หรือคุณหมายถึง restleß?
Search result for

restless

(67 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restless-, *restless*, restles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restless[ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด, Syn. unsettled, unstable, nervous
restless[ADJ] ไม่ได้พักผ่อน, Syn. sleepless
restlessly[ADV] อย่างกระสับกระส่าย, Syn. nervously, uncomfortably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
I'm restless. I can't help it.ฉันไม่ได้พักผ่อน ฉันช่วยไม่ได้หรอก The Nightmare Before Christmas (1993)
Your father was restless.ถึงแม้เหมือนฆ่าตัวตายรึ Rapa Nui (1994)
His fans are getting really restless.แฟนๆของเคนเฝ้ารอจนแทบจะคลั่งกันอยู่แล้ว In the Mouth of Madness (1994)
It´s like the goddamn Young and the restless.แทบจะเหมือนละครน้ำเน่าอยู่แล้ว Never Been Kissed (1999)
You look restlessดูคุณไม่ได้พักผ่อนเลยนี่นา Uninvited (2003)
I understand the drill- keep 'em waiting- but the natives are gettin' restless.ฉันเค้าใจมุขที่ให้คนรอนะ แต่คนดูจะคลั่งตายแล้วหว่ะ Just My Luck (2006)
And now, as then, it's not fear that grips him only restlessness.ลมทะเลหนาวเย็นโชย คอและหน้าอกชุ่มเหงื่อ นางนวลร่ำร้อง 300 (2006)
You restless tonight, Rawlings?คืนนี้งุ่นง่านหรือ รอลลิงส์ Flyboys (2006)
As another day passed by without any news, the kids became restless.หลายวันผ่านไปโดยไร้ข่าวคราว ทุกคนเริ่มหยุดคิดไม่ได้ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
A sleepless, restless stranger who keeps walking keeps eating keeps living.คนแปลกหน้าที่ไม่หลับใหล ไม่อยู่นิ่ง... ...ซึ่งเดิน... ...กิน... The Brave One (2007)
"Oh my restless heart"โอ้ ใจที่ร้อนรุ่มของฉัน Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restlessI feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.
restless"I fell asleep?" "Totally." "Really?" "You were very restless, did you have a scary dream?"
restlessIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
restlessMy sister is so restless that she often leaves things behind.
restlessShe felt restless all day long.
restlessShe was restless because she did not have anything to do.
restlessThoughts meander like a restless wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
อยู่ไม่สุข[ADJ] restless, See also: naughty, Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน, Example: น้องเป็นเด็กอยู่ไม่สุข ใครเอาไปเลี้ยงเป็นต้องปวดหัวทุกคน, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
แดดิ้น[v.] (daēdin) EN: be restless   
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; excité
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly   FR: grappiller
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish   
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisuk) EN: pick up things restlessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESS    R EH1 S T L AH0 S
RESTLESSLY    R EH1 S T L AH0 S L IY0
RESTLESSNESS    R EH1 S T L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restless    (j) (r e1 s t l @ s)
restlessly    (a) (r e1 s t l @ s l ii)
restlessness    (n) (r e1 s t l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ruhelos {adj} | ruheloser | am ruhelosestenrestless | more restless | most restless [Add to Longdo]
Restless Legs; Syndrom der unruhigen Beine [med.]restless legs [Add to Longdo]
Weißkehlmonarch {m} [ornith.]Restless Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless, agitated [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] restless [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] restless, melancholy [Add to Longdo]
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, / ] restless with anxiety; unbearably hot and anxious [Add to Longdo]
熙壤[xī rǎng, ㄒㄧ ㄖㄤˇ, ] restless [Add to Longdo]
卧不安[wò bù ān, ㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄢ, / ] restless insomnia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restless \Rest"less\, a. [AS. restle['a]s.]
   1. Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a
    restless child. --Chaucer. "Restless revolution day by
    day." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose
    or quiet; eager for change; discontented; as, restless
    schemers; restless ambition; restless subjects. "Restless
    at home, and ever prone to range." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Deprived of rest or sleep.
    [1913 Webster]
 
       Restless he passed the remnants of the night.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Passed in unquietness; as, the patient has had a restless
    night.
    [1913 Webster]
 
   5. Not affording rest; as, a restless chair. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Restless thrush}. (Zool.) See {Grinder}, 3.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unquiet; uneasy; disturbed; disquieted; sleepless;
     agitated; unsettled; roving; wandering.
     [1913 Webster] -- {Rest"less*ly}, adv.-
     {Rest"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restless
   adj 1: worried and uneasy [syn: {restless}, {ungratified},
       {unsatisfied}]
   2: ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless
     wind"
   3: lacking or not affording physical or mental rest; "a restless
     night"; "she fell into an uneasy sleep" [syn: {restless},
     {uneasy}] [ant: {relaxing}, {reposeful}, {restful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top