Search result for

renown

(52 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renown-, *renown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renown[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, Syn. fame, repute
renowned[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, Syn. famous, notable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Also, my friend, the renowned "new york times" theater critic,อีกอย่างนะ เพื่อนฝูง นักวิจารณ์ละครเวทีจาก"นิวยอร์ค ไทม์"ชื่อดัง The Age of Dissonance (2009)
South Korea's economic growth started, it has maintained the status of the best company, and kept growing and growing and then reached the level of a multinational renowned corporation, its name is Shinhwa.เศรษฐกิจเกาหลีเริ่มขยายตัว บริษัทยังคงเป็นความเป็นที่หนึ่งไว้ได้ และยังสมามารถเติบโต จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ นั่นก็คือ ชินฮวา กรุ๊ป Episode #1.1 (2009)
Let me introduce her to you. This is Ha Jaegyeong, the heiress of the renowned JK Group.ทุก ๆ คน ชั้นจะแนะนำเธอให้รุ้จัก เธอคือลูกสาวของ เจเค กรุ๊ป Episode #1.15 (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
What's a world renowned entomologist with a doctorate and 20 years of experience to do with his life when the university cuts off the funding for his lab, huh?ดร.ด้านกีฎวิทยาชื่อดังระดับโลก พร้อมประสบการณ์ 20 ปี จะทำอะไรกับชีวิตต่อดี The Jiminy Conjecture (2009)
- a renowned nuclear physicist, who, through a terrible accident was gifted with extraordinary powers, capable of bending matter to his will.นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ผู้คร่ำวอด ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เค้ากลายเป็นมนุษย์ผู้มีพลังวิเศษ สามารถสั่งการสสารต่างๆ ได้ดั่งใจ Watchmen (2009)
Mago was a warrior fierce renown.มาโก้เป็นนักรบที่มีชื่อเสียงเรื่องความรุนแรง Legends (2010)
Renowned for his magnificent victoryชื่อเสียงจากชัยชนะที่งดงาม Legends (2010)
Why is a world- renowned scientist staying in our apartment instead of a hotel?ทำไมนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ถึงมาอยู่ห้องเรา แทนที่จะเป็นโรงแรม ? The Plimpton Stimulation (2010)
Hello, how are you? He's also a renowned chocoholic.สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง Is There a Creator? (2010)
No one knows more about wormholes than renowned physicist Kip Thorne.ไม่มีใครรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับหนอน กว่านักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียง คิพโตน Is Time Travel Possible? (2010)
John was renowned for losing wars with France, levying punitive taxes, and sleeping with the wives of barons.พระองค์สั่งขึ้นภาษี\ และยังหลับนอนกับเมียเหล่าของขุนนาง Ironclad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renownShe has international renown as a painter.
renownThe country is renowned for the beauty of its mountain scenery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
ความโด่งดัง[N] renown, See also: reputation, celebrity, Syn. ความดัง, ความมีชื่อเสียง, ความเลื่องลือ, Example: ความโด่งดังในวิทยาคมของหลวงปู่ก็ยังเป็นที่เลื่องลือกันอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   
เกียรติคุณ[n.] (kīattikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem   FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
เลื่องชื่อ [adj.] (leūangcheū) EN: famous ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; réputé ; fameux

CMU English Pronouncing Dictionary
RENOWN    R AH0 N AW1 N
RENOWNED    R AH0 N AW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renown    (n) (r i1 n au1 n)
renowned    (j) (r i1 n au1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P) [Add to Longdo]
宿学[しゅくがく, shukugaku] (n) renowned scholar [Add to Longdo]
聞こえ[きこえ, kikoe] (n) reputation; fame; renown [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] (n) fame; reputation; renown; (P) [Add to Longdo]
名声赫々;名声赫赫[めいせいかっかく;めいせいかくかく, meiseikakkaku ; meiseikakukaku] (adj-t,adv-to) of great renown; highly illustrious; at the zenith of one's fame [Add to Longdo]
名声嘖々;名声嘖嘖[めいせいさくさく, meiseisakusaku] (adj-t,adv-to) highly renowned; on everybody's lips; enjoying a high reputation [Add to Longdo]
名望[めいぼう, meibou] (n) reputation; renown [Add to Longdo]
名望家[めいぼうか, meibouka] (n) person of great renown [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k,vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名望[míng wàng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, ] renown [Add to Longdo]
重名[zhòng míng, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] renowned; a great name [Add to Longdo]
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, ] renowned; prestigious; great hopes; expectations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renown \Re*nown"\ (r?-noun"), v. t. [F. renommer to name again,
   celebrate, make famous; pref. re- re- + nommer to name, L.
   nominare, fr. nomen a name. See {Noun}.]
   To make famous; to give renown to. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      For joy to hear me so renown his son.  --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      The bard whom pilfered pastorals renown. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renown \Re*nown"\ (r?-noun"), n. [F. renom. See {Noun}, and cf.
   {Renown}, v.]
   1. The state of being much known and talked of; exalted
    reputation derived from the extensive praise of great
    achievements or accomplishments; fame; celebrity; --
    always in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Nor envy we
       Thy great renown, nor grudge thy victory. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Report of nobleness or exploits; praise.
    [1913 Webster]
 
       This famous duke of Milan,
       Of whom so often I have heard renown. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renown
   n 1: the state or quality of being widely honored and acclaimed
      [syn: {fame}, {celebrity}, {renown}] [ant: {infamy},
      {opprobrium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top