Search result for

rifle

(86 entries)
(1.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rifle-, *rifle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rifle[N] ปืนเล็กยาว, See also: ปืนยาว, ปืนไรเฟิล, Syn. shotgun
rifle[VT] ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน, Syn. groove
rifle[VT] ค้น, See also: รื้อค้น
rifle[VI] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
rifle[VT] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
rifleman[N] ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
rifle through[PHRV] พลิกอย่างเร็ว, Syn. go into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rifle(ไร'เฟิล) n. ปืนยาว,ปืนเล็กยาว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหารปืนยาว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องปืน
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy

English-Thai: Nontri Dictionary
rifle(n) ปืนยาว,ปืนร.ศ.,ปืนไรเฟิล
rifle(vt) ค้นหา,ตีชิง,ปล้นสะดม,ขโมย
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trifle(vi) พูดเล่น,ทำเล่น,ล้อ,เสียเวลา
trifler(n) คนพูดเล่น,คนเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ How I Won the War (1967)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
- Down them rifles.ลงปืนมัน ปืน! How I Won the War (1967)
- Rifles! - Splinter.สะเก็ด แขนลาดชัน How I Won the War (1967)
(Transom) Throw them rifles. - Will advance.จะได้เลื่อน ด้านหน้า, คแล ปเปอ How I Won the War (1967)
- Hit them rifles. You won't break them.คุณจะไม่ได้ทำลายมัน เพื่อ ต้อนรับทักทาย! How I Won the War (1967)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
I remember the number of my first rifle.อย่าพยายามที่หนึ่ง How I Won the War (1967)
11th Poona Rifles.11 นาที่ปืน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Hunting rifles, anything.ปืนล่าสัตว์ หรือปืนอะไรก็ได้ Night of the Living Dead (1990)
- You stay inside. Keep the rifle.- คุณอยู่ในบ้านนะ เอาปืนไว้ด้วย Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rifleA rifle shot broke the peace of the early morning.
rifleBenjamin shot a bear with a rifle.
rifleHe always walks with a rifle.
rifleHe carried a rifle on his shoulder.
rifleHe equipped himself with a rifle.
rifleHe picked up the rifle and aimed it at the target.
rifleSuddenly there was a rifle shot.
rifleThe soldier refused to fire his rifle at the enemy.
rifleThey armed themselves with rifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนยาว[N] rifle, Example: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก, Count unit: ด้าม, กระบอก
มณฑก[N] rifle, Syn. ปืนมณฑก, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนเล็กยาวชนิดหนึ่ง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter   
นกวิกตอเรียส์ ไรเฟลเบิร์ด[n. exp.] (nok Wiktørīas raifēlboēt) EN: Victoria's Riflebird   
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนเล็กยาว [n. exp.] (peūn lek yāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนไรเฟิล[n. exp.] (peūn raifoēl) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
ปืนไรเฟิลอัดลม[n. exp.] (peūn raifoēl at lom) EN: air rifle   FR: carabine à air comprimé [f]
ปืนยาว [n.] (peūnyāo) EN: rifle   FR: carabine [f] ; rifle [m]
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities   FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
เรื่องหยุมหยิม[n. exp.] (reūang yumyim) EN: trivial matters ; trifles ; gnat   FR: bagatelle [f] ; vétie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIFLE    R AY1 F AH0 L
RIFLED    R AY1 F AH0 L D
RIFLES    R AY1 F AH0 L Z
RIFLERY    R AY1 F AH0 L R IY0
RIFLEMAN    R AY1 F AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rifle    (v) (r ai1 f @ l)
rifled    (v) (r ai1 f @ l d)
rifles    (v) (r ai1 f @ l z)
rifleman    (n) (r ai1 f l m @ n)
riflemen    (n) (r ai1 f l m @ n)
rifle-shot    (n) - (r ai1 f l - sh o t)
rifle-range    (n) - (r ai1 f l - r ei n jh)
rifle-shots    (n) - (r ai1 f l - sh o t s)
rifle-ranges    (n) - (r ai1 f l - r ei n jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewehrfeuer {n}rifle fire [Add to Longdo]
Gewehrkolben {m}rifle butt; shotgun butt [Add to Longdo]
Gewehrlauf {m} | Gewehrläufe {pl}rifle barrel; shotgun barrel | barrels [Add to Longdo]
Gewehrschuss {m}rifle shot [Add to Longdo]
Schützenverein {n}rifle club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle [Add to Longdo]
エアライフル[, earaifuru] (n) air rifle [Add to Longdo]
スモールボアライフル[, sumo-ruboaraifuru] (n) small-bore rifle [Add to Longdo]
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert) [Add to Longdo]
ビームライフル[, bi-muraifuru] (n) beam rifle [Add to Longdo]
フリーライフル[, furi-raifuru] (n) free rifle [Add to Longdo]
モーゼル連発銃[モーゼルれんぱつじゅう, mo-zeru renpatsujuu] (n) Mauser rifle [Add to Longdo]
ライフル[, raifuru] (n) rifle; (P) [Add to Longdo]
ライフル射撃[ライフルしゃげき, raifuru shageki] (n) rifle shooting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来复枪[lái fù qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle (loan word); also written 來福槍|来福枪 [Add to Longdo]
来福枪[lái fú qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧㄤ, / ] rifle; (loan word); also written 來復槍|来复枪 [Add to Longdo]
步枪[bù qiāng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. t. [imp. & p. p. {Rifled}; p. pr. & vb. n.
   {Rifling}.] [F. rifler to rifle, sweep away; of uncertain
   origin. CF. {Raff}.]
   1. To seize and bear away by force; to snatch away; to carry
    off.
    [1913 Webster]
 
       Till time shall rifle every youthful grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To strip; to rob; to pillage. --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Stand, sir, and throw us that you have about ye:
       If not, we'll make you sit and rifle you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raffle. [Obs.] --J. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. i.
   1. To raffle. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To commit robbery. [R.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, n. [Akin to Dan. rifle, or riffel, the rifle of
   a gun, a chamfer (cf. riffel, riffelb["o]sse, a rifle gun,
   rifle to rifle a gun, G. riefeln, riefen, to chamfer,
   groove), and E. rive. See {Rive}, and cf. {Riffle}, {Rivel}.]
   1. A gun, the inside of whose barrel is grooved with spiral
    channels, thus giving the ball a rotary motion and
    insuring greater accuracy of fire. As a military firearm
    it has superseded the musket.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Mil.) A body of soldiers armed with rifles.
    [1913 Webster]
 
   3. A strip of wood covered with emery or a similar material,
    used for sharpening scythes.
    [1913 Webster]
 
   {Rifle pit} (Mil.), a trench for sheltering sharpshooters.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rifle \Ri"fle\, v. t.
   1. To grove; to channel; especially, to groove internally
    with spiral channels; as, to rifle a gun barrel or a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   2. To whet with a rifle. See {Rifle}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rifle
   n 1: a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore;
      "he lifted the rifle to his shoulder and fired"
   v 1: steal goods; take as spoils; "During the earthquake people
      looted the stores that were deserted by their owners" [syn:
      {plunder}, {despoil}, {loot}, {reave}, {strip}, {rifle},
      {ransack}, {pillage}, {foray}]
   2: go through in search of something; search through someone's
     belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my
     desk drawers?" [syn: {rifle}, {go}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top