่องยาบรรจุลงในหม้อใหม่แล้วปิดปากด้วยใบตองจากนั้นใช้ตอกขัดประสานกันเป็นรูปดาว, Count unit: เส้น, Thai definition: ไม้ไผ่ที่จักบางๆ สำหรับผูกมัดหรือสานสิ่งต่างๆ
เต่ง[V] be ripe, See also: be round, be well-developed, Syn. เป่ง, เต่งตึง, อูม, Ant. แฟบ, เหี่ยว, ยาน, Example: ถั่วเหลืองกล่นลงกระด้งแกรกกราก บางเม็ดเต่งเต็มดี บางเม็ดผอมลีบ ดำๆ ด่างๆ, Thai definition: มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน
แถบแม่เหล็ก[N] magnetic stripe
ทะวาย[N] fruit which ripens out of season, See also: fruit bearing out of season, Thai definition: ผลไม้ที่ออกผลไม่ตรงตามฤดูกาล
บ่ม[V] ripen, See also: cure, mature, make ripe, Example: มะม่วงที่ลูกค้าให้มาต้องเอามาบ่มอีกสองวันถึงจะนำไปรับประทานได้, Thai definition: ทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น
บั้ง[V] cut off, See also: cut in stripes, Syn. เฉือน, เชือด, กรีด, Example: ปลาตัวนี้ใหญ่มากจนพ่อค้าต้องบั้งถึง 8 ริ้ว, Thai definition: ฟันให้เป็นแผลตามขวาง
มโนศิลา[N] red-vein stone, See also: red-striped stone, coloured marble, Syn. หินลายสีแดง, Thai definition: ศิลาอ่อนที่ย่อยให้ละเอียดประสมเป็นสีทาสิ่งอื่นได้, Notes: (สันสกฤต)
กลมกล่อม[ADJ] mellow, See also: full-flavoured, soft, sweet, rich, delicate, ripe, Example: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย, Thai definition: ที่เข้ากันพอดี
การบ่ม[N] cure, See also: ripeness, Example: อาหารที่หมักเพื่อทำโยเกิร์ตจะใช้เวลาการบ่มนานถึง 2 วัน, Thai definition: การทำให้สุกหรือให้แห้งด้วยความอบอุ่น เช่น การบ่มผลไม้ การบ่มใบยา
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
ช่อน[N] striped snake-head fish, Syn. ปลาช่อน, Count unit: ตัว
ทึนทึก[ADJ] almost old, See also: almost ripe, Syn. ทึมทึก, Thai definition: จวนแก่
ห่าม[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
อ่อน[ADJ] immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก
ดิบ[ADJ] unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai definition: ยังไม่สุก
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up   FR: mûr ; mature
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon plāi hū san) EN: Burmese Striped Squirrel   
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon plāi hū yāo) EN: Cambodian Striped squirrel   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe   FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin   
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe   
มะขามเปียก[n. exp.] (makhām pīek) EN: ripe tamarind   
หมากสง[n.] (māksong) EN: ripe areca-nut   
มากสุก[n. exp.] (māk suk) EN: ripe areca-nut   
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāktakrø) EN: ripe mango   
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble   
มะพร้าวห้าว[n.] (maphrāohāo) EN: ripe coconut   
งอม[v.] (ngøm) EN: be overripe ; be too ripe   
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูดินลายขีด [n. exp.] (ngū din lāi khīt) EN: Striped Blind Snake   
งูดินลายเส้น[n. exp.] (ngū din lāi sen) EN: Striped Blind Snake   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk lāi) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk leūang) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)   
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp døk yā ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake   
งูงอดหลังลาย [n. exp.] (ngū ngot lang lāi) EN: Striped Kukri Snake   
งูงอดไทย [n. exp.] (ngū ngot thai) EN: Striped Kukri Snake   
งูปล้องหวายหลังเส้น [n. exp.] (ngū plǿng wāi lang sen) EN: Stripe-backed Coral Snake   
งูปล้องหวายเหลือง[n. exp.] (ngū plǿng wāi leūang) EN: Stripe-backed Coral Snake   
งูทางมะพร้าวหางดำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo hāng dam) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูทางมะพร้าวถ้ำ [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo tham) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūa khwān dāng hūa daēng ok lāi) EN: Stripe-breasted Woodpecker   FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกจู๋เต้นลาย[n. exp.] (nok jū ten lāi) EN: Striped Wren-Babbler   FR: Turdinule striée [f] ; Timalie à bride
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin malaēngok leūang) EN: Striped Tit Babbler   FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกปรอดคอลาย[n. exp.] (nok parøt khø lāi) EN: Stripe-throated Bulbul   FR: Bulbul de Finlayson [m] ; Bulbul à face striée [m]
นกปรอดลาย[n. exp.] (nok parøt lāi) EN: Striated Bulbul ; Striped Bulbul   FR: Bulbul strié [m]
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked   FR: mûr ; à point
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: cow's intestine ; ox tripes   FR: tripes de boeuf
เพียงพอนเส้นหลังขาว[n. exp.] (phīengphøn sen lang khāo) EN: Back-striped Weasel   
ผีเสื้อจรกาเมียลาย[n. exp.] (phīseūa jøn kā mīa lāi) EN: Striped Blue Crow   
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ[n. exp.] (phīseūa nøn bai kum sen dam) EN: Striped Albatross   
ผีเสื้อวงแหวนลาย[n. exp.] (phīseūa wongwaēn lāi) EN: Striped Ringlet   
พุง[n.] (phung) EN: viscera ; offal ; tripes   FR: viscères [fpl] ; tripes [fpl] ; abats [mpl]
แรงสู่ศูนย์กลาง[n.] (raēngsūsūnklāng) EN: centripetal force   FR: force centripète [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPE    R AY1 P
CRIPE    K R AY1 P
GRIPE    G R AY1 P
RIPEN    R AY1 P AH0 N
TRIPE    T R AY1 P
STRIPE    S T R AY1 P
GRIPES    G R AY1 P S
GRIPED    G R AY1 P T
STRIPER    S T R AY1 P ER0
STRIPED    S T R AY1 P T
STRIPES    S T R AY1 P S
RIPENED    R AY1 P AH0 N D
RIPENING    R AY1 P AH0 N IH0 NG
RIPENING    R AY1 P N IH0 NG
STRIPERS    S T R AY1 P ER0 Z
OVERRIPE    OW1 V ER0 R AY1 P
VANRIPER    V AE2 N R AY1 P ER0
PINSTRIPE    P IH1 N S T R AY2 P
PINSTRIPES    P IH1 N S T R AY2 P S
PINSTRIPED    P IH1 N S T R AY2 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ripe    (j) (r ai1 p)
ripen    (v) (r ai1 p @ n)
riper    (j) (r ai1 p @ r)
tripe    (n) (t r ai1 p)
cripes    (uh) (k r ai1 p s)
gripes    (n) (g r ai1 p s)
ripely    (a) (r ai1 p l ii)
ripens    (v) (r ai1 p @ n z)
ripest    (j) (r ai1 p i s t)
stripe    (n) (s t r ai1 p)
unripe    (j) (uh1 n r ai1 p)
ripened    (v) (r ai1 p @ n d)
striped    (j) (s t r ai1 p t)
stripes    (n) (s t r ai1 p s)
overripe    (j) (ou2 v @ r ai1 p)
ripeness    (n) (r ai1 p n @ s)
ripening    (v) (r ai1 p @ n i ng)
over-ripe    (j) - (ou2 v @ - r ai1 p)
pinstripe    (j) (p i1 n s t r ai p)
unripened    (j) (uh1 n r ai1 p @ n d)
centripetal    (j) (s e1 n t r i1 p i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reifripe [Add to Longdo]
Geschnetzelte {n}; Geschnetzeltesmeat cut into stripes [Add to Longdo]
Kaldaunen {pl}entrails; tripe [Add to Longdo]
Kodierstreifen {m} | Kodierstreifen {pl}coding stripe | coding stripes [Add to Longdo]
Längsstreifen {m} | Längsstreifen {pl}vertical stripe | vertical stripes [Add to Longdo]
Magnetstreifen...magnetic-triped [Add to Longdo]
Nadelstreifen {m}pin striped [Add to Longdo]
Nadelstreifen {m}pinstripe [Add to Longdo]
Querstreifen {m}cross stripe; horizontal stripe [Add to Longdo]
Reife {f}ripeness [Add to Longdo]
Reifelager {n} (für Käse)ripening storage [Add to Longdo]
Reifeprozess {m}ripening process [Add to Longdo]
Sternenbanner {m}the Stars and Stripes [Add to Longdo]
Streifen {m}stripe [Add to Longdo]
Streifigkeit {f}stripe; streak [Add to Longdo]
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid [Add to Longdo]
Unreife {f}unripeness [Add to Longdo]
Zentripetalbeschleunigung {f}centripetal acceleration [Add to Longdo]
Zentripetalkraft {f}centripetal force [Add to Longdo]
abbruchreif {adj}ripe for demolition [Add to Longdo]
jdn. anmeckern; ausmeckern; anmotzento gripe at sb. [Add to Longdo]
aufregen; meckern; nörgelnto gripe [Add to Longdo]
gereiftripened [Add to Longdo]
packen; zupacken; fassen; ergreifen; greifen; zugreifen | packend; zupackend; fassend; ergreifend; greifend; zugreifend | gepackt; zugepackt; gefasst; ergriffen; gegriffen; zugegriffen | packt; packt zu; fasst; ergreift; greift; greift zu | packte; packte zu; fasste; ergriff; griff; griff zuto grip | gripping | gripped | griped | griped [Add to Longdo]
reif {adv}ripely [Add to Longdo]
reifen; gereiftripen [Add to Longdo]
reifendripening [Add to Longdo]
reiftripens [Add to Longdo]
streifen | streifend | gestreift | streift | streifteto stripe | striping | striped | stripes | striped [Add to Longdo]
überreifoverripe [Add to Longdo]
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe [Add to Longdo]
unreif {adv}unripely [Add to Longdo]
zentripetal {adj}centripetal [Add to Longdo]
Meckerei {f}gripes [Add to Longdo]
Die Zeit ist noch nicht reif (dafür).The time is not ripe (for it). [Add to Longdo]
Immer müssen Sie ein Haar in der Suppe finden.You always have to have something to gripe about. [Add to Longdo]
Kolik {f}; Bauchschmerzen {pl} [med.]gripes [Add to Longdo]
Streifendommel {f} [ornith.]Stripe-backed Bittern [Add to Longdo]
Graustreifenfrankolin {m} [ornith.]Grey-striped [Add to Longdo]
Streifengesichtwachtel {f} [ornith.]Stripe-faced Wood Quail [Add to Longdo]
Graukehl-Sumpfhuhn {n} [ornith.]Striped Crake [Add to Longdo]
Strichelralle {f} [ornith.]White-striped Chestnut Rail [Add to Longdo]
Dominikanertriel {m} [ornith.]Double-striped Stone-Curlew [Add to Longdo]
Streifenkuckuck {m} [ornith.]Striped Cuckoo [Add to Longdo]
Schreieule {f} [ornith.]Striped Owl [Add to Longdo]
Streifenschwanzeupherusa [ornith.]Stripe-tailed Hummingbird [Add to Longdo]
Temminckkolibri {m} [ornith.]Stripe-breasted Starthroat [Add to Longdo]
Streifenliest [ornith.]Striped Kingfisher [Add to Longdo]
Streifenbrustspecht {m} [ornith.]Stripe-breasted Woodpecker [Add to Longdo]
Strichelkopfspecht {m} [ornith.]Striped Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis [Add to Longdo]
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe [Add to Longdo]
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti) [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P) [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set [Add to Longdo]
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis) [Add to Longdo]
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei [Add to Longdo]
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish [Add to Longdo]
ニセカンランハギ[, nisekanranhagi] (n) eyestripe surgeonfish (Acanthurus dussumieri, species of Indo-Pacific tang); palani; Dussumier's surgeonfish [Add to Longdo]
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum) [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
ヒレグロスズメダイ[, hiregurosuzumedai] (n) dark-fin chromis (Chromis atripes) [Add to Longdo]
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art) [Add to Longdo]
ブラックスポットホッグフィッシュ[, burakkusupottohoggufisshu] (n) blackspot hogfish (Bodianus opercularis); candystripe hogfish [Add to Longdo]
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano [Add to Longdo]
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[, puripeidoka-do] (n) prepaid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card [Add to Longdo]
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone [Add to Longdo]
ペンシルストライプ[, penshirusutoraipu] (n) pencil stripe [Add to Longdo]
ポリペプチド[, poripepuchido] (n) polypeptide [Add to Longdo]
マルガヒメオオトカゲ[, marugahimeootokage] (n) stripe-tailed Goanna (Varanus gilleni, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern and central Australia) [Add to Longdo]
ミスジチョウチョウウオ[, misujichouchouuo] (n) oval butterflyfish (Chaetodon lunulatus); pinstripe butterflyfish; redfin butterflyfish [Add to Longdo]
モンツキアカヒメジ[, montsukiakahimeji] (n) yellowstripe goatfish (Mulloidichthys flavolineatus) [Add to Longdo]
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish [Add to Longdo]
ヤスジニセモチノウオ[, yasujinisemochinouo] (n) eightstripe wrasse (Pseudocheilinus octotaenia); eightline wrasse [Add to Longdo]
リペア[, ripea] (n) repair [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
リボンストライプ[, ribonsutoraipu] (n) ribbon stripe [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[, reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
ロードハウバタフライフィッシュ[, ro-dohaubatafuraifisshu] (n) three-striped butterflyfish (Chaetodon tricinctus); three-band coralfish [Add to Longdo]
伊勢鯉[いせごい;イセゴイ, isegoi ; isegoi] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) striped mullet (Mugil cephalus); (2) (uk) (See 赤目魚・めなだ) redlip mullet (Chelon haematocheilus); (3) (uk) (See 海菴・はいれん) Indo-Pacific tarpon (Megalops cyprinoides) [Add to Longdo]
稲の螟虫;稲の髄虫[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva [Add to Longdo]
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, ] offal; viscera; tripe [Add to Longdo]
催熟[cuī shú, ㄘㄨㄟ ㄕㄨˊ, ] to promote ripening of fruit [Add to Longdo]
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centripetal force [Add to Longdo]
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] shaggy dog; striped [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] a tiger-cat; stripes; streaks; veins [Add to Longdo]
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, ] mature; ripe [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated [Add to Longdo]
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, / ] stripe; streak [Add to Longdo]
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatching; zebra stripes [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] variegated; striped; marbled [Add to Longdo]
早稻[zǎo dào, ㄗㄠˇ ㄉㄠˋ, ] early season rice; rice at transplanting or still unripe [Add to Longdo]
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] striped [Add to Longdo]
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe [Add to Longdo]
滚瓜烂熟[gǔn guā làn shú, ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄚ ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ, / ] lit. ripe as a melon that rolls from its vine (成语 saw); fig. to know fluently; to know sth inside-out; to know sth by heart [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [Add to Longdo]
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, / ] overripe; overcooked [Add to Longdo]
瓜熟蒂落[guā shú dì luò, ㄍㄨㄚ ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] when the melon is ripe, it falls (成语 saw); problems sort themselves out in the fullness of time [Add to Longdo]
白头偕老[bái tóu xié lǎo, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄌㄠˇ, / ] (to live together until the) white hairs of old age (成语 saw); to live to a ripe old age in conjugal bliss; until death do us part [Add to Longdo]
白头到老[bái tóu dào lǎo, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄉㄠˋ ㄌㄠˇ, / ] (to live together until the) white hairs of old age (成语 saw); to live to a ripe old age in conjugal bliss; until death do us part [Add to Longdo]
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] magnetic stripe card [Add to Longdo]
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] ripe grain [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] late-planted early-ripening grain [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] early-planted late-ripening grain [Add to Longdo]
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony) [Add to Longdo]
[dǔ, ㄉㄨˇ, ] tripe [Add to Longdo]
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, ] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行 [Add to Longdo]
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] USA (land of the stars and stripes) [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] stripes of tiger [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] striped wild cat [Add to Longdo]
蜂巢胃[fēng cháo wèi, ㄈㄥ ㄔㄠˊ ㄨㄟˋ, ] reticulum (second stomach of ruminants, with honeycomb pattern); tripe [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] moon; (striped) toad [Add to Longdo]
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] quadriped; animal; walking beast [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid [Add to Longdo]
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ripely \Ripe"ly\, adv.
     Maturely; at the fit time. --Shak.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ripely
      adv 1: with mature or developed appearance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top