Search result for

ridicule

(65 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridicule-, *ridicule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridicule[VT] เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule[N] การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart,ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน, Episode #1.5 (2008)
This is a message to ridicule me.นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ Episode #1.8 (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
This last report, Daniel stated he's been ridiculed at school for his weight.รายงานสุดท้าย แดเนียลบอกว่า เขาถูกล้อที่โรงเรียนเรื่องน้ำหนัก Pathology (2008)
To more humiliation And ridicule.อาจเป็นการทำให้เด็กๆ โดนเยาะเย้ย ถาถถาง Mattress (2009)
We've come from behind, Dismissed and ridiculed by everyone,เราถูกทุกคนมองข้าม และเยาะเย้ย Mattress (2009)
Is this all? - Don't be ridicules. This is my make-up.มีเท่านี้ใช่ไหมครับ อย่าขำไปหน่อยเลย นั่นแค่กระเป๋าเครื่องสำอางค์ The Lovely Bones (2009)
Because I wanted to talk to someone, and I didn't need your ridicule.เพราะผมอยากจะคุยกับใครสักคน แล้วไม่อยากถูกหัวเราะเยาะ How About a Friendly Shrink? (2010)
A world where I couldn't constantly ridicule your hair.โลกที่ไม่มี การเยาะเย้ยผมของนาย Journey to Regionals (2010)
We'd be ruined, ridiculed, cut by all society!ชื่อเสียงเราพินาศย่อยยับ ถูกเยอะเย้ย และถูกตัดออกจากสังคม! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I can't even imagine how hard it must be to have feelings in high school that you can't act on for fear of being humiliated, ridiculed or worse.ฉันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะยากแค่ไหน ที่ต้องอยู่ในโรงเรียนโดยที่เธอไม่สามารถแสดงออกได้ ว่าเธอกลัวการเป็นคนต่ำต้อย การเยาะเย้ยหรือเรื่องแย่ๆกว่านั้น Duets (2010)
Risking professional ridicule, he was determined to find a way to spot far-off worlds.พวกเขากำลังจุดมืด ของฝุ่นถ้าคุณจะ ลอยรอบจักรวาล และผู้คนที่เข้าใจ Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculeEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
ridiculeHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
ridiculeHe is apt to ridicule others.
ridiculeIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
ridiculeIt is mean of you to ridicule him in public.
ridiculeIt is not good to ridicule him in public.
ridiculeRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก[V] ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
น่าขัน[V] ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ[V] ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ไยไพ[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai definition: พูดให้เขาอาย
กระทบกระเทียบ[V] satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
เย้ยหยัน[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
เยาะเย้ยถากถาง[V] ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter   FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule   FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDICULE    R IH1 D AH0 K Y UW2 L
RIDICULED    R IH1 D AH0 K Y UW2 L D
RIDICULES    R IH1 D AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridicule    (v) (r i1 d i k y uu l)
ridiculed    (v) (r i1 d i k y uu l d)
ridicules    (v) (r i1 d i k y uu l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
生き恥をさらす;生き恥を曝す[いきはじをさらす, ikihajiwosarasu] (exp,v5s) to expose oneself to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙がる;槍玉にあがる;槍玉に上がる(iK)[やりだまにあがる, yaridamaniagaru] (exp,v5r,vi) to be made an example of; to be made a victim of; to be exposed to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
嘲り;嘲けり(io)[あざけり, azakeri] (n,adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n,vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] ridicule [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, n. [F. ridicule, L. ridiculum a jest, fr.
   ridiculus. See {Ridiculous}.]
   1. An object of sport or laughter; a laughingstock; a
    laughing matter.
    [1913 Webster]
 
       [Marlborough] was so miserably ignorant, that his
       deficiencies made him the ridicule of his
       contemporaries.            --Buckle.
    [1913 Webster]
 
       To the people . . . but a trifle, to the king but a
       ridicule.               --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. Remarks concerning a subject or a person designed to
    excite laughter with a degree of contempt; wit of that
    species which provokes contemptuous laughter;
    disparagement by making a person an object of laughter;
    banter; -- a term lighter than derision.
    [1913 Webster]
 
       We have in great measure restricted the meaning of
       ridicule, which would properly extend over whole
       region of the ridiculous, -- the laughable, -- and
       we have narrowed it so that in common usage it
       mostly corresponds to "derision", which does indeed
       involve personal and offensive feelings. --Hare.
    [1913 Webster]
 
       Safe from the bar, the pulpit, and the throne,
       Yet touched and shamed by ridicule alone. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Quality of being ridiculous; ridiculousness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To see the ridicule of this practice. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Derision; banter; raillery; burlesque; mockery; irony;
     satire; sarcasm; gibe; jeer; sneer; ribbing.
 
   Usage: {Ridicule}, {Derision}, {mockery}, {ribbing}: All four
      words imply disapprobation; but ridicule and mockery
      may signify either good-natured opposition without
      manifest malice, or more maliciously, an attempt to
      humiliate. Derision is commonly bitter and scornful,
      and sometimes malignant. {ribbing} is almost always
      good-natured and fun-loving.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, v. t. [imp. & p. p. {Ridiculed};p. pr. &
   vb. n. {Ridiculing}.]
   To laugh at mockingly or disparagingly; to awaken ridicule
   toward or respecting.
   [1913 Webster]
 
      I 've known the young, who ridiculed his rage.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; banter; rally; burlesque; mock; satirize;
     lampoon. See {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, a. [F.]
   Ridiculous. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This action . . . became so ridicule.  --Aubrey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridicule
   n 1: language or behavior intended to mock or humiliate
   2: the act of deriding or treating with contempt [syn:
     {derision}, {ridicule}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ridicule [ridikyl]
   ridiculous
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top