Search result for

revive

(68 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revive-, *revive*
Possible hiragana form: れう゛ぃう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revive[VI] ฟื้นคืนสติ, See also: มีชีวิติชีวา, Syn. refresh, recover, revitalize
revive[VT] ฟื้นคืนสติ, See also: มีชีวิติชีวา, Syn. refresh, recover, revitalize
reviver[N] ผู้ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: ผู้ฟื้นฟู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revive(รีไวว') vt. ฟื้นฟู,ทำให้คืนชีพ,กระตุ้น,เร้าใจ,ทำให้เกิดขึ้นอีก,ฉายหนังเก่า,นำกลับ,เร้าใจ, See also: revivability n. revivable adj. revibably adv. reviver n. revivingly adv., Syn. restore,rescue

English-Thai: Nontri Dictionary
revive(vi) นำกลับ,ฟื้นฟู,เร้าใจ
revive(vt) ฟื้นฟู,ทำให้คืนชีพ,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
Tits to revive a dying crippleหน้าอกจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Why are you hanging around? Revive him."แกไปที่นั่นทำไม ทำให้มันฟื้น" The Jackal (1997)
revive my warriors to slay the humans.หากคุณลอร์ดแห่งป่านี้ฟื้นนักรบของฉันจะฆ่ามนุษย์ Princess Mononoke (1997)
We can still revive that is "The wound that heals."เรายังคงสามารถฟื้นฟูได้อยู่ นั้นก็คือ "The wound that heals." All About Lily Chou-Chou (2001)
When matured, a potion will be made which will revive Mrs. Norris.พอโตแล้ว เราจะเอามาผสมยา ชุบชีวิตคุณนายนอร์ริส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I told them the boy revived.ฉันบอกพวกเขาเกี่ยวกับเด็กผู้ชายน่ะ Yomigaeri (2002)
How many people revived?มีกี่คนที่ฟื้นกลับมา? Yomigaeri (2002)
If I bring it back, he'll revive.ฉันจะเอามันกลับไปแล้วเขาจะได้ฟื้นกลับมา Yomigaeri (2002)
I cannot revive nowI cannot revive now Yomigaeri (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reviveA spring rain revived the flower.
reviveHe revived the child with artificial respiration.
reviveIt revived with even greater vigor.
reviveI was revived by a glass of water.
reviveMy hopes revived.
reviveThat rose will revive if you water it.
reviveThat will help revive a fashion of the past.
reviveThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
reviveThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
reviveThe city revived with greater vigor.
reviveThe cold air revived Tom.
reviveThe flowers revived after the rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อ[V] revive, See also: resurrect, reintroduce, restore, bring back, Syn. หยิบยก, Example: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai definition: เอาขึ้นมาใหม่
ฟื้นคืนชีพ[V] resurrect, See also: revive, bring back, Syn. ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น, Example: เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง, Thai definition: ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
สร่าง[์V] recover, See also: revive, recuperate, regain, get over, Syn. คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย, Thai definition: ทุเลาอาการลง
ชุบชีวิต[V] revive, See also: resurrect, restore, bring someone back to life, Example: ฤาษีตนนี้สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้อีกครั้ง, Thai definition: ทำให้เป็นขึ้น ทำให้มีชีวิตขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
คืนชีพ[v.] (kheūnchīp) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life   FR: ressusciter ; revivre
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back   FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce   FR: revivre ; renaître
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain   FR: récupérer ; se remettre
สร่างไข้[v. exp.] (sāng khai) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVIVE    R IH0 V AY1 V
REVIVE    R IY0 V AY1 V
REVIVED    R IH0 V AY1 V D
REVIVED    R IY0 V AY1 V D
REVIVES    R IY0 V AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revive    (v) (r i1 v ai1 v)
revived    (v) (r i1 v ai1 v d)
revives    (v) (r i1 v ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふっかーつ[, fukka-tsu] (int) (See 復活) I'm back! Revived! [Add to Longdo]
リバイブショップ[, ribaibushoppu] (n) revive shop [Add to Longdo]
黄泉帰る[よみじがえる, yomijigaeru] (v4r,vi) (arch) (See 甦る・よみがえる・1) to be resurrected; to be resuscitated; to be rehabilitated; to be revived [Add to Longdo]
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P) [Add to Longdo]
再映[さいえい, saiei] (n,vs) rerun; reshow; revive (a movie) [Add to Longdo]
死者を生かす[ししゃをいかす, shishawoikasu] (exp,v5s) (obsc) to revive the dead [Add to Longdo]
吹き返す[ふきかえす, fukikaesu] (v5s) to blow in the opposite direction; to revive [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]
生き返る(P);生返る(P);生きかえる[いきかえる, ikikaeru] (v5r,vi) to revive; to come to oneself; to be restored to life; (P) [Add to Longdo]
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, / ] revive [Add to Longdo]
[sū, ㄙㄨ, / ] revive; surname Su [Add to Longdo]
兴中会[Xīng zhōng huì, ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revive China society, founded by Dr Sun Yat-sen 孫中山|孙中山 in 1894 in Honolulu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revive \Re*vive"\, v. t. [Cf. F. reviver. See {Revive}, v. i.]
   1. To restore, or bring again to life; to reanimate.
    [1913 Webster]
 
       Those bodies, by reason of whose mortality we died,
       shall be revived.           --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise from coma, languor, depression, or
    discouragement; to bring into action after a suspension.
    [1913 Webster]
 
       Those gracious words revive my drooping thoughts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Your coming, friends, revives me.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to recover from a state of neglect or disuse; as,
    to revive letters or learning.
    [1913 Webster]
 
   4. To renew in the mind or memory; to bring to recollection;
    to recall attention to; to reawaken. "Revive the libels
    born to die." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       The mind has a power in many cases to revive
       perceptions which it has once had.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. (Old Chem.) To restore or reduce to its natural or
    metallic state; as, to revive a metal after calcination.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revive \Re*vive"\, v. i. [imp. & p. p. {Revived}; p. pr. & vb.
   n. {Reviving}.] [F. revivere, L. revivere; pref. re- re- +
   vivere to live. See {Vivid}.]
   1. To return to life; to recover life or strength; to live
    anew; to become reanimated or reinvigorated. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord heard the voice of Elijah; and the soul of
       the child came into again, and he revived. --1 Kings
                          xvii. 22.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to recover from a state of oblivion, obscurity,
    neglect, or depression; as, classical learning revived in
    the fifteenth century.
    [1913 Webster]
 
   3. (Old Chem.) To recover its natural or metallic state, as a
    metal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revive
   v 1: cause to regain consciousness; "The doctors revived the
      comatose man" [syn: {resuscitate}, {revive}]
   2: give new life or energy to; "A hot soup will revive me";
     "This will renovate my spirits"; "This treatment repaired my
     health" [syn: {animate}, {recreate}, {reanimate}, {revive},
     {renovate}, {repair}, {quicken}, {vivify}, {revivify}]
   3: be brought back to life, consciousness, or strength;
     "Interest in ESP revived"
   4: restore from a depressed, inactive, or unused state; "He
     revived this style of opera"; "He resurrected the tango in
     this remote part of Argentina" [syn: {revive}, {resurrect}]
   5: return to consciousness; "The patient came to quickly"; "She
     revived after the doctor gave her an injection" [syn: {come
     to}, {revive}, {resuscitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top