หรือคุณหมายถึง richneß?
Search result for

richness

(26 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -richness-, *richness*, richnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
richness[N] ความมั่งคั่ง, See also: การมีมากมาย, ความอุดม, Syn. abundance, bounty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know neither their richness nor their role.เราไม่รู้สึกถึงหน้าที่ และคุณค่าของมัน Home (2009)
"That is richness."นั่นคือความร่ำรวย Collateral Beauty (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richnessThe soil retained richness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดมสมบูรณ์[N] richness, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้, Thai definition: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
ความร่ำรวย[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความยากจน, Example: กลุ่มคนบางกลุ่มก็ใช้ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวย
ความมั่งคั่ง[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Ant. ความยากจน, Example: คนจีนในอินโดนีเซียฝังรากและสั่งสมความมั่งคั่งมายาวนานกระทั่งติดอันดับเศรษฐีของโลก
ความรวย[N] wealthiness, See also: richness, opulence, affluence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, Example: ความรวยของเขามาจากการค้ายาเสพติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udomsombūn) EN: richness   FR: abondance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RICHNESS    R IH1 CH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
richness    (n) (r i1 ch n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfülltheit {f} (des Lebens)richness (of life) [Add to Longdo]
Fettheit {f} (eines Gemisches)richness (of mixture) [Add to Longdo]
Fischreichtum {m}richness in fish [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f} (von Boden)richness (of soil) [Add to Longdo]
Gemischregelung {f} [auto]richness correction [Add to Longdo]
Schwere {f} (von Wein, Essen)richness (of wine, food) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤い[うるおい, uruoi] (n) (1) moisture; damp; wetness; (2) richness; warmth; gain; profit; (3) financial leeway; (P) [Add to Longdo]
読みで;読み出[よみで, yomide] (n) huge amount of material (worth reading); richness of content (of a book) [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na,n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P) [Add to Longdo]
富饒[ふじょう;ふにょう;ふうじょう, fujou ; funyou ; fuujou] (n,adj-na) richness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Richness \Rich"ness\, n.
   The quality or state of being rich (in any sense of the
   adjective).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 richness
   n 1: the property of being extremely abundant; "the profusion of
      detail"; "the idiomatic richness of English" [syn:
      {profusion}, {profuseness}, {richness}, {cornucopia}]
   2: abundant wealth; "they studied forerunners of richness or
     poverty"; "the richness all around unsettled him for he had
     expected to find poverty" [syn: {affluence}, {richness}]
   3: the property of a sensation that is rich and pleasing; "the
     music had a fullness that echoed through the hall"; "the
     cheap wine had no body, no mellowness"; "he was well aware of
     the richness of his own appearance" [syn: {fullness},
     {mellowness}, {richness}]
   4: the quality of having high intrinsic value; "the richness of
     the mines and pastureland"; "the cut of her clothes and the
     richness of the fabric were distinctive"
   5: the property of producing abundantly and sustaining vigorous
     and luxuriant growth; "he praised the richness of the soil";
     "weeds lovely in their rankness" [syn: {richness},
     {rankness}, {prolificacy}, {fertility}]
   6: a strong deep vividness of hue; "the fire-light gave a
     richness of coloring to that side of the room"
   7: splendid or imposing in size or appearance; "the grandness of
     the architecture"; "impressed by the richness of the flora"
     [syn: {impressiveness}, {grandness}, {magnificence},
     {richness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top