Search result for

revealed

(37 entries)
(0.9195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revealed-, *revealed*, reveal, reveale
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anyway, we all revealed we'd all received a letter.ยังไงก็แล้วแต่ เราทุกคนเผยให้ เห็นว่าทุกคนได้รับจดหมาย Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
If the Puppet Master revealed this to the world there'd be one hell of an international stink.ҹѡԴԴµǢ, 价š. Ghost in the Shell (1995)
What if science simply revealed that He never existed in the first place?เกิดอะไรขึ้นถ้าวิทยาศาสตร์ เปิดเผยเพียง ที่เขาไม่เคยอยู่ในสถานที่แรก? Contact (1997)
On his deathbed, he revealed your existence to Louis and your mother.แต่ก่อนสิ้นพระชนม์ ทรงบอกหลุยส์ กับแม่เจ้า The Man in the Iron Mask (1998)
and revealed God's special purpose for our family.และแสดงพระประสงค์ สำหรับครอบครัวเรา Frailty (2001)
He believed that when he laid his hands on her, it revealed her sins.เขาเชื่อเช่นนั้น เมื่อเขาเอื้อมมือไปจับเธอ รับรู้บาปของเธอ Frailty (2001)
Revealed his true colors.เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา Platonic Sex (2001)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)
I sense we're about to have revealed here the dark side of Mr Colin Ware.ผมสัมผัสได้ถึงสิ่งประหลาดแถวๆ นี้ ด้านมืดของคุณคอลิน แวร์ Hope Springs (2003)
A recent U.S. Treasury Department report revealed in one week aloneในรายงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อไม่นานนี้ เปิดเผยว่าเพียงแค่ใน 1 สัปดาห์ The Corporation (2003)
If she is handed over to the Royal Police her identity would be revealed and our secrets would be disclosedIf she is handed over to the Royal Police her identity would be revealed and our secrets would be disclosed The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revealedAll their secrets have been revealed.
revealedA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
revealedAt last the truth was revealed to us.
revealedBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
revealedCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
revealedFinally her true talent revealed itself in that painting.
revealedHe revealed the secret to her.
revealedHe revealed the secret to her when nobody was by.
revealedHe thus revealed his glory.
revealedI revealed the truth of the matter.
revealedOur experiment has revealed that his report was inaccurate.
revealedOur experiment has revealed that his report was unreliable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ยาผีบอก[n. exp.] (yā phī bøk) EN: spirit-revealed remedy   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVEALED    R IH0 V IY1 L D
REVEALED    R IY0 V IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revealed    (v) (r i1 v ii1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Offenbarungsreligion {f}revealed religion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others [Add to Longdo]
啓示宗教[けいじしゅうきょう, keijishuukyou] (n) revealed religion [Add to Longdo]
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference [Add to Longdo]
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reveal \Re*veal"\, v. t. [imp. & p. p. {Revealed}; p. pr. & vb.
   n. {Revealing}.] [F. r['e]v['e]ler, L. revelare, revelatum,
   to unveil, reveal; pref. re- re- + velare to veil; fr. velum
   a veil. See {Veil}.]
   1. To make known (that which has been concealed or kept
    secret); to unveil; to disclose; to show.
    [1913 Webster]
 
       Light was the wound, the prince's care unknown,
       She might not, would not, yet reveal her own.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to communicate (that which could not be
    known or discovered without divine or supernatural
    instruction or agency).
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; disclose; divulge; unveil; uncover;
     open; discover; impart; show.
 
   Usage: See {Communicate}. -- {Reveal}, {Divulge}. To reveal
      is literally to lift the veil, and thus make known
      what was previously concealed; to divulge is to
      scatter abroad among the people, or make publicly
      known. A mystery or hidden doctrine may be revealed;
      something long confined to the knowledge of a few is
      at length divulged. "Time, which reveals all things,
      is itself not to be discovered." --Locke. "A tragic
      history of facts divulged." --Wordsworth.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top