Search result for

revise

(80 entries)
(1.2417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revise-, *revise*
Possible hiragana form: れう゛ぃせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revise    [VT] แก้ไข, See also: ชำระ, ตรวจแก้, Syn. correct, modify, update
revise    [VT] ทบทวน, Syn. go over, review, study
revise    [N] สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข, Syn. amendment, proof

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pentagon sent out revised...ตึกเพนตากอนเปิดเผยการแก้ไข... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Corine I suggest you go now and tell them to revise, the information that crossed with him.ผมแนะนำให้คุณไปซะ ไปบอกคนของคุณ บอกให้พวกเค้ารู้ว่า องค์กรเค้ามีช่องโหว่แล้ว Quantum of Solace (2008)
If this went well, if enough people saw it, revised their opinion, you could move back East way, way earlier than we expected.ถ้ามันไปได้ดี คนดูเพียงพอ มันกลับด้านความคิดสังคมได้ครับ ท่านก็จะกลับไปสู่ความสดใสดีขึ้น กว่าที่เราคาดไว้ Frost/Nixon (2008)
Branch manager wants a revised brochure for the conference on the Knox 500.ผู้จัดการสาขาที่ต้องการโบรชัวร์ปรับปรุง สำหรับการประชุมในน็อกซ์ 500 Revolutionary Road (2008)
But if I may speak for everyone, if you were willing to revise it, I'm sure we would all be interested.ถ้าให้ฉันพูดแทนทุกคน ถ้าคุณเอากลับไปแก้ไขได้ ฉันมั่นใจว่าเราทุกคนจะสนใจ Julie & Julia (2009)
E 'cosi' bello revise your face.ดีจริงๆที่ได้เจอหน้าอีกครั้ง Chuck Versus the Dream Job (2009)
E 'bello revise both.ยินดีที่ได้พบคุณทั้งคู่ Chuck Versus the Dream Job (2009)
We should revise the bolo.คงเพื่อไม่ให้ใครจำได้ Roadkill (2009)
Estimated impact point, revised to 205.ทำการคำนวณจุดปะทะใหม่ คีย์ที่สอง Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The treaty involves the egos of each country. Trying to revise it is close to impossible.สนธิสัญญามันเกี่ยวข้องกับทิฐิของแต่ละประเทศ/Nฉันไม่คิดหรอกว่าพวกเขาจะทบทวนเรื่องนี้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Plus, here's a revised deal, you give me 100% of what I want, you get back 100% of Jessica.คุณเอาสิ่งที่ผมต้องการมาให้ 100% คุณจะได้ตัวเจสสิก้ากลับคืนไปในสภาพ 100% Episode #1.5 (2010)
Appropriated by the revised eminent domain provisionได้รับการแต่งตั้งในปี 1989 Over There: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reviseA revised edition of the encyclopedia was published.
reviseCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
reviseHe revised his opinion.
reviseIn the light of these facts, it may be necessary to revise our theory.
reviseIn the light of what you told us, I think we should revise our plan.
reviseMy supervisor looked at the revised schedule and nodded his agreement.
reviseOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.
reviseThe author revised his manuscript over and over again.
reviseThe revised timetable will go into effect on the 5th of this month.
reviseThe rule should be revised.
reviseThe timetable has been revised.
reviseYou'd better revise history for the exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคายนาย    [V] revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เกลา    [V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
ร้อยกรอง    [V] revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
ปรับ    [V] adjust, See also: revise, improve, better, Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน, Example: กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน, Thai definition: ทำให้อยู่ในสภาพหรือลักษณะที่เหมาะสม
ชำระ    [V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง, Example: คณะกรรมการชำระพจนานุกรมเล่มเดิมอยู่เพื่อนำมาพิมพ์ใหม่
แก้ไข [V] amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น
สะสาง    [V] revise, See also: review, correct, adjust, Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง, Example: รัฐบาลกรุงวอชิงตันอยากจะสะสางปัญหาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้, Thai definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prapprung kaēkhai) EN: revised edition   
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppramān) EN: revise a budget   FR: réviser un budget
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praē yatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal   
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review   
ทาน[v.] (thān) EN: check up ; re-read   FR: réviser ; vérifier
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

CMU English Pronouncing Dictionary
REVISE    R IH0 V AY1 Z
REVISE    R IY0 V AY1 Z
REVISED    R IH0 V AY1 Z D
REVISED    R IY0 V AY1 Z D
REVISES    R IH0 V AY1 Z AH0 Z
REVISES    R IY0 V AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revise    (v) (r i1 v ai1 z)
revised    (v) (r i1 v ai1 z d)
reviser    (n) (r i1 v ai1 z @ r)
revises    (v) (r i1 v ai1 z i z)
revisers    (n) (r i1 v ai1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
改む[あらたむ, aratamu] (v5m,vt) (abbr) (See 改める) to revise; to change [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改正法[かいせいほう, kaiseihou] (n) revised law [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
改訂版(P);改定版(iK)[かいていばん, kaiteiban] (n) revised edition; (P) [Add to Longdo]
改版[かいはん, kaihan] (n,vs) revision; revised edition [Add to Longdo]
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, / ] revised edition; revised version [Add to Longdo]
增订[zēng dìng, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise and enlarge [Add to Longdo]
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, / ] revised and enlarged edition [Add to Longdo]
新修[xīn xiū, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄡ, ] revise; revised [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revise \Re*vise"\, n.
   1. A review; a revision. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A second proof sheet; a proof sheet taken after
    the first or a subsequent correction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revise \Re*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Revised}; p. pr. & vb.
   n. {Revising}.] [F. reviser, fr. L. revidere, revisum, to see
   again; pref. re- re- + videre, visum, to see. See {Review},
   {View}.]
   1. To look at again for the detection of errors; to
    reexamine; to review; to look over with care for
    correction; as, to revise a writing; to revise a
    translation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) To compare (a proof) with a previous proof of the
    same matter, and mark again such errors as have not been
    corrected in the type.
    [1913 Webster]
 
   3. To review, alter, and amend; as, to revise statutes; to
    revise an agreement; to revise a dictionary.
    [1913 Webster]
 
   {The Revised Version of the Bible}, a version prepared in
    accordance with a resolution passed, in 1870, by both
    houses of the Convocation of the Province of Canterbury,
    England. Both English and American revisers were employed
    on the work. It was first published in a complete form in
    1885, and is a revised form of the Authorized Version. See
    {Authorized Version}, under {Authorized}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revise
   n 1: the act of rewriting something [syn: {revision}, {revisal},
      {revise}, {rescript}]
   v 1: make revisions in; "revise a thesis"
   2: revise or reorganize, especially for the purpose of updating
     and improving; "We must retool the town's economy" [syn:
     {retool}, {revise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top