Search result for

revival

(43 entries)
(0.91 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revival-, *revival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revival[N] การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revival[N] การทำให้ฟื้นคืนชีพ, See also: การทำให้มีพลังใหม่, Syn. rebirth, resurrection
revivalism[N] การฟื้นฟูใหม่
revivalist[N] ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่, See also: ผู้ฟื้นฟูศรัทธาใหม่, Syn. preacher, missionary, evangelist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู,การคืนชีพ,การทำให้มีพลังอีก,การนำมาใช้อีก- S. renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revivalการกลับคืนมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revival of willการรื้อฟื้นพินัยกรรมเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
"Bad Moon Rising" by Creedence Clearwater Revival"Bad Moon Rising" by Creedence Clearwater Revival In My Time of Dying (2006)
Credence Clearwater Revival.เครเดนซ์ เคลียวอเทอร์ รีไววอล Live Free or Die Hard (2007)
Just when we're all required to play our part in the national revival.ในขณะที่พวกเราทุกคน ต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Just rehearsing for the revival of evita.แค่กลับมาได้ยินการกลับมาของเอวิต้า House Divided (2009)
Folks in my support group have been going to this revival serviceดนตรีแนวพื้นบ้านของกลุ่มสนับสนุนของฉัน เป็นการช่วยเหลือบำบัดผู้ป่วยโรคนี้ Fa Guan (2009)
When we did it back in '93, the disco revival was in its heyday.ยุคฉัน ปี'93 เป็นยุครุ่งเรืองของดิสโก้ Showmance (2009)
We hit the revival theater downtown for the midnight show of Rocky Horror.เราจะฟื้นฟูโรงละครขึ้นมาใหม่ ในเมือง ตอน เที่ยงคืน สำหรับการแสดง The Rocky Horror Glee Show (2010)
Hey, if I may interrupt the Chuck Norris revival with some logic...เอ่อ ถ้าฉันจะขอขัดจังหวะ อะไรสักหน่อย สักหน่อยนะ As You Were (2010)
We saw Love Story at the Revival Theater.เราไปดู Love Story ที่โรงละครริไววัลด้วยกัน Blame It on the Alcohol (2011)
'It's a '60s, '70s, and '80s revival night at Anfield.ในยุค '60s, '70s และ '80s คืนแห่งการคืนชีพที่แอนฟิลด์ Will (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรื้อ[N] revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[n. exp.] (sathāpattayakam feūnfū Køthik) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture   FR: architecture néogothique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REVIVAL    R IH0 V AY1 V AH0 L
REVIVAL    R IY0 V AY1 V AH0 L
REVIVALS    R IY0 V AY1 V AH0 L Z
REVIVALIST    R IY0 V AY1 V AH0 L IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revival    (n) (r i1 v ai1 v @ l)
revivals    (n) (r i1 v ai1 v @ l z)
revivalist    (n) (r i1 v ai1 v @ l i s t)
revivalists    (n) (r i1 v ai1 v @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
リバイバル[, ribaibaru] (n,vs) revival; (P) [Add to Longdo]
リヴァイヴァル[, rivaivaru] (n) revival [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n,vs) revival; restoration; resuscitation [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n,vs,adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
産業再生[さんぎょうさいせい, sangyousaisei] (n) industrial revival or recovery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revival \Re*viv"al\, n. [From {Revive}.]
   The act of reviving, or the state of being revived.
   Specifically:
   (a) Renewed attention to something, as to letters or
     literature.
   (b) Renewed performance of, or interest in, something, as the
     drama and literature.
   (c) Renewed interest in religion, after indifference and
     decline; a period of religious awakening; special
     religious interest.
   (d) Reanimation from a state of langour or depression; --
     applied to the health, spirits, and the like.
   (e) Renewed pursuit, or cultivation, or flourishing state of
     something, as of commerce, arts, agriculture.
   (f) Renewed prevalence of something, as a practice or a
     fashion.
   (g) (Law) Restoration of force, validity, or effect; renewal;
     as, the revival of a debt barred by limitation; the
     revival of a revoked will, etc.
   (h) Revivification, as of a metal. See {Revivification}, 2.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revival
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]
   2: an evangelistic meeting intended to reawaken interest in
     religion [syn: {revival}, {revival meeting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top