Search result for

repeatedly

(65 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repeatedly-, *repeatedly*, repeated
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repeatedly[ADV] อย่างซ้ำๆ, See also: อย่างซ้ำซาก, Syn. frequently, often

English-Thai: Nontri Dictionary
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
President Johnson, had repeatedly said how crazy it would be to remove the system, which he felt was the best way...ปธน.จอห์นสันมักพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่า เป็นบ้าอะไรกันที่ไปสั่ง ขนย้ายระบบนั่นออกไป Frost/Nixon (2008)
You have repeatedly refused to trim the monkey tree... that spills onto your neighbor's property.คุณไม่ยอมเล็มกิ่งต้นไม้ ที่ยื่นออกไปยังที่ดินเพื่อนบ้านคุณ Pineapple Express (2008)
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)
Over the last three hours, gedge spoke repeatedlyตลอด 3 ชั่วโมง\ เกดจ์พูดซ้ำไปซ้ำมา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
She has a history with them. They see her repeatedly.เธอมีอดีตร่วมกับพวกเขา พวกเขาเห็นเธอซ้ำแล้วซ้ำอีก Pleasure Is My Business (2009)
Maybe someone who was walking or driving by the house repeatedly?อาจะเป็นคนที่เดินหรือขับรถผ่านหน้าบ้านคุณซ้ำไปซ้ำมา Roadkill (2009)
To stab yourself repeatedly and not die?แทงตัวเอง ซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ไม่ตาย? Faceless, Nameless (2009)
The skull was struck repeatedly.กระโหลกถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
look for wives who came into the e.r. repeatedly and with obvious signs of spousal abuse, but you are gonna have to go back about 5 years.มองหาภรรยาที่เข้ามาทำการรักษาซ้ำ ๆ และเห็นร่องรอยได้ชัด จากการใช้กำลัง คุณต้องมองย้อนไปภายในเวลา 5 ปี Cradle to Grave (2009)
He will have cut himself repeatedly.เขาจะต้องกรีดตัวเองซ้ำ ๆ The Performer (2009)
It proves there's a 67th patient... which they've said repeatedly doesn't exist.เป็นหลักฐานว่ามีคนไข้ คนที่ 67 คนที่ทุกๆ คนบอกว่า ไม่มีตัวตน Shutter Island (2010)
And dare the legal system to stop you. You publicly and repeatedly announced your intentions...และเผยให้โลกเห็นในสิ่งที่คุณทำ และท้าทายระบบกฎหมายให้หยุดคุณ You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repeatedlyBrian repeatedly told Chris that he owed him a pretty large amount of money.
repeatedlyEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
repeatedlyHe repeatedly checked the mountain of related documents.
repeatedlyIn his autobiography he repeatedly refers to his unhappy school days.
repeatedlyRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.
repeatedlyThe telephone rang repeatedly.
repeatedlyThough I refused repeatedly, he insisted that I should go there.
repeatedlyWe have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริบๆ[ADV] frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
ซ้ำไปซ้ำมา[ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำๆ ซากๆ[ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, Example: งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย, Thai definition: ซ้ำหลายครั้งเกินไป
ปาวๆ[ADV] repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
เร่า[ADV] repeatedly, Thai definition: เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง
ฮัก[ADV] repeatedly, Syn. ฮักๆ, Example: พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม, Thai definition: อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ
ตะบี้ตะบัน[ADV] go on, See also: repeatedly, repetitiously, Example: พวกนี้รบรากันตะบี้ตะบันไม่ยอมเลิก, Thai definition: ไม่บันยะบันยัง
ซ้ำ[ADV] repeatedly, Syn. ย้ำ, Example: เขาพูดซ้ำอีก เพราะหล่อนมัวแต่ตกตะลึง, Thai definition: มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง
ซ้ำชั้น[ADV] repeatedly in class, See also: repeatedly (study), Example: หากย้ายโรงเรียนช่วงนี้ เด็กต้องไปเรียนซ้ำชั้นอีกปีหนึ่ง
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า[ADV] repeatedly, Syn. ครั้งแล้วครั้งเล่า, บ่อยๆ, ซ้ำไปซ้ำมา, เป็นประจำ, Example: เขาแวะเวียนไปบอกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นทำนองว่าจะขอจัดอย่างพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang lāi hon) EN: repeatedly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly   FR: à nouveau
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawat) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again   
ผลุดลุกผลุดนั่ง[v. exp.] (phlut luk phlut nang) EN: get up and sit down repeatedly   
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
เปาะ[adv.] (pǿ) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve   FR: continuellement
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEATEDLY    R AH0 P IY1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repeatedly    (a) (r i1 p ii1 t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
一気[いっき, ikki] (n) (abbr) (See 一気に飲む) chug!; drink! (said repeatedly as a party cheer); (P) [Add to Longdo]
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly [Add to Longdo]
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly, #5,978 [Add to Longdo]
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,437 [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,782 [Add to Longdo]
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, / ] repeatedly; time and again, #18,078 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] repeatedly; frequently, #23,565 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, / ] repeatedly (in giving advice), #61,543 [Add to Longdo]
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again, #147,226 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Repeatedly \Re*peat"ed*ly\, adv.
     More than once; again and again; indefinitely.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  repeatedly
      adv 1: several time; "it must be washed repeatedly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top