Search result for

resolve

(80 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resolve-, *resolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolve[VI] ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve[VT] ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve[VI] แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve[VT] แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve[VT] ตัดสินใจแน่วแน่, See also: ตกลงใจแน่วแน่, Syn. intend, purpose
resolve[VT] แก้ปัญหา, See also: ตอบข้อข้องใจ, ขจัดข้อสงสัย, Syn. answer, clean up
resolve[VT] มีมติ, See also: ตัดสิน, ลงความเห็นชี้ขาด, Syn. conclude, agree
resolve[VT] วิเคราะห์ (ปัญหา), Syn. analyze
resolve[N] แน่วแน่, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Syn. firmness, steadfastness
resolve[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจแน่วแน่, Syn. decision, intention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resolve(vi,vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolventตัวแก้ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a father, I am resolved to impart to him all that I can.เหมือนพ่อของฉันกำลังตัดสินใจที่จะ บอกกับเขาทุกสิ่งที่ฉันสามารถ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I resolved to put Mr. Boddy behind bars.ผมเลยคิดจะส่งคุณบ๊อดดี้เข้าคุก Clue (1985)
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ Field of Dreams (1989)
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน The Lawnmower Man (1992)
You're each of you so complying that nothing will ever be resolved on.ลูกคงต่างคนต่างอนุโลมให้กัน จนไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ Episode #1.6 (1995)
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ Episode #1.6 (1995)
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
And this is your final resolve?และนี่คือความตั้งใจครั้งสุดท้ายของเธอใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
Yes. I was resolved when I let my arrow fly.ใช่ ฉันได้รับการแก้ไขเมื่อฉันปล่อยให้ลูกศรบินของฉัน Princess Mononoke (1997)
They were resolved the moment you left Austria.มันถูกแก้ตั้งแต่นาที ที่เธอออกจากออสเตรียแล้ว Seven Years in Tibet (1997)
She can't have sex until the fight's resolved.ผู้หญิงไม่สามารถมีเซ็กส์ จนกว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่ The Story of Us (1999)
It will resolve itself in time.มันจะแก้ไขตัวมันเองเมื่อถึงเวลา Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resolveHe made a resolve to stop smoking.
resolveHe resolved to do better work in the future.
resolveHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
resolveHe resolved to turn over a new leaf.
resolveInstead of relying on a pension, he resolved to apply for the job.
resolveI resolved I would do my best.
resolveI resolved that I would work harder.
resolveI resolved to break up with her cleanly.
resolveI resolved to keep a diary this year.
resolveI resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.
resolveI resolved to study harder.
resolveIt is impossible to resolve the conflict.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดตก[V] solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: หาทางออกได้
ฮึด[V] resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ตัดสินใจ[V] determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
แก้ไข[V] solve, See also: resolve, Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง, Example: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหา[V] solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. ไขปัญหา, Example: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
ขบปัญหา[V] solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. แก้ปัญหา, Example: เราจะเริ่มที่จะขบปัญหาเหล่านี้อย่างมีการวางแผนวิเคราะห์และใช้เหตุผล, Thai definition: คิดแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem   
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out   FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide   FR: conclure
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided   FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOLVE    R IY0 Z AA1 L V
RESOLVED    R IY0 Z AA1 L V D
RESOLVES    R IY0 Z AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolve    (v) (r i1 z o1 l v)
resolved    (v) (r i1 z o1 l v d)
resolves    (v) (r i1 z o1 l v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リゾルバー;リゾルバ[, rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver [Add to Longdo]
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] resolve; decompose; break down [Add to Longdo]
立志[lì zhì, ㄌㄧˋ ㄓˋ, ] resolve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\ (r?*z?lv"), v. t. [imp. & p. p. {Resolved}
   (-z?lvd"); p. pr. & vb. n. {Resolving}.] [L. resolvere,
   resolutum, to untie, loosen, relax, enfeeble; pref. re- re- +
   solvere to loosen, dissolve: cf. F. r['e]soudare to resolve.
   See {Solve}, and cf. {Resolve}, v. i., {Resolute},
   {Resolution}.]
   1. To separate the component parts of; to reduce to the
    constituent elements; -- said of compound substances;
    hence, sometimes, to melt, or dissolve.
    [1913 Webster]
 
       O, that this too too solid flesh would melt,
       Thaw, and resolve itself into a dew! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ye immortal souls, who once were men,
       And now resolved to elements again.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to simple or intelligible notions; -- said of
    complex ideas or obscure questions; to make clear or
    certain; to free from doubt; to disentangle; to unravel;
    to explain; hence, to clear up, or dispel, as doubt; as,
    to resolve a riddle. "Resolve my doubt." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To the resolving whereof we must first know that the
       Jews were commanded to divorce an unbelieving
       Gentile.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to perceive or understand; to acquaint; to
    inform; to convince; to assure; to make certain.
    [1913 Webster]
 
       Sir, be resolved. I must and will come. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
       Resolve me, Reason, which of these is worse,
       Want with a full, or with an empty purse? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       In health, good air, pleasure, riches, I am resolved
       it can not be equaled by any region. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       We must be resolved how the law can be pure and
       perspicuous, and yet throw a polluted skirt over
       these Eleusinian mysteries.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine or decide in purpose; to make ready in mind;
    to fix; to settle; as, he was resolved by an unexpected
    event.
    [1913 Webster]
 
   5. To express, as an opinion or determination, by resolution
    and vote; to declare or decide by a formal vote; --
    followed by a clause; as, the house resolved (or, it was
    resolved by the house) that no money should be apropriated
    (or, to appropriate no money).
    [1913 Webster]
 
   6. To change or convert by resolution or formal vote; -- used
    only reflexively; as, the house resolved itself into a
    committee of the whole.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) To solve, as a problem, by enumerating the several
    things to be done, in order to obtain what is required; to
    find the answer to, or the result of. --Hutton.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) To dispere or scatter; to discuss, as an
    inflammation or a tumor.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) To let the tones (as of a discord) follow their
    several tendencies, resulting in a concord.
    [1913 Webster]
 
   10. To relax; to lay at ease. [Obs.] --B. Jonson.
     [1913 Webster]
 
   {To resolve a nebula}.(Astron.) See {Resolution of a nebula},
    under {Resolution}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To solve; analyze; unravel; disentangle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\, n.
   1. The act of resolving or making clear; resolution;
    solution. "To give a full resolve of that which is so much
    controverted." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has been resolved on or determined; decisive
    conclusion; fixed purpose; determination; also, legal or
    official determination; a legislative declaration; a
    resolution.
    [1913 Webster]
 
       Nor is your firm resolve unknown.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Caesar's approach has summoned us together,
       And Rome attends her fate from our resolves.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolve \Re*solve"\ (r?-z?lv"), v. i. [The sense "to be
   convinced, to determine" comes from the idea of loosening,
   breaking up into parts, analyzing, hence, determining.]
   [1913 Webster]
   1. To be separated into its component parts or distinct
    principles; to undergo resolution.
    [1913 Webster]
 
   2. To melt; to dissolve; to become fluid.
    [1913 Webster]
 
       When the blood stagnates in any part, it first
       coagulates, then resolves, and turns alkaline.
                          --Arbuthhnot.
    [1913 Webster]
 
   3. To be settled in opinion; to be convinced. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Let men resolve of that as they plaease. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To form a purpose; to make a decision; especially, to
    determine after reflection; as, to resolve on a better
    course of life.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To determine; decide; conclude; purpose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resolve
   n 1: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
      through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
      finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness},
      {firmness of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant:
      {irresoluteness}, {irresolution}]
   2: a formal expression by a meeting; agreed to by a vote [syn:
     {resolution}, {declaration}, {resolve}]
   v 1: bring to an end; settle conclusively; "The case was
      decided"; "The judge decided the case in favor of the
      plaintiff"; "The father adjudicated when the sons were
      quarreling over their inheritance" [syn: {decide},
      {settle}, {resolve}, {adjudicate}]
   2: reach a conclusion after a discussion or deliberation [syn:
     {conclude}, {resolve}]
   3: reach a decision; "he resolved never to drink again" [syn:
     {purpose}, {resolve}]
   4: understand the meaning of; "The question concerning the
     meaning of life cannot be answered" [syn: {answer},
     {resolve}]
   5: make clearly visible; "can this image be resolved?"
   6: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   7: cause to go into a solution; "The recipe says that we should
     dissolve a cup of sugar in two cups of water" [syn:
     {dissolve}, {resolve}, {break up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top