Search result for

retrospect

(55 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrospect-, *retrospect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrospect[N] การรำลึกอดีต, Syn. hindsight, remembrance
retrospection[N] การระลึกถึงความหลัง, See also: การมองย้อนหลัง, การมองอดีต, Syn. looking back, remembrance
retrospective[ADJ] ระลึกถึงความหลัง, See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต, Syn. backward-looking
retrospective[ADJ] มีผลย้อนหลัง, Syn. retroactive
retrospective[N] นิทรรศการผลงานเก่าๆ ของศิลปิน, Syn. exhibition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retrospect(รี'ทระสเพคทฺ) vt.,n. (การ) หวนกลับ,หวนรำลึก,คิดถึงอดีต, See also: retrospection n. retrospective adj.,n. retrospectively adv. retrospectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
retrospect(n) การหวนคิด,การพิจารณาย้อนหลัง,การนึกถึงอดีต
retrospection(n) การหวนรำลึก,การหวนคิด,การนึกถึงอดีต
retrospective(adj) มีผลย้อนหลัง,หวนคิด,ทบทวนความหลัง,หวนรำลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrospective-ย้อนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrospective legislation; retroactive legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrospective legislation; retroactive legislationกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrospective ratingการกำหนดอัตราตามผลย้อนหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrospective studyการศึกษาย้อนหลัง [มีความหมายเหมือนกับ case control ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrospective surveyการสำรวจย้อนหลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retrospectiveretrospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อที่มีเก็บไว้อยู่แล้ว (analysis of already collected/existing tissues) [ชีวจริยธรรม]
Retrospective bibliographyบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
retrospective study (n phrase) การศึกษาย้อนหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- i agree. in retrospect, the bureau should have proceeded differently.การสืบสวนของเธอ ทำให้เขาตาย The Getaway (2009)
- well, your retrospect cost a man his life.เราจะรับช่วงต่อเอง แสดงว่า หลังจากที่พวกเราทำเรื่องยากๆ ทั้งหมดแล้ว พวกคุณก็เข้ามาชุบมือเปิดงั้นสิ The Getaway (2009)
In retrospect,shouI ld've had a cookie.ผมระลึกได้ว่าผมควรจะกินคุ๊กกี้สักหน่อย I Saw What I Saw (2009)
All organisms evolve and develop along patterns only recognized in retrospect.จุลชีพทุกชนิดต่างมีการพัฒนา ตามแนวทางที่ปลูกฝังมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
In retrospect, that was clue number two.พอนึกย้อนแล้ว นั่นเป็นครั้งสองที่ผมควรจะเฉลียวใจ The Staircase Implementation (2010)
Watch the two-hour special on Kate Middleton's hairdresser the Say Yes to the Dress royal retrospective.ดูรายการพิเศษ 2 ชม. เรื่องช่างผมเคธ มิลเดิลตั้น ย้อนรอย ชุดอภิเษกแสนงาม Royal Wedding (2011)
The merchant ivory retrospective. You can ensureร้านค้างาช้างที่ระลึก คุณสามารถมั่นใจได้ Damien Darko (2011)
What is it with guys? Everything's more beautiful in retrospect.พวกผู้ชายนี่น้า กว่าจะเห็นความงามก็เมื่อทุกอย่างหลุดมือไป Source Code (2011)
Everything looks more beautiful in retrospect, doesn't it?ทุกอย่างดูสวยงามยามที่หลุดลอยไป ใช่ไหม Source Code (2011)
Bit dramatic, in retrospect.Bit dramatic, in retrospectMagus (2012)
although that was probably, in retrospect, a crazy idea.ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็น, ในการหวนกลับเป็นความคิดที่บ้า Fading Gigolo (2013)
All right, dude, in retrospect, it probably wasn't a good idea to stay the night.โอเค พวก พอนึกย้อนไปแล้ว ค้างคืน ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก Pizza Box (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนหลัง[V] retrospect, See also: retroact, Syn. ย้อนไป, Example: เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาชาติไทยย้อนหลังไป 36 ปีในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์, Thai definition: ย้อนกลับไปถึงอดีต
หวนนึก[V] recall, See also: retrospect, think back, recollect, remember, Syn. นึกถึง, ระลึกถึง, หวนคิด, Example: ชายแก่หวนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
ย้อนหลัง[v. exp.] (yøn lang) EN: retrospect ; retroact   
ย้อนหลัง[adj.] (yøn lang) EN: retroactive   FR: rétroactif ; rétrospectif

CMU English Pronouncing Dictionary
RETROSPECT    R EH1 T R AH0 S P EH2 K T
RETROSPECTIVE    R EH2 T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
RETROSPECTIVELY    R EH2 T R OW0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrospect    (n) (r e1 t r @ s p e k t)
retrospection    (n) (r e2 t r @ s p e1 k sh @ n)
retrospective    (j) (r e2 t r @ s p e1 k t i v)
retrospections    (n) (r e2 t r @ s p e1 k sh @ n z)
retrospectively    (a) (r e2 t r @ s p e1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückblick {m} | Rückblicke {pl}retrospect | retrospects [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レトロ[, retoro] (n) (abbr) (See レトロスペクティブ) retrospective; (P) [Add to Longdo]
レトロスペクティブ[, retorosupekuteibu] (n,adj-no) retrospective [Add to Longdo]
回顧的[かいこてき, kaikoteki] (adj-na) retrospective [Add to Longdo]
後方視的[こうほうしてき, kouhoushiteki] (adj-na) (See 後方) retrospective [Add to Longdo]
遡及書誌[そきゅうしょし, sokyuushoshi] (n) retrospective bibliography [Add to Longdo]
遡上[そじょう, sojou] (n,vs) going upstream; retroact; retrospect [Add to Longdo]
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遡及書誌[そきゅうしょし, sokyuushoshi] retrospective bibliography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrospect \Re"tro*spect\, v. i. [L. retrospicere; retro back +
   specere, spectum, to look. See {Spy}, and cf. {Expect}.]
   To look backward; hence, to affect or concern what is past.
   [1913 Webster]
 
      It may be useful to retrospect to an early period. --A.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrospect \Re"tro*spect\, n.
   A looking back on things past; view or contemplation of the
   past. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      We may introduce a song without retrospect to the old
      comedy.                 --Landor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrospect
   n 1: contemplation of things past; "in retrospect"
   v 1: look back upon (a period of time, sequence of events);
      remember; "she reviewed her achievements with pride" [syn:
      {review}, {look back}, {retrospect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top