Search result for

rightly

(42 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rightly-, *rightly*, right
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rightly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างยุติธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name.เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, no, he would have rightly assumed That I was...ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน... Space (2010)
That's what's left of your college education! I don't rightly have no other choice, Beans.ถามมาก็ดีแล้ว ฉันจะเล่าอย่างละเอียด Rango (2011)
Ain't always spoken rightly to you, Spirit of the West.ไม่เคยกล่าวคำกับจิตวิญญาณแห่งตะวันตก Rango (2011)
It's living rightly.สำคัญคือการใช้ชีวิตให้เป็นต่างหาก Immortals (2011)
And every worthless seaman fears the name, and rightly so,ชาวเืรือทุกคนกลัวชื่อนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I was angry, and rightly so, but...ตอนนี้ฉันกำลังโกรธ แต่.. Damien Darko (2011)
You did it to protect us, Elijah, and rightly so.พี่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกเรา อไลจาห์ และมันถูกต้องแล้ว All My Children (2012)
Men whose allegiance rightly belongs to me. - You must have faith.คนที่ควรจะต้อง ภักดีต่อข้า The Night Lands (2012)
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง Sunset (2012)
Well, I assumed, rightly, that you would be at home working tonight, and I also assumed that you might be hungry.ก็.. ผมคิดถูกว่า คุณน่าจะทำงานอยู่กับบ้านคืนนี้ Muse of Fire (2012)
Also rightly.และผมยังคิดด้วยว่า คุณอาจจะหิว ซึ่งก็ถูกอีก Muse of Fire (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightlyHe was, quite rightly, very grateful to them.
rightlyHe was rightly punished.
rightlyThey are cousins, if I remember rightly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถูกต้อง[ADV] correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
แจ๊ด = แจด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly   
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly   
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly   
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTLY    R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rightly    (a) (r ai1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply [Add to Longdo]
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc. [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rightly \Right"ly\, adv. [AS. richtlice.]
   1. Straightly; directly; in front. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. According to justice; according to the divine will or
    moral rectitude; uprightly; as, duty rightly performed.
    [1913 Webster]
 
   3. Properly; fitly; suitably; appropriately.
    [1913 Webster]
 
       Eve rightly called, Mother of all mankind. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. According to truth or fact; correctly; not erroneously;
    exactly. "I can not rightly say." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst not rightly see.      --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rightly
   adv 1: with honesty; "he was rightly considered the greatest
       singer of his time" [syn: {rightly}, {justly},
       {justifiedly}] [ant: {unjustly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top