Search result for

repellent

(31 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repellent-, *repellent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repellent[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง, Syn. repulsive, repugnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

English-Thai: Nontri Dictionary
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์ Hero (1992)
I was looking for Flesh-Eating Slug Repellent.กำลังหาซื้อยาไล่ตัวทากกินเนื้อ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's Flesh-Eating Slug Repellent. For the Mandrakes, you know.ยาไล่พวกทากกินเนื้อ สำหรับแมนเดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yours is a bit more repellent, so if you want to try...คุณมันแย่ ถ้้าคุณแค่พยายาม Leap Year (2010)
That's penis repellent right there.คุณอยากได้ลายเซ็นผมมั้ย And Then There Were Fewer (2010)
Lock the place down with vamp repellent.ปิดตายที่นี่ด้วยยากันแวมไพร์ Family Matters (2010)
It's one of the few forms of interaction with people that I don't find repellent.เป็นการโต้ตอบกับมนุษย์ไม่กี่รูปแบบที่ฉันไม่ว่าอะไรเท่าไหร่ The Herb Garden Germination (2011)
And you would usually find that repellent, except you don't, because you like her.และพี่คงได้เห็นอีกแน่ นอกจากจะไม่ยอมรับ เพราะพี่ชอบแบลร์ เอ่อ The Kids Stay in the Picture (2011)
I am about to do something so repellent... that it sickens me to my very core.ออกไปให้พ้นจากที่นี่ Dark Shadows (2012)
Ah, repellent.อ้าห์ .. ไว้ขับไล่ ไว้โต้กลับ Walk with Me (2012)
I actually find sex repellent.ฉันไปถึงจุด\ ต่อต้านเซ็กซ์ Pilot (2012)
All that sexist repellent crap.เรื่องโกหกเกลียดเซ็กซ์นั่น Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากันยุง [n. exp.] (yā kan yung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil   FR: insecticide qui tue les moustiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPELLENT    R AH0 P EH1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repellent    (n) (r i1 p e1 l @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊取り[かとり, katori] (n,adj-no) mosquito repellent [Add to Longdo]
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P) [Add to Longdo]
反発力[はんぱつりょく, hanpatsuryoku] (n) repellent force; resiliency; elasticity [Add to Longdo]
防虫剤[ぼうちゅうざい, bouchuuzai] (n) insect repellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repellent \Re*pel"lent\ (-lent), a. [L. repellens, -entis, p.
   pr. ]
   Driving back; able or tending to repel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repellent \Re*pel"lent\, n.
   1. That which repels.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A remedy to repel from a tumefied part the fluids
    which render it tumid. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of waterproof cloth. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repellent
   adj 1: serving or tending to repel; "he became rebarbative and
       prickly and spiteful"; "I find his obsequiousness
       repellent" [syn: {rebarbative}, {repellent}, {repellant}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]
   3: incapable of absorbing or mixing with; "a water-repellent
     fabric"; "plastic highly resistant to steam and water" [syn:
     {repellent}, {resistant}]
   n 1: a compound with which fabrics are treated to repel water
      [syn: {repellent}, {repellant}]
   2: a chemical substance that repels animals [syn: {repellent},
     {repellant}]
   3: the power to repel; "she knew many repellents to his
     advances" [syn: {repellent}, {repellant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top