Search result for

reprobate

(25 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprobate-, *reprobate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
reprobate[N] ผู้โดนสาปแช่ง (ทางศาสนา)
reprobate[ADJ] เลวทราม, See also: เลวร้าย, Syn. immoral, wicked
reprobate[VT] ตำหนิ, See also: ประณาม, สาปแช่ง, Syn. curse, revile
reprobate[VT] ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. abhor, disapprove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,

English-Thai: Nontri Dictionary
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you know, Mr. Jones, that reprobate Mr. Walter Hagen-- who I hear spends his every minute chasing' after women-- has been approached about playin' in next's month's $10,000 Krewe Island match ?คุณโจนส์รู้มั้ยคะ ว่าคนชื่อเสีย วอลเตอร์ เฮเก้น... ...ซึ่งใช้เวลาทุกๆ นาทีไล่ตามผู้หญิง... ...ได้รับการติดต่อให้เล่นที่เกาะครูว์ ชิงเงินหมื่นเหรียญ The Legend of Bagger Vance (2000)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
I'm about to have delicious reprobate sex with...ฉันกำลังจะมีเซ็กซ์สุดหฤหรรษ์กับ... Love & Other Drugs (2010)
Sir Francis Haddock was a drunkard and a hopeless reprobate.Francis Haddock ทั้งขี้เมา ทั้งไร้จริยธรรม The Adventures of Tintin (2011)
Reputation is everything in our society. Yours, my disinherited reprobate, has expired.Ι thіnk іt'ѕ hіgh tіmе yоu рut аn еnd tо thіѕ lіttlе gаmе оf yоurѕ. Cloud Atlas (2012)
Reprobate.พวกสำมะเลเทเมา The Three Bears (2012)
All the banks and trains around here, and you fucking reprobates choose to rob us?ธนาคารและรถไฟรอบตัวเลย และนายก้ทอดทิ้งกัน เลือกที่ปล้นไปจากเรา The Original (2016)
This reprobate is Brian Fitzpatrick.ไอ้เหลือขอคนนี้ คือไบรอัน ฟิตซ์แพทริก Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
REPROBATE    R EH1 P R AO0 B EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprobate    (v) (r e1 p r @ b ei t)
reprobated    (v) (r e1 p r @ b ei t i d)
reprobates    (v) (r e1 p r @ b ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprobate \Rep"ro*bate\ (-b?t), a. [L. reprobatus, p. p. of
   reprobare to disapprove, condemn. See {Reprieve}, {Reprove}.]
   [1913 Webster]
   1. Not enduring proof or trial; not of standard purity or
    fineness; disallowed; rejected. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reprobate silver shall men call them, because the
       Lord hath rejected them.       --Jer. vi. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. Abandoned to punishment; hence, morally abandoned and
    lost; given up to vice; depraved.
    [1913 Webster]
 
       And strength, and art, are easily outdone
       By spirits reprobate.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to one who is given up to wickedness; as,
    reprobate conduct. "Reprobate desire." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Abandoned; vitiated; depraved; corrupt; wicked;
     profligate; base; vile. See {Abandoned}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprobate \Rep"ro*bate\, n.
   One morally abandoned and lost.
   [1913 Webster]
 
      I acknowledge myself for a reprobate, a villain, a
      traitor to the king.           --Sir W.
                          Raleigh.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprobate \Rep"ro*bate\ (-b?t), v. t. [imp. & p. p. {Reprobated}
   (-b?`t?d); p. pr. & vb. n. {Reprobating}.]
   1. To disapprove with detestation or marks of extreme
    dislike; to condemn as unworthy; to disallow; to reject.
    [1913 Webster]
 
       Such an answer as this is reprobated and disallowed
       of in law; I do not believe it, unless the deed
       appears.               --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
       Every scheme, every person, recommended by one of
       them, was reprobated by the other.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To abandon to punishment without hope of pardon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To condemn; reprehend; censure; disown; abandon; reject.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprobate
   adj 1: deviating from what is considered moral or right or
       proper or good; "depraved criminals"; "a perverted sense
       of loyalty"; "the reprobate conduct of a gambling
       aristocrat" [syn: {depraved}, {perverse}, {perverted},
       {reprobate}]
   n 1: a person without moral scruples [syn: {reprobate},
      {miscreant}]
   v 1: reject (documents) as invalid [ant: {approbate}]
   2: abandon to eternal damnation; "God reprobated the unrepenting
     sinner"
   3: express strong disapproval of; "We condemn the racism in
     South Africa"; "These ideas were reprobated" [syn: {condemn},
     {reprobate}, {decry}, {objurgate}, {excoriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top