Search result for

respected

(35 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respected-, *respected*, respect, respecte
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I always respected our arrangement.ฉันเคารพข้อตกลงของเราตลอด Pilot (2008)
I know how he respected you, my lord.ข้ารู้ว่าเขาเคารพท่านแค่ไหน ฝ่าบาท To Kill the King (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
Thirty-five, thirty-five, excellent workmanship and delivery times respected.30 เวลา 30 วัน เงียบๆ Gomorrah (2008)
I respected him more than I did myselfฉันนับถือเขามาก Fast & Furious (2009)
A government official... do you want to become a respected person?ถ้าไม่เป็นขุนนางก็ต้องอยู่ไปวันๆแบบนี้จนกว่าจะตาย Goemon (2009)
I respected your wishes, but now, goddamn it, I need you.ผมนับถือสิ่งที่คุณคิด,แต่ตอนนี้ พระเจ้า ผมต้องการคุณ I Lied, Too. (2009)
Better to be feared than respected.ทำให้น่ากลัวดีกว่าให้น่านับถือ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Because I respected you.เพราะฉันเคารพนับถือคุณ Bulletproof (2009)
I'm a highly respected educator.ผมเป็นที่เคารพอย่างสูงในสถาณศคกษา. Pilot (2009)
Marlet's a respected orchestra that Streseman himself once conducted.มาร์เล็ตเป็ฯวงที่สเตรทส์มันน์เคยคอนดักต์มาก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Because i thought you wanted somebody Who respected you enough to tell you the truth.ฉันนึกว่าพวกเธออยากได้ คนที่เอาใจใส่พวกเธอ พอที่จะบอกความจริง Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectedArtists are highly respected in France.
respectedHe is a scientist who is respected by everybody.
respectedHe is greatly respected by his students.
respectedHe is our leader, and must be respected as such.
respectedHe is respected by everybody.
respectedHe is respected by them.
respectedHe's well respected for his management skills.
respectedHe wanted to be respected by everybody.
respectedHe wanted to be respected by the students.
respectedHe was greatly respected; while his son was as much despised.
respectedHe was respected as a hero because he defended his country against the invaders.
respectedHe was respected as their teacher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปู่เจ้า[N] grand old man, See also: respected aged person, Syn. เจ้าปู่, Example: แพงได้พระลอมาแนบข้างอยู่หว่างกลางก็เพราะติดตามไก่ที่ปู่เจ้าใช้ให้ผีลง, Thai definition: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
กราบเรียน[V] respectedly inform (a superior), Syn. เรียน, Example: กราบเรียนเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพ, Thai definition: คำขึ้นต้นจดหมายแบบหนึ่ง ใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด เช่น ใช้ในการเขียนจดหมายราชการถึงนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดีเก่า[n. exp.] (phūdī kao) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class   
รดน้ำดำหัว[n. exp.] (rotnām damhūa) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTED    R AH0 S P EH1 K T AH0 D
RESPECTED    R IY0 S P EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respected    (v) (r i1 s p e1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
父御[ちちご;ててご, chichigo ; tetego] (n) (another's respected) father [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respect \Re*spect"\ (r?*sp?kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Respected}; p. pr. & vb. n. {Respecting}.] [L. respectare,
   v. intens. from respicere, respectum, to look back, respect;
   pref. re- re- + specere, spicere, to look, to view: cf. F.
   respecter. See {Spy}, and cf. {Respite}.]
   1. To take notice of; to regard with special attention; to
    regard as worthy of special consideration; hence, to care
    for; to heed.
    [1913 Webster]
 
       Thou respectest not spilling Edward's blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In orchards and gardens, we do not so much respect
       beauty as variety of ground for fruits, trees, and
       herbs.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider worthy of esteem; to regard with honor. "I do
    respect thee as my soul." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To look toward; to front upon or toward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Palladius adviseth the front of his house should so
       respect the ??uth.          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. To regard; to consider; to deem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To whom my father gave this name of Gaspar,
       And as his own respected him to death. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. To have regard to; to have reference to; to relate to; as,
    the treaty particularly respects our commerce.
    [1913 Webster]
 
   {As respects}, as regards; with regard to; as to. --Macaulay.
    
 
   {To respect the person} or {To respect the persons}, to favor
    a person, or persons on corrupt grounds; to show
    partiality. "Ye shall not respect persons in judgment."
    --Deut. i. 17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To regard; esteem; honor; revere; venerate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respected
   adj 1: receiving deferential regard; "a respected family" [syn:
       {respected}, {well-thought-of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top