Search result for

ridge

(115 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridge-, *ridge*
English-Thai: Longdo Dictionary
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridge[N] แนวหรือสัน, See also: คิ้ว, ริ้ว, แนว
ridge[N] สันเขา, See also: สันปันน้ำ, เทือกเขา, Syn. ridgeline, wold
ridge[N] ส่วนที่นูน
ridge[VT] ทำให้เป็นสัน
ridge[VI] เป็นแนวสัน
ridged[ADJ] ซึ่งทำเป็นโครง, See also: ซึ่งทำเป็นสัน, Syn. ribbed, crinkled, barred
ridgepole[N] แกนหลังคา, See also: ไม้ขื่อ, อกไก่หลังคา, Syn. rooftree, ridge piece
ridgepiece[N] ขื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
ridgepole(ริดจฺ'โพล) n. อกไก่,ขื่อ,ไม้ขื่อ, Syn. ridge pole,ridge piece
ridgetile(ริดจฺ'ไทลฺ) n. กระเบื้องอกไก่,กระเบื้องหลบหลังคา
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
blank cartridgen. กระสุนเปล่า,กระสุนหลอก
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridge towern. หอสะพาน
bridgeboardn. กระดานบันได
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน

English-Thai: Nontri Dictionary
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
drawbridge(n) สะพานชัก
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
fridge(n) ตู้เย็น
partridge(n) นกกระทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ridgeสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ridge๑. สัน๒. สันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap๑. ส่วนประชิดสันเหงือก๒. ด้านประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge lap ponticฟันแขวนประชิดสันเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge of nose; agger nasi; nasoturbinal conchaสันในจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ridge reamer; cylinder ridge reamer; ring-ridge removerเครื่องปาดขอบในของกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ridgeridge, สันเนิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ridge regression (Statistics)การถดถอยแบบริดจ์ (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of course, that boat's been underwater for over a year, and the tide's been knocking her against the ridge.เเน่นอนว่าเรือนั่นจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1 ปีแล้ว เเละกระเเสน้ำได้กัดเซาะตามเเนวเรือ Rebecca (1940)
Yes, we'll put her right down through there over that ridge.เราจะวางรางผ่านสันเขานั่นไป Blazing Saddles (1974)
And so the railroad has got to go through Rock Ridge.ทางรถไฟ จึงต้องผ่านสันเขาร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Rock Ridge. Rock Ridge.ร็อคริดจ์ วิเศษ Blazing Saddles (1974)
Rock Ridge. Rock Ridge.ร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Rock Ridge.ร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น Blazing Saddles (1974)
I know how we can run everybody out of Rock Ridge.- ผมรู้วิธีไล่ผู้คนไปจากร็อคริดจ์แล้ว - ยังไง Blazing Saddles (1974)
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย Blazing Saddles (1974)
"There was a peaceful town called Rock Ridge,♪ มีเมืองแสนสงบชื่อร็อคริจด์ ♪ Blazing Saddles (1974)
Just this urgent telegram from Rock Ridge.มีโทรเลขด่วนจากร็อคริดจ์ค่ะ Blazing Saddles (1974)
"... of the Office of Sheriff in and for the Township of Rock Ridge.""... นอภ.ของร็อคริดจ์" Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridgeIs this the bus for Park Ridge?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัน[N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ
คันนา[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน
อกไก่[N] ridgepole (of a roof), Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้เครื่องเรือนที่พาดบนเสาดั้ง เป็นสันหลังคา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ไก่จุก[n. exp.] (kai juk) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge   FR: Rouloul couronné [m] ; Roulroul [m]
ไก่นวล[n. exp.] (kai nūan) EN: Long-billed Partridge   FR: Perdrix à long bec [m] ; Rouloul à long bec [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDGE    R IH1 JH
RIDGES    R IH1 JH AH0 Z
RIDGED    R IH1 JH D
RIDGELY    R IH1 JH L IY0
RIDGELL    R IH1 JH AH0 L
RIDGE'S    R IH1 JH AH0 S
RIDGEWAY    R IH1 JH W EY2
RIDGEWOOD    R IH1 JH W UH2 D
RIDGEFIELD    R IH1 JH F IY2 L D
RIDGECREST    R IH1 JH K R EH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridge    (v) (r i1 jh)
ridged    (v) (r i1 jh d)
ridges    (v) (r i1 jh i z)
ridgepole    (n) (r i1 jh p ou l)
ridge-tile    (n) - (r i1 jh - t ai l)
ridgepoles    (n) (r i1 jh p ou l z)
ridge-tiles    (n) - (r i1 jh - t ai l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firstbalken {m}ridge pole [Add to Longdo]
Hauszelt {n}ridge tent [Add to Longdo]
Höhenzug {m}ridge of mountains [Add to Longdo]
Hügelkette {f}ridge of hills [Add to Longdo]
Zwischenhoch {n} [meteo.]ridge of high pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
アーチ橋[アーチきょう, a-chi kyou] (n) arch bridge [Add to Longdo]
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
インクカートリッジ[, inkuka-torijji] (n) {comp} ink cartridge [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
カートリッジ[, ka-torijji] (n) cartridge; (P) [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブ[, ka-torijjite-pudoraibu] (n) {comp} cartridge tape drive [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[, ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) {comp} cartridge tape drive module [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] ridge; mound [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] ridge; crest; apex [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] ridge-pole in roof [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] ridge-beam of a roof; classifier for houses or buildings [Add to Longdo]
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state) [Add to Longdo]
脊线[jǐ xiàn, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ridge line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ブリッジ[ぶりっじ, burijji] bridge [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridge \Ridge\ (r[i^]j), n. [OE. rigge the back, AS. hrycg; akin
   to D. rug, G. r["u]cken, OHG. rucki, hrukki, Icel. hryggr,
   Sw. rugg, Dan. ryg. [root]16.]
   1. The back, or top of the back; a crest. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   2. A range of hills or mountains, or the upper part of such a
    range; any extended elevation between valleys. "The frozen
    ridges of the Alps." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Part rise in crystal wall, or ridge direct.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A raised line or strip, as of ground thrown up by a plow
    or left between furrows or ditches, or as on the surface
    of metal, cloth, or bone, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) The intersection of two surface forming a salient
    angle, especially the angle at the top between the
    opposite slopes or sides of a roof or a vault.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fort.) The highest portion of the glacis proceeding from
    the salient angle of the covered way. --Stocqueler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridge \Ridge\, v. t. [imp. & p. p. {Ridged}; p. pr. & vb. n.
   {Ridging}.]
   1. To form a ridge of; to furnish with a ridge or ridges; to
    make into a ridge or ridges.
    [1913 Webster]
 
       Bristles ranged like those that ridge the back
       Of chafed wild boars.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To form into ridges with the plow, as land.
    [1913 Webster]
 
   3. To wrinkle. "With a forehead ridged." --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridge
   n 1: a long narrow natural elevation or striation
   2: any long raised strip
   3: a long narrow natural elevation on the floor of the ocean
   4: a long narrow range of hills [syn: {ridge}, {ridgeline}]
   5: any long raised border or margin of a bone or tooth or
     membrane
   6: a beam laid along the edge where two sloping sides of a roof
     meet at the top; provides an attachment for the upper ends of
     rafters [syn: {ridge}, {ridgepole}, {rooftree}]
   v 1: extend in ridges; "The land ridges towards the South"
   2: plough alternate strips by throwing the furrow onto an
     unploughed strip
   3: throw soil toward (a crop row) from both sides; "He ridged
     his corn"
   4: spade into alternate ridges and troughs; "ridge the soil"
   5: form into a ridge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top