Search result for

reserved

(81 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserved-, *reserved*, reserv, reserve
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reserved[ADJ] จองไว้, Syn. booked, engaged
reserved[ADJ] สำรองไว้, Syn. kept, stored
reserved[ADJ] ซึ่งสงวนท่าที, See also: ไว้ตัว, Syn. restrained, shy, silent
reservedly[ADV] ซึ่งสงวนไว้, See also: ซึ่งสำรองไว้
reservedness[N] การสงวนไว้, See also: การสำรองไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved landที่สงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved powerอำนาจที่สงวนไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserved powerอำนาจที่สงวนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved wordคำสงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserved bookหนังสือจอง

คือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reserved officers' training corpsร.ด., รักษาดินแดน, นักศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise, shoot this motherfucker and let us take our Fraternity of Assassins to heights reserved only for the gods of men.ไม่อย่างนั้นก็ ยิงไอ้เวรนี่ซะ และช่วยยกองค์กรเราขึ้นสูงสุด Wanted (2008)
This memorial tablet is reserved for youโต๊ะนี่เก็บไว้สำหรับเจ้า Three Kingdoms (2008)
Someone reserved it, but they never picked it up.มีคนจองมันไว้ แต่ไม่เห็นมาเอาออกไปเลย Hell or High Water (2008)
That's reserved for us. Right here. They ain't gonna tell us.ที่นั่นจองไว้ให้พวกเรา ใช่ไหม ทางนี้พวกเขาไม่ได้บอกพวกเราไว้เลย Fighting (2009)
Esther's a very shy, reserved sensitive little girl going through an extremely difficult time.เอสเธอร์น่ะขี้อายมาก แล้วก็เรียบร้อย Orphan (2009)
We've reserved a place for you in a rehabilitation facility about 45 minutes from here.เราจองที่ในสถานบำบัดให้คุณแล้ว จากที่นี่ไปประมาณ 45 นาที Orphan (2009)
They dance but in a reserved way. They are men.พวกเค้าเต้นอย่างสนุกสนาน แม้มันจะเก้ๆกังๆ เพราะพวกเค้าก็เป็นมนุษย์.. The Breath (2009)
Andrew kane just reserved a room at the wilmore hotel,แอนดรูว์ เคน เพิ่งจองห้องที่โรงแรมวิลมอร์ Pleasure Is My Business (2009)
And somewhere, in a place reserved for the very best of us,และ ณ ที่แห่งหนึ่ง ซึ่งสงวนไว้สำหรับพวกเราในท้ายที่สุด The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She's reserved. I don't know, a bit cynical.a bit cynical. Did You Hear About the Morgans? (2009)
The guy's got a booth reserved there.ก็จองที่นั่นไว้ Ourselves Alone (2009)
They only take one group per week, so I'm still waiting after I reserved a month beforehand.เขารับแค่กลุ่มเดียวต่อสัปดาห์ ฉันเลยรอหลังจากจองแล้วหนึ่งเดือนน่ะ Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservedA great future is reserved for him.
reservedAll of the money is reserved for emergencies.
reservedAll seats are reserved.
reservedAre there reserved seats?
reservedAre there reserved seats for this film?
reservedAre there reserved seats on the train?
reservedDon't be so reserved.
reservedFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
reserved"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."
reservedHe is reserved by nature.
reservedI reserved my hotel room three weeks in advance.
reservedI've reserved a double.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งรับแบ่งสู้[ADV] hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
มือสอง[ADJ] reserved, See also: second, Syn. ตัวแทน, คนแทน, ตัวสำรอง, Ant. มือหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่แทน
ทุนสำรอง[N] reserved fund, See also: capital reserve, Thai definition: เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล, Notes: (กฎหมาย)
ทุนสำรองเงินตรา[N] reserved fund, See also: gold reserve, foreign funds reserve, Thai definition: กองทุนสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา, Notes: (กฎหมาย)
สำรอง[ADJ] reserved, Example: ผู้ใช้มีสิทธิ์ก็อปปี้ซอฟต์แวร์เพื่อทำแผ่นสำรองได้, Thai definition: เกี่ยวกับการมีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry   FR: séché
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish   
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
ไข่เค็ม [n. exp.] (khai khem) EN: salted egg ; preserved egg   
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   
ข้าวปลูก[n.] (khāoplūk) EN: seed rice ; paddy reserved for planting   
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
กุ้งเจ่า[n. exp.] (kung jao) EN: preserved prawns   
หงิม[adj.] (ngim) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVED    R AH0 Z ER1 V D
RESERVED    R IY0 Z ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserved    (v) (r i1 z @@1 v d)
reservedly    (a) (r i1 z @@1 v i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume [Add to Longdo]
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
バッファ確保失敗[バッファかくほしっぱい, baffa kakuhoshippai] (n) buffer (full) error (i.e. space cannot be reserved as it is full) [Add to Longdo]
プリザーブド[, puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower) [Add to Longdo]
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reserve \Re*serve"\ (r?-z?rv"), v. t. [imp. & p. p. {Reserved}.
   (z?rvd");p. pr. & vb. n. {Reserving}.] [F. r['e]server, L.
   reservare, reservatum; pref. re- re- + servare to keep. See
   {Serve}.]
   1. To keep back; to retain; not to deliver, make over, or
    disclose. "I have reserved to myself nothing." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to keep in store for future or special use; to
    withhold from present use for another purpose or time; to
    keep; to retain; to make a reservation[7]. --Gen. xxvii.
    35.
 
   Note: In cases where one person or party makes a request to
      an agent that some accommodation (such as a hotel room
      or place at a restaurant) be kept (reserved) for their
      use at a particular time, the word reserve applies both
      to the action of the person making the request, and to
      the action of the agent who takes the approproriate
      action (such as a notation in a book of reservations)
      to be certain that the accommodation is available at
      that time.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Hast thou seen the treasures of the hail, which I
         have reserved against the time of trouble? --Job
                          xxxviii.
                          22,23.
      [1913 Webster]
 
         Reserve your kind looks and language for private
         hours.               --Swift.
      [1913 Webster]
 
   3. To make an exception of; to except. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reserved \Re*served"\ (-z?rvd"), a.
   1. Kept for future or special use, or for an exigency; as,
    reserved troops; a reserved seat in a theater.
    [1913 Webster]
 
   2. Restrained from freedom in words or actions; backward, or
    cautious, in communicating one's thoughts and feelings;
    not free or frank.
    [1913 Webster]
 
       To all obliging, yet reserved to all. --Walsh.
    [1913 Webster]
 
       Nothing reserved or sullen was to see. --Dryden.
    [1913 Webster] -- {Re*serv"ed*ly} (r?-z?rv"?d-l?), adv. --
    {Re*serv"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reserved
   adj 1: set aside for the use of a particular person or party
       [ant: {unreserved}]
   2: marked by self-restraint and reticence; "was habitually
     reserved in speech, withholding her opinion"-Victoria
     Sackville-West [ant: {unreserved}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top