Search result for

renew

(104 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renew-, *renew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renew[VT] ทำใหม่, See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง, Syn. rebuild, redo, remake
renew[VI] เริ่มใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่, Syn. remake, resume
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue
renew[VT] เปลี่ยนใหม่, See also: ซ่อมแซม, Syn. repair, upgrade
renew[VT] ทำให้มีพลังใหม่, See also: ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต, Syn. refresh, revive
renewal[N] การกลับสู่สภาพเดิม, See also: การเริ่มใหม่, Syn. recurrence, recommencement, renovation
renewed[ADJ] ซึ่งเริ่มใหม่, Syn. refreshed, restored
renewer[N] ผู้เริ่มใหม่
renewable[ADJ] ซึ่งทำใหม่ได้, See also: ซึ่งต่ออายุใหม่, ซึ่งต่อสัญญาใหม่
renewable[ADJ] (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
renewalการต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal agreementข้อตกลงต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal noticeใบเตือนต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal of leaseการต่ออายุสัญญาเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal premiumเบี้ยประกันภัยต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Event เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
การตั้งครรภ์ การเกิด หรือการย้ายถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Renewable natural resourcesทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Renewable Resourcesทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ , ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Resources ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น ปลา ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้น และแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้น โดยการกระทำของมนุษย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
I falsified my renewal. I put down 1060 West Addison.ผมเขียน1060aแอดิโซนทิศตะวันตก The Blues Brothers (1980)
Then what about that Akira world renewal movement?แล้วอะไรที่เกี่ยวกับอากิระ การเคลื่อนที่กลับสู่โลกใหม่เหรอ? Akira (1988)
World renewal movement? End of the world, more like!การเคลื่อนไหวกลับสู่โลกใหม่ จุดจบของโลก, เหมือนมากกว่านั้น! Akira (1988)
He will not be renewing his addresses to me.เขาคงจะไม่เริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยกับเราอีกแล้ว Episode #1.5 (1995)
He'll make very sure his friend doesn't renew his to you.และเขาคงทำให้มั่นใจด้วยว่า เพื่อนของเขาก็จะไม่เริ่มต้นใหม่ในการคุยกับเธออีก Episode #1.5 (1995)
I never expected Mr Bingley would renew his addresses. I am quite reconciled to that.ฉันไม่เคยหวังว่าคุณบิงลี่ย์จะมาเริ่มต้นใหม่ ในการพูดคุยกับฉันอีก ฉันค่อนข้างจะเคยชินกับมันแล้วล่ะ Episode #1.5 (1995)
But you do think he was intending to renew them?แต่เธอก็คิดว่าเขากำลังตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่ ในการเข้ามาพูดคุยใช่มั้ย Episode #1.5 (1995)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
Sweet love, renew thy force.ที่รัก คิดใหม่เสียที! 10 Things I Hate About You (1999)
Renewed condolences, Malena.แล้วมาไว้ทุกข์ใหม่นะมาเลน่า Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renewCurtains and carpets were renewed.
renewHe asked me to renew the bond.
renewHer words renewed my courage.
renewI had my driver's license renewed last month.
renewI had my licence renewed a week ago.
renewI must renew my passport.
renewIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
renewPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.
renewThis medicine renews your strength.
renewTo renew and rebuild civilization and save the world from suicide.
renewWe must develop renewable energy sources.
renewWe must develop the renewable energy sources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนบรรยากาศ[V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
ต่อสัญญา[V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ต่อ[V] renew, See also: extend, elongate, draw, protract, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (phalang-ngān munwīen) EN: renewable energy   FR: énergie renouvelable [f]
พลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป[xp] (phalang-ngān sinpleūang chāi laēo mot pai) EN: nonrenewable energy   FR: énergie non-renouvelable [f]
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyākāt) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere   FR: changer d'air
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce   FR: revivre ; renaître
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้[adj.] (sāmāt nam klap mā chai mai dāi) EN: recyclable ; reusable ; renewable   
ทำใหม่ขึ้นได้ [adj.] (tham mai kheun dāi) EN: renewable   FR: renouvelable
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save   FR: maintenir ; préserver
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement   FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord

CMU English Pronouncing Dictionary
RENEW    R AH0 N UW1
RENEWS    R AH0 N UW1 Z
RENEWAL    R AH0 N UW1 AH0 L
RENEWED    R AH0 N UW1 D
RENEWED    R IY0 N UW1 D
RENEWALS    R AH0 N UW1 AH0 L Z
RENEWING    R AH0 N UW1 IH0 NG
RENEWABLE    R IY0 N UW1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renew    (v) (r i1 n y uu1)
renews    (v) (r i1 n y uu1 z)
renewal    (n) (r i1 n y uu1 @ l)
renewed    (v) (r i1 n y uu1 d)
renewals    (n) (r i1 n y uu1 @ l z)
renewing    (v) (r i1 n y uu1 i ng)
renewable    (j) (r i1 n y uu1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンリニューアル[, a-banrinyu-aru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
アーバンリニュアル[, a-banrinyuaru] (n) urban renewal [Add to Longdo]
リニュー[, rinyu-] (n,vs) renewing [Add to Longdo]
リニューアブル[, rinyu-aburu] (adj-f) renewable [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P) [Add to Longdo]
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship [Add to Longdo]
契約更改[けいやくこうかい, keiyakukoukai] (n) contract renewal [Add to Longdo]
更改[こうかい, koukai] (n,vs) renewal; extension; revision; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, ] renewable (resource) [Add to Longdo]
可再生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, ] renewable resource [Add to Longdo]
续订[xù dìng, ㄒㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] renew [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renew \Re*new"\, v. i.
   To become new, or as new; to grow or begin again.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renew \Re*new"\ (r?-n?"), v. t. [imp. & p. p. {Reneved} (-n?d");
   p. pr. & vb. n. {Renewing}.] [Pref. re- + new. Cf.
   {Renovate}.]
   1. To make new again; to restore to freshness, perfection, or
    vigor; to give new life to; to rejuvenate; to
    re["e]stablish; to recreate; to rebuild.
    [1913 Webster]
 
       In such a night
       Medea gathered the enchanted herbs
       That did renew old Aeson.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, to substitute for (an old obligation or
    right) a new one of the same nature; to continue in force;
    to make again; as, to renew a lease, note, or patent.
    [1913 Webster]
 
   3. To begin again; to recommence.
    [1913 Webster]
 
       The last great age . . . renews its finished course.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To repeat; to go over again.
    [1913 Webster]
 
       The birds-their notes renew.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Theol.) To make new spiritually; to regenerate.
    [1913 Webster]
 
       Be ye transformed by the renewing of your mind.
                          --Rom. xii. 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renew
   v 1: reestablish on a new, usually improved, basis or make new
      or like new; "We renewed our friendship after a hiatus of
      twenty years"; "They renewed their membership" [syn:
      {regenerate}, {renew}]
   2: cause to appear in a new form; "the old product was
     reincarnated to appeal to a younger market" [syn:
     {reincarnate}, {renew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top