Search result for

resistance

(92 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resistance-, *resistance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resistance[N] การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
resistance[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, Syn. refrainment
resistance[N] แรงต้านทาน, See also: ความต้านทาน, Syn. impediment, friction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.

English-Thai: Nontri Dictionary
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance brazingการแล่นประสานความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance stud weldingการเชื่อมสลักความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance weldingการเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance welding electrodeขั้วเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistance, total peripheralแรงต้านส่วนปลายทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Resistance thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ความต้านทาน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vive la resistance!ไชโย... ......... การต่อต้าน Birthmarks (2008)
I think it's about time I introduce you to a regular dog piece de resistance.ฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะแนะนำนาย \ ให้รู้จักว่าความสงบสุขของหมาเป็นยังไง Bolt (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
We will meet resistance, which we must counter quickly.เราจะถูกสกัด, นั่นคือเราต้องโต้กลับอย่างเร็ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm gonna need your eyes on the ground in case there's any resistance.ผมต้องการให้คุณ ดูภาคพื้นดิน ว่ามีการต่อต้านมั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Are you meeting any resistance?มีการต่อต้านมั้ย? Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He's surprised how little resistance our troops have encountered.เขาแปลกใจ เกิดการต่อต้าน กองกำลังของเราเพียงเล็กน้อย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We help build a resistance.มันเป็นเวลาที่ที่ดีที่สุดของพ่อ V (2009)
The ambush at the resistance meeting left Erica and Jack shaken.เราต้องแน่ใจว่าเขาพร้อม หยุดเขาได้ไหม? เขาอยู่นี่เพื่อรับของขวัญจากพ่อแม่เขา V (2009)
Reignited Ryan's commitment to building a resistance.ฉันอยากให้เราทุกคนมาบนนี้ ดูของขวัญในฐานะครอบครัว V (2009)
About the underground resistance movement.เครื่องสแกนไอออน ที่จะตรวจสอบ V (2009)
Do we know if any of these people are from the first attempt at a resistance?ชิ้นส่วนจากการระเบิดจากเสื้อผ้า เราจะมีเส้นรอบที่แข็งแกร่ง V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resistanceDesist from useless resistance.
resistanceI had expected stronger resistance from the enemy but if anything there are less of them as we advance to the centre... Don't you think that's strange?
resistanceIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
resistanceSilence often implies resistance.
resistanceTake the line of least resistance.
resistanceThe alternative possibilities were resistance and flight.
resistanceThe defenders put up a stout resistance.
resistanceThe enemy gave in without further resistance.
resistanceThey made a stubborn resistance.
resistanceWe are faced with the alternative of resistance or slavery.
resistanceWe broke down what little resistance remained.
resistanceWe came up against massive popular resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้านทาน[N] resistance, See also: opposition, Example: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ
การขัดขืน[N] disobedience, See also: resistance, Ant. การยินยอม, Example: เพราะการขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ผู้ร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม
แรงต้านทาน[N] braking power, See also: resistance, Example: นักร่อนจะต้องนอนบังคับเครื่องบินเพื่อลดแรงต้านทานของอากาศลงให้เหลือน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thāng watthu) EN: material strength   FR: résistance des matériaux [f]
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoēn khwām khrīet) EN: stress resistance ; stress coping   
การทนทาน[n.] (kān thonthān) EN: resistance   FR: résistance [f]
การทนทานต่อ...[n. exp.] (kān thonthān tø …) EN: resistance to …   FR: résistance à … [f]
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthān tø kān chamrut) EN: resistance to wear and tear   
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban   FR: résistance [f] ; opposition [f]
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang khatkhwāng) EN: obstacle ; resistance ; disconnector   
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānthān faifā) EN: resistance   FR: résistance électrique [f]
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESISTANCE    R AH0 Z IH1 S T AH0 N S
RESISTANCE    R IY0 Z IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resistance    (n) (r i1 z i1 s t @ n s)
resistances    (n) (r i1 z i1 s t @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}resistance to bending [Add to Longdo]
Durchstoßfestigkeit {f}resistance to perforation [Add to Longdo]
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat [Add to Longdo]
Kältebeständigkeit {f}resistance to cold [Add to Longdo]
Lösungsmittelbeständigkeit {f}resistance against solvents [Add to Longdo]
Resistance {f}; Résistance {f} [hist.]resistance; résistance [Add to Longdo]
Wärmebeständigkeit {f}resistance to heat [Add to Longdo]
Widerstand {m} (gegen)resistance (to) [Add to Longdo]
Widerstandsbewegung {f}resistance movement [Add to Longdo]
Widerstandsdraht {m}resistance wire [Add to Longdo]
Widerstandskämpfer {m}resistance fighter [Add to Longdo]
Widerstandspunktschweißen {n} [techn.]resistance spot welding [Add to Longdo]
Widerstandsschweißelektrode {f}resistance welding electrode [Add to Longdo]
Widerstandswert {m}resistance value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]
メインディッシュ[, meindeisshu] (n) main dish; main course; piece de resistance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] (n) {comp} loop resistance [Add to Longdo]
レジスタンス[, rejisutansu] (n) (1) resistance (fre [Add to Longdo]
レジスト[, rejisuto] (n,vs) resistance (from resist) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] resistance to action of a drug, #35,442 [Add to Longdo]
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] resistance; capability of resisting [Add to Longdo]
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] resistance; immunity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resistance \Re*sist"ance\ (-ans), n. [F. r['e]sistance, LL.
   resistentia, fr. resistens, -entis, p. pr. See {Resist}.]
   1. The act of resisting; opposition, passive or active.
    [1913 Webster]
 
       When King Demetrius saw that . . . no resistance was
       made against him, he sent away all his forces. --1.
                          Macc. xi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The quality of not yielding to force or external
    pressure; that power of a body which acts in opposition to
    the impulse or pressure of another, or which prevents the
    effect of another power; as, the resistance of the air to
    a body passing through it; the resistance of a target to
    projectiles.
    [1913 Webster]
 
   3. A means or method of resisting; that which resists.
    [1913 Webster]
 
       Unfold to us some warlike resistance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) A certain hindrance or opposition to the passage
    of an electrical current or discharge offered by
    conducting bodies. It bears an inverse relation to the
    conductivity, -- good conductors having a small
    resistance, while poor conductors or insulators have a
    very high resistance. The unit of resistance is the ohm.
    [1913 Webster]
 
   {Resistance box} (Elec.), a rheostat consisting of a box or
    case containing a number of resistance coils of standard
    values so arranged that they can be combined in various
    ways to afford more or less resistance.
 
   {Resistance coil} (Elec.), a coil of wire introduced into an
    electric circuit to increase the resistance.
 
   {Solid of least resistance} (Mech.), a solid of such a form
    as to experience, in moving in a fluid, less resistance
    than any other solid having the same base, height, and
    volume.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resistance
   n 1: the action of opposing something that you disapprove or
      disagree with; "he encountered a general feeling of
      resistance from many citizens"; "despite opposition from
      the newspapers he went ahead" [syn: {resistance},
      {opposition}]
   2: any mechanical force that tends to retard or oppose motion
   3: a material's opposition to the flow of electric current;
     measured in ohms [syn: {electric resistance}, {electrical
     resistance}, {impedance}, {resistance}, {resistivity}, {ohmic
     resistance}]
   4: the military action of resisting the enemy's advance; "the
     enemy offered little resistance"
   5: (medicine) the condition in which an organism can resist
     disease [syn: {immunity}, {resistance}]
   6: the capacity of an organism to defend itself against harmful
     environmental agents; "these trees are widely planted because
     of their resistance to salt and smog"
   7: a secret group organized to overthrow a government or
     occupation force [syn: {underground}, {resistance}]
   8: the degree of unresponsiveness of a disease-causing
     microorganism to antibiotics or other drugs (as in
     penicillin-resistant bacteria)
   9: (psychiatry) an unwillingness to bring repressed feelings
     into conscious awareness
   10: an electrical device that resists the flow of electrical
     current [syn: {resistor}, {resistance}]
   11: group action in opposition to those in power

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top