Search result for

rip off

(32 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rip off-, *rip off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rip off    [PHRV] ทำให้หลุดออกอย่างรุนแรง (จากส่วนหน้าของบางสิ่ง), Syn. rip away, rip from
rip off    [PHRV] ขโมยจาก (คำสแลง), Syn. knock off, knock over
rip off    [PHRV] คิดราคามากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hold up, pay through
rip off    [PHRV] สบถ, See also: ด่า, Syn. rip away, tear away

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I even wish I could rip off your nurse's uniformหนูอยากจะฉีกชุดพยาบาลออกเป็นชิ้นๆเลย Ing (2006)
Otherwise he's likely to get upset, rip off his heart rate monitor.ไม่อย่างงั้นเขาจะเสียใจ ดึงสายวัดชีพจรเลย Saw III (2006)
It's on sale. "I'm a pimp"... It's a rip off, huh ?เรื่องนี้กำลังวางขายอยู่นี่ "ผมเป็นชายเจ้าเสน่ห์" เสียตังค์เปล่าเล่มนี้ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Let's rip off their heads and shit down their necks!ไปกุดหัวและหักคอพวกมันกัน! The Love Guru (2008)
She'll probably try to rip off your uniform with her bare hands.เขาคงจะฉีกชุดฟอร์มเธอ ด้วยมือเปล่า Throwdown (2009)
Rip off his fucking head.เด็ดหัวมันทิ้งซะ Evil Is Going On (2010)
We should just rip off the Band-aid and hope for the best.บางทีน่าจะขโมยที่ปิดแผล คิดว่าคงจะดีขึ้น Errand Boy (2010)
And don't rip off this exit. Where is Jeff?และอย่าลอกท่าเต้นออกนี้ไปล่ะ Accounting for Lawyers (2010)
But I'm still coming at you. Rip off the moustache, sweetheart.แต่มันก็ยังทำร้ายลูกได้อยู่ดี จะให้ดึต้องดึงลูก Vampires Suck (2010)
For all I know, right now you could be a hell beast from the seventh circle, waiting for me to turn my back so you can rip off my face and wear it around town like a Halloween mask.เพราะเท่าที่รู้ตอนนี้ แม่อาจจะเป็นตัวประหลาด จากนรกขุมที่ 7 ที่รอให้หนูหันหลัง As You Were (2010)
Dooley and his team are gonna rip off millions of dollars, and no one will even notice.ดูลีย์กับทีมงาน ก็จะขโมยเงินกว่าล้านเหรียญ โดยที่ไม่มีใครทันสังเกตด้วยซ้ำ The Ho Ho Ho Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rip offOi you, that's too much of a rip off by anyone's count! 6:4 is more than enough. Of course I'm the '6'.
rip offO-oi!? Don't rip off my precious hair!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดเกินราคา    [V] rip off, Syn. คิดเกินมูลค่า, Example: เถ้าแก่คิดเกินราคาค่าวัสดุไปตั้งสองพันบาท, Thai definition: บอกราคาแพงเกินควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
ถลำตัว[v.] (thalam tūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step   

Japanese-English: EDICT Dictionary
パクる[, paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab [Add to Longdo]
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P) [Add to Longdo]
切符を切る[きっぷをきる, kippuwokiru] (exp,v5r) to rip off a coupon; to punch a ticket [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) [Add to Longdo]
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rip off
   v 1: deprive somebody of something by deceit; "The con-man beat
      me out of $50"; "This salesman ripped us off!"; "we were
      cheated by their clever-sounding scheme"; "They chiseled me
      out of my money" [syn: {cheat}, {rip off}, {chisel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top